menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới Đăng ngày 27-07-2022 06:46
  • Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Đăng ngày 10-07-2022 09:42
  • Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức hội nghị công tác đảng mở rộng tháng 7 năm 2022 Đăng ngày 10-07-2022 09:15
  • Trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đăng ngày 10-07-2022 08:16
  • Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng (16/7/1987 - 16/7/2022) Đăng ngày 15-05-2022 10:48
  • Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội hiện nay Đăng ngày 08-05-2022 07:13
  • Khẳng định vị thế, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Đăng ngày 08-05-2022 07:02
  • Tăng cường kiểm tra giám sát: Đảng vững mạnh, dân tin yêu Đăng ngày 06-05-2022 03:07
  • Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Trung ương Đăng ngày 28-03-2022 06:54
  • Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi nói chuyện thời sự  trong nước và quốc tế Đăng ngày 25-03-2022 03:37