menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Đảng bộ Viện kiểm sát ND TP Đà Nẵng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đăng ngày 27-01-2021 09:16
  • Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020 Đăng ngày 27-01-2021 03:57
  • Tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên Đăng ngày 16-01-2021 12:27
  • Chi bộ 1 họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2020 Đăng ngày 25-12-2020 03:39
  • Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá Đảng viên cuối năm 2020 Đăng ngày 13-12-2020 14:58
  • Chi Bộ 2 - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND Tối cao và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của VKSND TP Đà Nẵng” Đăng ngày 18-11-2020 08:37
  • Chi bộ 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2020 về vấn đề tôn giáo. Đăng ngày 17-10-2020 07:39
  • Chi Bộ 1 - Sinh hoạt chuyên đề “Ứng dụng CNTT, văn phòng điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác của VKSND thành phố Đà Nẵng” Đăng ngày 14-10-2020 05:41
  • Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ II, Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 21-05-2020 09:11