menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN TREO, CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Đăng ngày 21-05-2012 08:09
Việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ được BLTTHS năm 2003 qui định tại các Điều 256, 257, 264, 268 và 269. Cụ thể hơn tại Nghị định số 60/CP và 61/CP ngày 30/10/2000 Chính phủ đã qui định chi tiết việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo. Nghị định qui định cụ thể, rõ ràng trình tự, thủ tục lập hồ sơ thi hành án; phương thức, biện pháp tiến hành và qui định nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Tòa án các cấp; của chính quyền các cấp, nhất là UBND cấp xã, phường, thị trấn; của cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án cư trú và làm việc; của người được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát, giáo dục người bị kết án; của người bị kết án; của gia đình người bị kết án trong việc tổ chức thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù cho hưởng án treo.

Mặc dù pháp luật qui định như vậy, nhưng hai năm sau ngày các Nghị định của Chính phủ có hiệu lực, vào năm 2002, Viện kiểm sát thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cho toàn ngành tiến hành kiểm sát 41 UBND xã, phường về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ thì thấy tất cả các phường không có nơi nào triển khai thực hiện 2 Nghị định trên của Chính phủ. Nguyên nhân là do các xã, phường không biết có 2 Nghị định đó và cũng chưa được phổ biến, quán triệt. Kiểm tra UBND cấp quận, huyện thì có nơi biết có 2 Nghị định của Chính phủ nhưng còn chờ sự hướng dẫn của cấp trên, có nơi chưa biết. Sau kiểm sát Viện kiểm sát các cấp đã photocoppy các Nghị định gởi cho UBND một số xã, phường nơi kiểm sát và hướng dẫn cách thực hiện. Đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND một số quận, huyện yêu cầu triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ. Từ đó hàng năm, Viện kiểm sát thành phố Đà Nẵng đều đưa nội dung kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ vào kế hoạch chương trình công tác kiểm sát thi hành án và chỉ đạo các Viện kiểm sát quận, huyện mở rộng diện kiểm sát ra toàn thành phố, không những kiểm sát tại xã phường mà còn kiểm sát tại những cơ quan, đơn vị có đối tượng phải thi hành án treo, cải tạo không giam giữ làm việc. Tổng số đơn vị đã kiểm sát từ năm 2002 đến 2009 là 178 lượt phường, xã với 1.741 người bị kết án.  Căn cứ kết quả kiểm sát, Viện kiểm sát 2 cấp đã ban hành nhiều Kháng nghị, Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Một số địa phương Viện kiểm sát phối hợp với phòng Tư pháp, tham mưu cho Chủ tịch UBND quận chủ trì mở Hội nghị pháp chế nhằm phổ biến, quán triệt nội dung 2 Nghị định của Chính phủ cho Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND, cán bộ tư pháp, Công an xã, phường. Đặc biệt, Viện kiểm sát thành phố Đà Nẵng đã tổng hợp tình hình vi phạm và kết quả kiểm sát trong các năm từ 2002-2008 xây dựng báo cáo chuyên đề về thực trạng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã chỉ thị cho Chủ tịch UBND thành phố phối hợp với Viện kiểm sát thành phố tổ chức thành công hội nghị chuyên đề về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ vào giữa tháng 4/2010. Hội nghị do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, đồng chí Viện trưởng VKSND TP đọc báo cáo chuyên đề về thực trạng thi hành án và kết quả Kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ  trên địa bàn TPĐN từ năm 2002-2008. Hội nghị đã triệu tập hơn hai trăm đại biểu về dự gồm Chủ tịch, Trưởng Công an xã, phường; Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng Công an, Chánh án TAND, Viện Trưởng VKSND, MTTQVN quận, huyện; Thủ trưởng các sở, ngành: Tư pháp, TAND, Công an, Nội vụ, Lãnh đạo MTTQVN, Ban Pháp chế HĐND thành phố; Đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Nhiều đại biểu đã đọc tham luận tại Hội nghị nêu lên những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị một số giải pháp đối với Chủ tịch UBND thành phố trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Những cố gắng, nổ lực, kiên trì với tinh thần trách nhiệm cao của VKS nhân dân các cấp đã góp phần đưa công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại Đà Nẵng đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Từ chỗ các xã, phường, quận, huyện, cơ quan, đơn vị không biết có 2 Nghị định 60, 61/CP của Chính phủ thì đến nay việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại Đà Nẵng đã trở thành nội dung chỉ đạo, kiểm tra của Chủ tịch UBND quận, huyện là công việc thường xuyên của Chủ tịch UBND các phường, xã. Nhiều địa phương đã ban hành Qui chế về giám sát, giáo dục đối với người bị phạt án treo, cải tạo không giam giữ, trong đó qui định rất cụ thể về thủ tục, trình tự tiếp nhận hồ sơ thi hành án do Tòa án chuyển giao, đơn vị tiếp nhận, cách quản lý và chuyển giao hồ sơ thi hành án; việc phân công người giám sát, giáo dục người bị án treo, cải tạo không giam giữ; việc dự thảo và ký quyết định, tổ chức họp công bố quyết định của Chủ tịch phường về việc phân công người giám sát giáo dục người bị án treo, cải tạo không giam giữ; giao trách nhiệm cụ thể cho từng chức danh cán bộ phường như Chủ tịch, cán bộ Tư pháp, Công an phường, các đoàn thể, người được giao nhiệm vụ giám sát, giáo dục người bị án treo, cải tạo không giam giữ, bản thân người bị kết án và gia đình của họ; qui định về đề nghị xét giảm thời hạn cải tạo không giam giữ và rút ngắn thời gian thử thách án treo, về chuyển giao hồ sơ và quản lý hồ sơ sau khi người bị kết án thi hành án xong…Nhiều địa phương việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đã trở thành công việc chung của các đoàn thể như Thanh niên, Mặt trận, Hội Phụ nữ, tổ dân phố, Công an phường…cùng phân công theo dõi, giúp đỡ, giám sát, giáo dục người bị kết án trong quá trình tự cải tạo đạt hiệu quả rất tốt. Có những trường hợp mặc dù không nhận được bản sao bản án, quyết định thi hành án, trích lục bản án của Tòa án nhưng thông qua phản ánh của nhân dân, các đoàn thể, tổ dân phố và công tác nắm tình hình địa bàn của Cảnh sát khu vực, các địa phương chủ động gọi đối tượng để động viên tự giác trình diện, xuất trình bản án, quyết định thi hành án và chịu sự quản lý của địa phương.

Đạt được thành quả ấy là nhờ công sức, trí tuệ, là sự phấn đấu kiên trì, bền bỉ với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, cán bộ  nói chung và cán bộ, kiểm sát viên làm công tác Kiểm sát thi hành án Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng. Thành công ấy đã đóng góp vào thành công chung của thành phố Đà Nẵng trên bước đường xây dựng và phát triển thành phố trở thành văn minh, trật tự, yên bình và là một món quà mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân Việt nam 26/71960 – 26/7/2010.

                                                                                                                                         Nguyễn Văn Liếu

                                                                                                                Trưởng phòng KSTHA, VKSND TP.Đà Nẵng