menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Trung ương
Đăng ngày 28-03-2022 06:54

Sáng ngày 28/3/2022, Đảng uỷ VKSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Đồng chí Bùi Xuân - Báo cáo viên Thành uỷ Đà Nẵng

Hội nghị được nghe đồng chí Bùi Xuân - Báo cáo viên Thành uỷ Đà Nẵng quán triệt những nội dung cơ bản của: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và một số văn bản mới của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ kết luận Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ, chủ trì Hội nghị nhấn mạnh: Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giúp các đảng viên  nghiên cứu, nắm bắt về nội dung cơ bản của các văn bản mới của Đảng. Đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, các chi bộ trong Đảng bộ và có tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ đề nghị các cấp uỷ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chi bộ, các đơn vị trong Đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ như sau:

Thứ nhất. Toàn đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21, Quy định số 37, bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và các văn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm của Đảng.

Thứ hai, Các chi uỷ, tổ chức đảng triển khai thực hiện Kết luận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị mình; bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận 21 vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt để thực hiện nghiêm Kết luận, Quy định của Đảng.

Trong thời gian tới, Đảng uỷ tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ của Đảng, trong đó có kiện toàn chức vụ Bí thư Đảng uỷ; Tổ chức Đại hội  các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ. Các đồng chí tham gia cấp uỷ, Ban chấp hành các đoàn thể, nhất là người đứng đầu phải luôn ý thức đầy đủ về tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Các chi uỷ phải cung cấp nguồn cho đảng uỷ nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý.

Thứ Ba, Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên, công chức về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân.

Năm nay đảng uỷ đã tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức nói chuyện thời sự, tổ chức hội nghị triển khai kết luận qua hình thức tại hội trường và trực tuyến, phù hợp với tình hình dịch bjnh Covid-19, trong đó có cả F1, F0 bị cách ly ở nhà cũng được tham gia nghe nói chuyện thời sự và truyền đạt các nội dung cơ bản của Hội nghị.

Thứ tư, Đảng uỷ, các chi uỷ, Ban chấp hành đoàn thể thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của đảng viên, công chức; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hoà vi quý". Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tiến hành đồng thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn liền với tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đề ra giải pháp hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên trong phạm vi lãnh đạo, quản lý

Thứ sáu, Các cấp uỷ, UBKT Đảng uỷ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 06/7/2021 của Thành uỷ về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng” và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 29/12/2020 của Đảng uỷ Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”. Các chi uỷ chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của chi uỷ, chi bộ, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn. Bảo đảm chỉ tiêu 02 cuộc giám sát chuyên đề/ năm. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong công tác phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thứ Bảy, Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo kiện toàn Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên, Hội Luật gia để các tổ chức này phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị- xã hội, tham gia xây dựng và chỉnh đốn đảng. Đồng thời đưa các tổ chức này hoạt động càng có hiệu quả và thực chất hơn. Đảng uỷ đề nghị các đảng uỷ viên phụ trách đoàn thể, các Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể, nhất là người đứng đầu các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm để lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả và ngày càng thực chất hợn.

Tác giả VH (Ảnh Thanh Vân)