menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
BÁO CÁO VỀ NỘI DUNG CUỘC HỌP BCH CHI HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2012-2015
Đăng ngày 03-04-2012 09:12
2.Phân công nhiệm vụ - Đồng chí Nguyễn Văn Hưng,- Chi hội trưởng: Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức; công tác phát triển hội viên mới; phụ trách các hội viên thuộc khối hình sự ( các phòng 1, 2 và 3). - Đồng chí Ngô Văn Hùng- Chi hội phó: Phụ trách công tác đóng góp xây dựng dự thảo văn bản pháp luật do Hội luật gia và Thủ trưởng đơn vị giao ( nếu có); công tác tuyên truyền pháp luật; phụ trách các hội viên thuộc khối dân sự- kinh tế- đơn- giam giữ và thi hành án dân sự ( các phòng 4, 5, 7, 10 và 12). - Đồng chí Hoàng Vũ Thành- Chi hội phó: Phụ trách công tác văn phòng; công tác tài chính của chi hội; phụ trách các hội viên thuộc khối văn phòng- tổ chức- thống kê .

 HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG      CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI HỘI LUẬT GIA VKSND                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

       Số: 04  /BC-CHLG                                 Đà Nẵng, ngày 30  tháng 3 năm 2012

 

BÁO CÁO

V/V  NỘI DUNG HỌP CỦA  BAN CHẤP HÀNH   CHI HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG  , LẦN ĐẦU TIÊN, NHIỆM KỲ  2012-2015

 

 

        Vào ngày 29/3/2012, Ban chấp hành Chi hội luật gia VKSND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2015 đã họp phiên đầu tiên  thống nhất các  nội dung sau:

      1. Bầu Chi hội trưởng, chi hội phó

-  Đồng chí Nguyễn Văn Hưng,- Chi hội trưởng;

-  Đồng chí Ngô Văn Hùng- Chi hội phó;

-  Đồng chí Hoàng Vũ Thành- Chi hội phó.

2.Phân công nhiệm vụ

-  Đồng chí Nguyễn Văn Hưng,- Chi hội trưởng: Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức; công tác phát triển hội viên mới; phụ trách các hội viên thuộc khối hình sự ( các phòng 1, 2 và 3).

-  Đồng chí Ngô Văn Hùng- Chi hội phó: Phụ trách công tác đóng góp xây dựng dự thảo văn bản pháp luật do Hội luật gia và Thủ trưởng đơn vị giao ( nếu có); công tác tuyên truyền pháp luật; phụ trách các hội viên thuộc khối dân sự- kinh tế- đơn- giam giữ và thi hành án dân sự ( các phòng 4, 5, 7, 10 và 12).

-  Đồng chí Hoàng Vũ Thành- Chi hội phó: Phụ trách công tác văn phòng; công tác tài chính của chi hội;  phụ trách các hội viên thuộc khối văn phòng- tổ chức- thống kê .

3. Về thu hội phí:

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 2 khoá 10 của Ban chấp hành trung ương Hội luật gia Việt Nam, từ ngày 1/4/2012, Chi hội sẽ thu hội phí của mỗi hội viên 10.000 đồng/ tháng ( nộp 6 tháng/lần). Các hội viên nộp hội phí  cho đồng chí Hoàng Vũ Thành. Lưu ý: trong năm 2012 , các hội viên chỉ nộp hội phí   9 tháng, kể từ tháng 4 năm 2012.

4. Về sinh hoạt, phổ biến văn bản của Hội luật gia,  Chi hội

Chi hội sinh họat định kỳ 6 tháng/01 lần. Thời gian , địa điểm và nội dung sinh hoạt Ban chấp hành  chi hội sẽ báo trước cho các hội viên biết trước ít nhất 01 ngày.

Giữa các kỳ sinh hoạt định kỳ, các thông tin về các hoạt động của Hội luật gia Việt Nam, Hội luật gia thành phố Đà Nẵng và Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng sẽ được đăng tải trên mục Đảng, Đoàn của trang thông tin điện tử của VKSND TP Đà Nẵng, đề nghị các hội viên truy cập để biết.

Riêng các hội viên Hội luật gia trước đây sinh hoạt ở các VKSND quận, huyện và các tỉnh thành khác chuyển đến công tác ở VKSND TP Đà Nẵng có trách nhiệm đăng ký với Ban chấp hành Chi hội luật gia VKSND TP Đà Nẵng để sinh hoạt và nộp hội phí theo quy định.

5. Về làm thẻ hội viên Hội luật gia Việt Nam

 Các hội viên nào chưa làm thẻ hội viên Hội luật gia Việt Nam, gặp đồng chí Hoàng Vũ Thành nộp 2 ảnh 3 x 4 và lệ phí gửi ra Trung ương Hội luật gia Việt Nam làm thẻ.

 

       Vậy Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng  kính báo cáo các hội viên , Đảng uỷ và  Thủ trưởng đơn vị   biết  để thuận tiện trong công tác . Đồng thời kính mong các hội viên phối hợp với Ban chấp hành Chi hội luật gia hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận:                                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH         

- Hội viên ( báo cáo)                                                         CHI HỘI TRƯỞNG

- Đ/c Vân- Viện trưởng( báo cáo)                                 

- Đ/c Linh- Bí thư đảng uỷ (nt)

- Đ/c Thạnh- CVP (để phối hợp)

- Các hội viên

- Văn bản này được phổ biển trên

   trang tin của VKS Đà Nẵng

- Lưu                                                               Nguyễn Văn Hưng