menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2021
Đăng ngày 19-11-2021 07:48

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc hoạt chuyên đề năm 2021- ngày 10/11/2021, Chi bộ 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2021 với chủ đề: Cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” trong lĩnh vực kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Chuyên đề "Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” là chuyên đề có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ đảng viên trong chi bộ. Chuyên đề đã nêu được những nội dung cơ bản đặt ra. Để triển khai thực hiện Chuyên đề thì chi bộ 2 có trách nhiệm theo dõi lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các phòng nghiệp vụ có chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp như:  kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, kiểm sát công tác thi hành án dân sự, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự… chủ đề sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2021 sát đúng với công tác chuyên môn nên đảng viên Chi bộ  thảo luận sôi nổi, với nhiều nội dung liên quan đến công tác nghiệp vụ của Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10 …

Thông qua sinh hoạt chuyên đề, ý kiến thảo luận của đảng viên, tại buổi sinh hoạt đồng chí Bí thư Chi bộ đã kết luận những nội dung chính mà đảng viên rút ra qua nghiên cứu chuyên đề, cụ thể như sau:

Một là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng, Ban chấp hành Chi bộ 2 là nhân tố quan trọng, quyết định đến việc tổ chức và  chất lượng sinh hoạt chuyên đề.

Hai là, đảng viên gắn việc thực hiện các tiêu chí chuyên đề yêu cầu với việc thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Hàng năm, mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch, phương hướng, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân theo các nội dung chuyên đề gắn việc thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ba là, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh của người đảng viên - người cán bộ kiểm sát, chú trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ…

Bốn là, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm (nếu có).

Năm là, gắn nội dung thực hiện chuyên đề với các phong trào thi đua do Đảng ủy, cơ quan phát động, đặc biệt là phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra.

Như vậy cho đến nay, Chi bộ 2 đã tiến hành 03 sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch, đạt 100% chỉ tiêu mà Nghị quyết về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 đề ra.

                                     Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2021 của Chi bộ 2:

 

  Lương Thị Chung - Phòng 9