menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi hội Luật gia VKSND thành phố thông qua qua công tác kiểm sát đã đẩy mạnh hoạt động phổ biến và hướng dẫn việc tuân theo pháp luật cho các đơn vị theo Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021"
Đăng ngày 26-02-2022 09:22

VKSND thành phố là đơn vị có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, gồm 09 đơn v cp Phòng với 65 công chc, người lao động, trong đó có 41 Hội viên Hội luật gia

Trong 5 năm qua, Chi hội đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định 37 ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chỉnh phủ, Quyết định 4394 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” và các văn bản của thành phố về chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục; từ đó các Hội viên của Chi hội đã nâng cao vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống theo tiêu chí của ngành KSND “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Năm 2020 và 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, sự quan tâm, sự lãnh đạo của VKSND tối cao, các đơn vị nghiệp vụ VKSND tối cao, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đã góp phần tạo động lực cho công chức, người lao động của VKSND thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong nhiều năm liền là đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; nhất là năm 2021, đơn vị được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

Kết quả thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021”:Chi hội Luật gia VKSND thành phố tham gia nghiên cứu góp ý nhiều trong việc xây dựng dự thảo, sửa đổi các Bộ luật, Pháp lệnh. Các Hội viên đã tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn bản, quy chế nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của ngành KSND, các Quy chế phối hợp liên ngành phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp ở địa phương, nhất là nhiều Hội viên góp ý xây dựng sổ tay Kiểm sát viên khi tham gia giải quyết các vụ án dân sự mà Đoàn đại biểu quốc hội thành phố và Ngành yêu cầu.Nhìn chung, các ý kiến đóng góp của các Hội viên Chi hội đều thiết thực, tâm huyết, có trách nhiệm đã góp phần xây dựng pháp luật mang tính khả thi và được Thủ trưởng cơ quan ghi nhận, đánh giá cao.

Chị hội Luật gia VKSND thành phố đã kiện toàn và tăng cường vai trò của mỗi Hội viên, các Hội viên hoạt động và tham gia trong nhiều ban, tổ: Ban chỉ đạo 35 VKSND thành phố, Ban biên tập trang thông tin điện tử VKSND thành phố, Tổ tuyên truyền VKSDND thành phố ...; các Hội viên đã tự trau dồi kiến thức, nâng cao khả năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua công tác biên tập, viết tin bài; cập nhật kịp thời văn bản điện tử về các thông tin quản lý chỉ đạo điều hành lên trang thông tin điện tử nhằm phổ biến kịp thời, rộng rãi cho công chức và người lao động của  VKSND hai cấp,  góp phần tuyên truyền các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ do Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố giao.

Bên cạnh đó, VKSND thành phố đã chủ trì liên ngành giữa các cơ quan tư pháp thành phố trong việc tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác để tham mưu cho HĐND thành phố chỉ đạo các ngành liên quan trong công tác phối hợp tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy,Tòa án nhân dân thành phố ký kết Chương trình phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025.

Chi hội Luật gia VKSND thành phố đã nỗ lực đẩy mạnh công tác phối hợp, phổ biến và tuyên truyền pháp luật, chú trọng triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp và những văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức cho các đơn vị để  quán triệt, triển khai, phổ biến  cho công chức và người lao động, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành;  tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông tin, báo chí của địa phương và Ngành như: Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao…; cùng với sự hoạt động của Trang tin điện tử của VKSND thành phố đã kịp thời, thường xuyên phản ánh về hoạt động trong công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố xét xử các vụ án hình sự và công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật; kịp thời cung cấp, đưa tin về việc xét xử lưu động những vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại phức tạp, được dư luận quan tâm; qua đó đã tuyên truyền những quy định pháp luật đến với các cơ quan, đơn vị, đến người dân nằm giúp người dân hiểu rõ pháp luật, nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Vào ngày 9/11/2019, Chi hội Luật gia phối hợp với Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Trong thời gian từ khi triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  và trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2017-2021”, Ban biên tập trang thông tin điện tử VKSND thành phố đã biên tập và xuất bản 3.075 tin, bài và cập nhật kịp thời văn bản điện tử về các thông tin quản lý chỉ đạo điều hành. Ngoài ra, các Hội viên của Chi hội Luật gia VKSND thành phố còn tham gia viết nhiều tin, bài về hoạt động của Ngành trên trang tin điện tử VKSND tối cao và Báo bảo vệ pháp luật…, giúp người truy cập dễ tiếp cận tìm hiểu ở nhiều lĩnh vực nhằm góp phần tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,  đồng thời phản ánh các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương.

Các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm tiếp theo: Chi hội Luật gia VKSND thành phố tiếp tục, thường xuyên tham gia góp ý xây dựng các dự án luật mới; dự án luật sửa đổi bổ sung khi được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Hội luật gia thành phố và đơn vị giao như: góp ý tại các Hội nghị chuyên đề, Hội thảo, hoặc Chi hội trực tiếp tổ chức cho các thành viên Hội viên góp ý; Các Hội viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, tham gia các hoạt động tuyên truyền về hoạt động của VKSND thành phố theo tinh thần cải cách tư pháp; thường xuyên viết tin bài đăng trên các Tạp chí kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật, báo Công an nhân dân thành phố, trang thông tin điện tử của Ngành, địa phương và đơn vị; Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi Hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu  mỗi hội viên là một Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; đồng thời thực hiện vai trò của Hội viên trong khu vực dân cư đang sinh sống; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các đơn vị nhằm khai thác hiệu quả thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và mạng xã hội./.

                                                                                                            Tác giả : Ngô Văn Hùng -Chi Hội trưởng Chi hội Luật gia VKSND thành phố