menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, sinh hoạt chuyên đề năm 2022 Đăng ngày 24-05-2022 07:29
  • Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị của Đảng cách mạng - Giá trị vận dụng trong xây dựng Đảng về chính trị hiện nay Đăng ngày 08-05-2022 07:16
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng Đăng ngày 06-04-2022 09:36
  • Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng không phải là "sự chuyên quyền" Đăng ngày 22-02-2022 02:57
  • Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới Đăng ngày 30-01-2022 09:04
  • Chi bộ 1: Sinh hoạt chuyên đề toàn khóa “ Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh”. Đăng ngày 20-11-2021 09:17
  • Chi bộ 2 triển khai học tập Chuyên đề năm 2021 Đăng ngày 20-10-2021 06:21
  • Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ Đăng ngày 11-09-2021 10:27
  • Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đăng ngày 25-07-2021 03:33
  • Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức kết nạp Đảng viên mới Đăng ngày 22-07-2021 03:02