menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2014 CỦA HỘI LUẬT GIA
Đăng ngày 19-03-2014 16:40
Thực hiện Luật thi đua- khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua- khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Quy chế thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-HLGVN ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào thi đua- khen thưởng năm 2014, Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đề nghị các Hội viên đăng ký thi đua năm 2014. Bản đăng ký thi đua nộp về đ/c Ngô Văn Hùng- Chi hội phó trước ngày 27/3/2014 để tổng hợp gửi về Hội luật gia thành phố Đà Nẵng( Cuối năm, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng chỉ xét khen thưởng các đồng chí có đăng ký đăng ký thi đua).

Dưới đây là toàn văn công văn số ngày của Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, đề nghị các Hội viên tham khảo: