menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ VKSND quận Cẩm Lệ học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII
Đăng ngày 23-12-2022 08:35

Trong hai ngày (22-23/12), Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ đã tổ nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tất cả cán bộ đảng viên thuộc Chi bộ Viện kiểm sát đã tham dự.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm được đề ra trong các văn kiện Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đảng viên được đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ truyền đạt các chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Những chuyên đề này nhằm giúp các cho các đảng viên nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cấp ủy Chi bộ Viện kiểm sát luôn xác định việc tham dự các Hội nghị do Quận ủy tổ chức là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương phải thực hiện nghiêm túc đối với mỗi Đảng viên. Sau khi được quán triệt, trên tinh thần Nghị quyết, Chi bộ sẽ triển khai xây dựng Chương trình hành động có tính khả thi, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình đơn vị. Phát huy tính chủ động, sáng tạo để lồng ghép tinh thần Nghị quyết vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh./.                                              

                                                                            Thu Sương- VKSND quận Cẩm Lệ

                                                                                                       

Main is temporarily unavailable.