menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Tăng cường chất lượng, hiệu quả trong triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát
Đăng ngày 22-12-2022 09:52

       Công tác kiểm tra, giám sát luôn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo cơ sở quan trọng thực hiện thắng lợi các đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 29/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát” và Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Thông báo kết luận số 256-TB/ĐUK ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng tổ chức cơ sở Đảng năm 2021 đối với Đảng ủy VKSND  thành phố . Trong năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã được, Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy VKSND thành phố triển khai thực hiện tốt và có nhiều đổi mới, góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng năm 2022.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Đảng ủy VKSND thành phố đã chú trọng đến công tác quán triệt, phổ biến các văn bản của Trung ương, của Thành ủy và Đảng bộ Khối và tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Việc xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chủ động, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi ủy đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.  Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã bám sát các chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong Thông báo kết luận số 256-TB/ĐUK.

Đến tháng 5/2022, Đảng ủy đã ban hành Chương trình số 32- Ctr/ĐU, ngày 09/5/2022, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã ban hành Chương trình số 33 -Ctr/UBKT, ngày 09/5/2022 về bổ sung nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra và các chi ủy đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

 Tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Năm 2022, Đảng ủy đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 10-CT/TW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 14/4/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối, qua đó ban hành thông báo kết luận; UBKT đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 01 Ban Chấp hành Chi bộ.

Cấp ủy chi bộ trong Đảng bộ đã chủ động tiến hành kiểm tra đối với 05 đảng viên về việc viết và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đối với đảng viên theo kế hoạch đề ra.

 Một số bài học kinh nghiệm trong triển khai chương trình kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ VKSND thành phố

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong năm qua, Đảng bộ VKSND thành phố đã rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Do đó, các cấp uỷ, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ phải nắm vững quan điểm của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, từ đó vận dụng phù hợp với đặc điểm, tình hình của tổ chức đảng để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Hai là,  coi trọng việc tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập nghị quyết để nâng cao nhận thức cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và đảng viên bằng nhiều hình thức thiết thực và phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan.

Ba là, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Người đứng đầu cấp ủy không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo mà phải trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Bốn là, Ủy ban kiểm tra đảng phải chủ động, tích cực tham mưu giúp Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, phải phối hợp chặt chẽ giữa uỷ ban kiểm tra với các chi bộ trực thuộc.

Năm là, mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Mọi vi phạm của tổ chức và đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đều có nguyên nhân là do thiếu kiểm tra, giám sát. Do đó để hạn chế những vi phạm công tác kiểm tra, giám sát cần thường xuyên hơn.

Sáu là, các cấp ủy phải coi trọng xây dựng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là nhân tố quan trọng để tổ chức triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

Cuối cùng, công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ cơ sở thành công không tách rời sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Thường trực Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối trong năm qua.

VH

Main is temporarily unavailable.