menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và chuyên đề năm 2023.
Đăng ngày 09-03-2023 03:39

Sáng ngày 09/3/2023, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai  Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố (viết tắt là Chỉ thị số 23-CT/TU); triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng (viết tắt là Chuyên đề năm 2023).

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; đồng chí Ngô Thọ Nam, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng cùng đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ; Báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Mai Thị Thu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng chí Mai Thị Thu, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy

Tại hội nghị đồng chí Mai Thị Thu, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy đã truyền đạt nội dung cơ bản của Chỉ thị 23 và Chuyên đề năm 2023. Theo đó, việc  triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU và Chuyên đề năm 2023; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và  đảng viên, công chức và người lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, những nội dung cơ bản, giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới, con người mới; giúp việc học tập, làm theo Bác Hồ và nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh để tiếp tục phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nội dung cơ bản của Chỉ thị 23 và Chuyên đề năm 2023

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức và người lao động về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức sâu sắc và quát triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về văn hóa; các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của đảng viên trong việc tuyên truyền, xây dựng và phát triển văn hóa, con người toàn diện ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

-  Phát huy vai trò của tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong việc khẳng định và lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong việc nghiên cứu, xây dựng và thực hành các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

- Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, chuẩn mực con người và giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ, đoàn thể tập trung triển khai Chỉ thị 23 và Chuyên đề năm 2023 vào thực tiễn, cụ thể:

Thứ nhất, Các cấp ủy, chi bộ thuộc Đảng bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay. Từng đảng viên chọn nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2023 để xây dựng kế hoạch rèn luyện phấn đấu thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với chi bộ, gắn với việc thực hiện “tự soi, tự sửa” theo Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Kế hoạch cá nhân học tập, làm theo Bác Hồ của đảng viên tham khảo theo mẫu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy

Thứ hai, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chuyên đề đề để học tập, thảo luận. Sau học tập, các đảng viên chủ động tuyên truyền rộng rãi cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của đảng viên. Tăng cường tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Thứ ba, Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với các quy định của Trung ương, Thành uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Thứ tư, tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Ban Chỉ đạo 35 VKSND thành phố chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, nội dung công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu phủ định giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ năm, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khoá XIII) và Chỉ thị số 23-CT/TU vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

 Một số nội dung khác cần lưu ý trong quá trình triển khai

Chi bộ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Nội dung kế hoạch học tập và làm theo Bác Hồ cần bám sát các nội dung thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 23-CT/TU và Chuyên đề năm 2023, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, đảng viên, tạo ra sự đột phá, chuyển biển cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong công tác, trong sinh hoạt hàng ngày; chọn một vài nội dung cụ thể, đề ra kế hoạch thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Chi ủy, chi bộ trực thuộc căn cứ Kế hoạch này, cụ thể hóa thành kế hoạch ở cấp mình sát hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ  đơn vị để triển khai và tổ chức cho đảng viên đăng ký xây dựng kế hoạch làm theo hoàn thành trước 14/3/2023; Đảng ủy báo cáo kết quả triển khai đăng ký về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) trước ngày 15/3/2023.

 

Tác giả : VH (ảnh Thanh Vân)