menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
THÔNG BÁO KẾT NẠP HỘI VIÊN HỘI LUẬT GIA
Đăng ngày 21-06-2012 15:11
Căn cứ vào các Điều 1,3,4 và 5, Điều lệ Hội viên Hội luật gia Việt Nam, Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng xin thông báo đến các cán bộ công chức đang công tác tại VKSNDTP Đà Nẵng về các tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục gia nhập Hội luật gia Việt Nam như sau

 

 

   HỘI  LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI HỘI LUẬT GIAVKSNDTP ĐÀ NẴNG                Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                 Số: 09/TB                                                                      

                                                                                                           Đà Nẵng ngày 13  tháng 6 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

V/V KẾT NẠP HỘI VIÊN HỘI LUẬT GIA

 

Căn cứ vào các Điều 1,3,4 và 5, Điều lệ Hội viên Hội luật gia  Việt Nam, Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng xin thông báo đến các cán bộ công chức  đang công tác tại VKSNDTP Đà Nẵng về các tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục  gia nhập Hội luật gia Việt Nam như sau:

 

1.Tiêu chuẩn hội viên:

- Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, đã hoặc đang làm công tác pháp luật trong cơ quan, tổ chức tại điều 1 của Điều lệ Hội luật gia Việt Nam với thời gian công tác 03 năm trở lên .

- Chấp nhận Điều lệ Hội luật gia Việt Nam

 2.Thủ tục kết nạp:Cán bộ công chức đủ tiêu chuẩn nêu trên muốn gia nhập Hội luật gia phải làm Đơn xin gia nhập  Hội luật gia , kèm theo Sơ yếu lý lịch gửi đến Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng.

 Vậy chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng xin thông báo để các cán bộ công chức được biết. Nếu cán bộ công chức nào có nguyện vọng gia nhập Hội luật gia Việt Nam đề nghị liên hệ với Chi hội để hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận                                                                             TM.BCH CHI HỘI                                                                    

- Như trên                                                                  Chi hội trưởng

- Lưu chi hội

  

                                                                         NGUYỄN VĂN HƯNG

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

 

Kính gửi:  Ban Chấp hành Chi  Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

 Tôi tên là:

Sinh ngày:                           tại:                                               Nam (nữ):

Nghề nghiệp hiện nay:

Đơn vị công tác:

Thường trú:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn :

Trình độ ngoại ngữ:

Thời gian công tác pháp luật:

Đảng, đoàn thể:

Sau khi nghiên cứu Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam và Quy chế tổ chức và

hoạt động của Hội Luật gia Thành phố Đà Nẵng , tôi tán thành Điều lệ và xin gia

nhập Hội Luật gia Việt Nam .

 

Đính kèm                                                         Đà Nằng, ngày ….. tháng    năm 201

- 01 Sơ yếu lý lịch;                                                                    Ký tên

- 03 tấm ảnh 2x3;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                         SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

I – LỊCH SỬ BẢN THÂN

 

- Họ tên đang dùng:

- Ngày/ tháng/ năm sinh:

- Quê quán:

- Nơi ở hiện nay:

- Chức vụ - nghề nghiệp - cơ quan đang công tác:

- Thành phần bản thân:                               - Tôn giáo:

- Trình độ văn hóa:                                     - Trình độ Chuyên môn :

- Trình độ Ngoại ngữ:                                 - Trình độ Chính trị:

- Tham gia các tổ chức các tổ chức chính trị - xã hội:

- Thành phần gia đình:

- Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

II - QUAN HỆ GIA ĐÌNH  Cha, mẹ, anh chị em ruột, các con, vợ hoặc chồng, cha, mẹ, anh chị em vợ hoặcchồng ( Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú ):

- Cha:

- Mẹ :

- Anh, chị em ruột:

 

- Cha vợ (cha chồng):

 

- Mẹ vợ (mẹ chồng):

 

- Anh chị em ruột của vợ (chồng):

 

III - QUAN HỆ XÃ HỘI(Bạn bè thân thiết nhất: Trước đây và hiện nay đang làm gì, nơi cư ngụ).

IV - QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

(Từ 10 tuổi trở lên, thời gian - tháng năm, chức vụ, tên cơ quan làm việc).

 

                                                               Đà Nẵng, ngày…... tháng…… năm 20…

                                                                             Người viết lý lịch

                                                                           (Ký tên - ghi rõ họ tên)

 

            NHẬN XÉT, CHỨNG NHẬN CỦA  CƠ QUAN NƠI CÔNG TÁC