menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
BÁO CÁO CÔNG TÁC 6 THÁNG CỦA HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG
Đăng ngày 17-06-2014 10:29
Thực hiện công văn số 23/CV-HLGĐN, ngày 10/6/2014 của Hội luật gia thành phố Đà Nẵng, Chi Hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả công tác 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

   HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CHI HỘI LUẬT GIA VKSND                   Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc   

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   

Số:  10  /LGVKS

                                                                               Đà Nẵng, ngày 17 tháng 6 năm 2014

 

BÁO CÁO

 HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG      HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 CỦA CHI HỘI LUẬT GIA                                                                     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

 

 

Thực hiện công văn số 23/CV-HLGĐN, ngày 10/6/2014 của Hội luật gia thành phố Đà Nẵng, Chi Hội luật gia  Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả công tác   6  tháng cuối năm 2014  như sau:

 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình chung

VKSND thành phố Đà Nẵng là đơn vị có chức năng: Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, có 11 Phòng trực thuộc với biên chế 70 cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng,  trong đó có 29 Hội viên Hội luật gia công tác ở tất cả các Phòng nghiệp vụ khác nhau.

Trong  6 tháng đầu năm 2014, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Chi hội Luật gia tiếp tục được củng cố và phát triển, tổng số hội viên đến nay có 29 hội viên, trong đó: 29/29 hội viên là đảng viên, 01 đồng chí là Thường vụ Hội luật gia thành phố, 02/02 Lãnh đạo Viện, 19/22 Trưởng Phó phòng , 05/06 Đảng ủy viên, 4/5 Bí thư Chi bộ, 4/5 Thạc sỹ ( trong đó có 01 đồng chí đang làm Nghiên cứu sinh), còn lại đều là Kiểm sát viên,  do đó có thể khẳng định: lực lượng Hội viên Chi hội luật gia là lực lượng nòng cốt của cơ quan VKSND thành phố Đà Nẵng, mọi hoạt động tại cơ quan cũng như ở nơi cư trú đều được các hội viên thực hiện nghiêm túc, và gương mẫu.

Toàn thể hội viên  luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, đến nay không có hội viên nào vi phạm kỷ luật phải xử lý. Trong  6 tháng đầu năm 2014, đã có 01 hội viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

2. Đóng góp xây dựng pháp luật, hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

         Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng công tác góp ý xây dựng pháp luật, đã tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp và pháp luật, trong đó Chi hội đã tổ chức 02 buổi họp góp ý  Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án.… với số lượng hội viên tham gia góp ý ngày càng nhiều…, nhiều hội viên đã viết bài về trao đổi, xây dựng pháp luật, xây dựng Ngành  và tuyên truyền về hoạt động Kiểm sát  gửi các báo, tạp chí của Ngành và địa phương, tiêu biểu như các luật gia  Thái Văn Đoàn, Lê Ra… Hội luật gia thường xuyên đã phối hợp với Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, trong đó các Hội viên đã viết được hơn 50 tin, bài tuyên truyền Hiến pháp và pháp luật.

 Ngoài ra, các hội viên tích cực tham gia góp ý  các dự án Luật, các  dự thảo văn bản nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của VKSND, các Quy chế phối hợp liên ngành ở địa phương, nhiều hội viên Hội Luật gia được Lãnh đạo Viện tín nhiệm cử làm thành viên Hội đồng nghiên cứu và áp dụng pháp luật VKSND thành phố Đà Nẵng (6/7 thành viên là Hội viên Hội luật gia). Nhìn chung, đại đa số ý kiến đóng góp của  các thành viên  Hội đồng đều thiết thực, góp phần xây dựng pháp luật mang tính khả thi cao, các ý kiến đóng góp được Thủ trưởng cơ quan và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao.

3. Hoạt động  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Các hội viên là Kiểm sát viên  được phân công tham gia xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính…đã thông qua cáo trạng, bản luận tội, phát biểu quan điểm của Kiểm sát viên tại các phiên toà, nhất là các phiên tòa lưu động đã chủ động tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân về pháp luật, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương.

Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng xây dựng một chuyên mục của Chi hội Luật gia trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng (vksdanang.gov.vn) để phản ánh các hoạt động của Chi hội Luật gia VKSND thành phố và hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, đồng thời thông qua trang tin này để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các hoạt động của Hội luật gia, nhiều Hội viên đã tích cực viết tin, bài tuyên truyền giáo dục pháp luật, ...

4. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Toàn bộ các hội viên  trong Chi hội là Đảng viên và Kiểm sát viên (29/29 hội viên), trong đó nhiều Hội viên giữ cương vị Lãnh đạo chủ chốt như: Viện trưởng, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phó phòng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ… Do đó với tư cách là đảng viên, cán bộ chủ chốt của cơ quan VKSND thành phố và các Phòng nghiệp vụ, các Hội viên đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các hoạt động phong trào ở địa phương, góp phần chủ yếu vào công tác xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trong 6 tháng đầu  năm 2014, các Hội viên ( Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3, Phòng 4 Phòng 5, Phòng 7, Phòng 12... ) thuộc Chi hội  đã phát huy vai trò tốt vai trò giám sát việc thực thi pháp luật thông qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp như: Kiểm sát  điều tra, kiểm sát xét xử; kiểm sát tạm giam, tạm  giữ  và thi hành án hình sự; kiểm sát xét xử dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và kiểm sát giải quyết đơn

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các hội viên là Kiểm sát viên đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng ban hành  07 kháng nghị phúc thẩm dân sự, 02 kháng nghị giám đốc thẩm dân sự, 03 kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục những vi phạm pháp luật,..Các Hội viên                             (Phòng 4) đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trong công tác kiểm tra, giám sát trại giam thuộc Công an thành phố Đà Nẵng góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người bị tạm giữ, tạm giam và quản lý giáo dục  chấp hành án phạt tù.

5. Công tác thi đua khen thưởng

Thực hiện Luật thi đua- khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua- khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Quy chế thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-HLGVN ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng , Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng  đã phát động phong trào thi đua- khen thưởng năm 2014. Đã có 01 tập thể và  04 cá nhân  đã đăng ký thi đua  năm 2014 với Thường vụ Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

 Trong 6 tháng cuối  năm 2014, Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

         1. Các hội viên làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, tham gia các hoạt động tuyên truyền về hoạt động của VKSND trong sự nghiệp cải cách tư pháp, tuyên truyền Hiến pháp, Luật Tổ chức VKSND và biển đảo Việt Nam thông qua hình thức viết tin bài  để đăng trên  trang thông tin  điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng, của Ngành và địa phương.

        2. Tham gia góp ý xây dựng các  dự án luật mới hoặc dự án luật sửa đổi bổ sung  thông qua các hình thức như: góp ý tại các Hội nghị chuyên đề, Hội thảo, hoặc Chi hội trực tiếp tổ chức cho các thành viên Hội viên góp ý.

       3. Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu  mỗi hội viên là một Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

      4. Phát triển thêm từ 02  Hội viên mới cho Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng.

        5. Chuẩn bị các điều kiện để Đại hội Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

      6. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2014, và báo cáo thành tích đề nghị cấp trên khen thưởng.

 

      Trên đây là báo cáo hoạt động  6 tháng đầu năm 2014 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng, kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Thành hội Luật gia, Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan  và các Hội viên để Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014./.

 

Nơi nhận                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH

- Thường vụ Hội LG TP (Báo cáo)                                         CHI HỘI TRƯỞNG                            

- Đ/c Sơn- VT(nt);

- Đ/c Linh- BTĐU (nt);

- Các thành viên BCH(nt)

- BBT trang tin (Phổ biến)

- Lưu

 

 

                                                                                        Nguyễn Văn Hưng