menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018 – 2020
Đăng ngày 23-08-2018 13:49

HỘI  LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHLG VKSND TP ĐÀ NẴNG                                      Độc lập - Tư do - Hạnh phúc                                                

                                                                                        Đà Nẵng, ngày  31 tháng  8  năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CHI HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG

LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018 – 2020

 

       -  Địa điểm: Hội trường Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng

        - Thời gian: 14h, ngày 31  tháng 8 năm 2018   

 

       1 . Đại Hội chính thức: Buổi sáng, vào lúc 14h, ngày  31 tháng 8năm 2018

 

       - Đón tiếp đại biểu

       - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu & khách mời

       - Đoàn Chủ tịch và thư ký làm việc

       - Giới thiệu chương trình Đại hội

       - Diễn văn Khai mạc Đại hội

       - Báo cáo dự thảo Tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ IV ( 2015 - 2018) và  Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III ( 2018 – 2020)

       - Ý kiến tham luận của hội viên ( nếu có)

       - Thông qua danh sách BCH khóa mới và giới thiệu Tổ bầu cử

       - Tiến hành bầu cử BCH mới

       - Giải lao ( kiểm phiếu )

       - Công bố kết quả bầu cử BCH và khóa mới ra mắt

       -  Phát biểu của lãnh đạo Thành hội

       - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

       - Diễn văn Bế mạc đại hội

       - Chào cờ - bế mạc.