menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
ĐỔI MỚI BỘ MÁY TỔ CHỨC THỐNG KÊ HÌNH SỰ, THỐNG KÊ TỘI PHAM CỦA VKSND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Đăng ngày 23-03-2013 07:00
Thống kê hình sự, thống kê tội phạm (TKHS,TKTP) là công cụ quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cơ quan tiến hành tố tụng. TKHS, TKTP là một bộ phận quan trọng của thống kê tư pháp, phản ánh một số chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thông qua TKHS, TKTP thấy được kết quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, tìm ra nguyên nhân và điều kiện dẫn đến tội phạm, các giải pháp để đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 

Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng với vai trò là cơ quan chủ trì công tác TKHS, TKTP liên ngành đã phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích và công bố số liệu về TKHS, TKTP. Công tác TKHS, TKTP của VKSND các cấp và công tác TKHS, TKTP liên ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực đáng khích lệ, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành; trong hoạt động chỉ đạo phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm; trong công tác quản lý, lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo VKSND các cấp. Thông qua kết quả công tác TKHS, TKTP, VKSND thành phố Đà Nẵng đã cung cấp cho VKSND tối cao,Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố những số liệu xác thực đánh giá về tình hình tội phạm và kết quả xử lý tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng phục vụ cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, thì hoạt động TKHS, TKTP của VKSND thành phố Đà Nẵng những năm qua vẫn còn một số tồn tại, bất cập, lạc hậu, thiếu thống nhất, sai số và số liệu đôi khi chưa đảm bảo tính thời sự, thậm chí còn mâu thuẫn, xung đột.Hệ thống sổ sách, biểu mẫu thống kê còn nhiều điểm chưa phù hợp, còn một số loại báo cáo thống kê có chỉ tiêu trùng lặp nhau, phản ánh chưa đầy đủ tình hình và kết quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Công tác tiếp ký, đối chiếu số liệu thống kê hình sự liên ngành còn thực hiện phương pháp thống kê bằng hình thức thủ công, chưa được tin học hóa, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu chung về phòng, chống tội phạm. Sự lạc hậu này một mặt cản trở tiến độ báo cáo TKHS, TKTP, mặt khác ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác và khả năng xử lý, khai thác nội dung chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan chức năng.

Trong các báo cáo tổng kết công tác Thống kê và Công nghệ thông tin (CNTT) năm của VKSND thành phố Đà Nẵng cũng đã đề cập đến việc lý giải nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nêu trên, nhưng mới chỉ dừng lại ở từng vấn đề với những kết luận mang tính chung chung, mà chưa lập luận và chỉ rõ tất cả những khiếm khuyết của cả quá trình thực hiện công tác TKHS và TKTP của VKSND thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó cũng chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào lý giải về những nguyên nhân của sự tồn tại nêu trên.

Chính vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn đề tài“Đổi mới bố máy thống kê hình sự, thống kê tội phạmcủa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng”làm chuyên đề nghiên cứu là hoàn toàn cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của chuyên đềđược kết cấu gồm 03 ch­ương:

Chương 1: Nhận thức chung về công tácthống kê hình sự, thống kê tội phạm theo chức năng của Viện kiểm sát nhân dân.

Chương 2: Thực trạng bộ máy tổ chứcthống kê hình sự, thống kê tội phạm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức thống kê hình sự, thống kê tội phạm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.