menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ PHÁP LUẬT XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TOÀ ÁN
Đăng ngày 20-02-2014 15:21
Mời các Hội viên Hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng vào lúc 14 giờ ngày 25/02/2014 đến tại Hội trường tầng 3, VKSND thành phố Đà Nẵng để tham gia góp ý dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án.

   HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CHI HỘI LUẬT GIA VKSND                   Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc   

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   

Số:  11   /LGVKS                                        Đà Nẵng, ngày 20 tháng  02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/V  HỌP THAM GIA GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ PHÁP LUẬT XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TOÀ ÁN 

       Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014 của Chi Hội luật gia  Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng,  công văn số 39/DDBQH-VP, ngày 18/02/2014 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, và ý kiến của đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng  ngày 19/2/2014 về tham gia góp ý dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án, Ban chấp hành Chi hội  luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng  thông báo đến các Hội viên như sau:

      1.Mời các Hội viên Hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng vào lúc 14 giờ ngày 25/02/2014 đến tại Hội trường  tầng 3, VKSND thành phố Đà Nẵng để tham gia góp ý dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án.

     Tài liệu được đăng trên mục văn bản mới ( văn bản ngành), trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng, mời các Hội viên truy cập và tải về máy vi tính để nghiên cứu.

     2. Phân công trách nhiệm nghiên cứu và tổng hợp ý kiến:

     2.1. Về góp ý dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân: Đ/c Nguyễn Văn Hùng ( Phòng 5), Nguyễn Văn Hưng (Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin) chịu trách nhiệm chính.

     2.2.  Về góp ý Pháp lệnh xử lý  các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án: Đ/c Trần Quang Nớp và Thái Văn Đoàn ( Phòng 12) chịu trách nhiệm chính.

     2.3. Các Hội viên khác tham gia góp ý tại cuộc họp và góp ý trực tiếp vào các Tờ trình (nếu có)

     2.4. Đồng chí Nguyễn Thị Như Phương ( Phòng 1) chịu trách nhiệm về hậu cần.

      Nhận được Thông báo này, kính mong các Hội viên Hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng  đến dự đông đủ và đúng giờ ./.

  Nơi nhận                                               TM.. BAN CHẤP HÀNH

 - Đ/c Sơn- VT(Báo cáo);                                      CHI HỘI TRƯỞNG                        

- Đ/c Linh- BTĐU (nt);

- Văn phòng(Để biết)

- Các Hội viên(nt)

- Lưu                                                                                       

                                                                                      Nguyễn Văn Hưng