menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” cần được sửa đổi, bổ sung.
Đăng ngày 21-05-2012 08:08
Đây là Điều luật rất quan trọng để bảo vệ các công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, nên khung hình phạt cũng rất nghiêm khắc, cao nhất lên đến tử hình. Trên thực tế cho thấy việc áp dụng Điều luật này để xử lý các hành vi phạm tội xảy ra cũng không phải là ít, nên việc thiết kế, xây dựng điều luật và ban hành các văn bản liên quan để giải thích, hướng dẫn áp dụng một cách cụ thể, rõ ràng càng có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, qua nghiên cứu Điều luật này chúng tôi nhận thấy có một số bất cập như sau:

Tội Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc giacần được sửa đổi, bổ sung.

 

Tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” được quy định tại Điều 231 Bộ Luật hình sự (BLHS) như sau:

1. Người nào phá huỷ công trình hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thuỷ lợi hoặc công trình quan trọng khác về an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 85 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

Đây là Điều luật rất quan trọng để bảo vệ các công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, nên khung hình phạt cũng rất nghiêm khắc, cao nhất lên đến tử hình. Trên thực tế cho thấy việc áp dụng Điều luật này để xử lý các hành vi phạm tội xảy ra cũng không phải là ít, nên việc thiết kế, xây dựng điều luật và ban hành các văn bản liên quan để giải thích, hướng dẫn áp dụng một cách cụ thể, rõ ràng càng có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, qua nghiên cứu Điều luật này chúng tôi nhận thấy có một số bất cập như sau:

 

1. Về cấu trúc khung hình phạt của Điều luật chưa hợp lý:

Tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” theo quy định hiện hành chỉ bao gồm 2 khung hình phạt chính: Khung 1 là khung cấu thành cơ bản (khoản 1 Điều 231), với hình phạt tù từ ba năm đến mười hai năm, khung 2 là khung định khung tăng nặng (khoản 2 Điều 231), với hình phạt tù mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Việc quy định khung hình phạt như vậy là qúa rộng (cũng cần nói thêm là ít có tội danh nào thuộc chương XIX “Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng” của BLHS lại quy định cấu trúc khung hình phạt quá rộng như vậy). Dẫn đến hậu quả là tạo ra quyền tuy nghi quá rộng cho Cơ quan Tiến hành tố tụng, mà đặc biệt là Tòa án.

Bên cạnh đó, trong nội dung của Điều luật này, nhà làm luật chỉ quy định một tình tiết định khung tăng nặng “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” (điểm b, khoản 2), mà không quy định những tình tiết định khung về hậu quả có mức độ từ thấp, đến cao dần dần (gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng) là chưa hợp lý.

 

2. Tình tiết: Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọngchưa được hướng dẫn cụ thể.

Hiểu như thế nào là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, nên việc áp dụng tình tiết này để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhiều trường hợp phạm tội cụ thể là rất khó khăn, khó đạt được sự thống nhất cao của các Cơ quan Tiến hành tố tụng, gây kéo dài thời gian giải quyết và chất lượng giải quyết vụ án.

 

3. Việc xác định đâu là công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, chưa có danh mục cụ thể:

Ngày 18. 12. 2009, Bộ Công an ban hành Thông tư số 72/2009/TT-BCA quy định cụ thể Nghị định 126/2008/NĐ-CP ngày 11. 12. 2008 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó xác định trách nhiệm của “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập hồ sơ đề nghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và rà soát các công trình cần đưa ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thuộc bộ, ngành, địa phương mình quản lý gửi Bộ Công an (qua Tổng cục An ninh II) để làm thủ tục thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định” (khoản 1 Điều 3). Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mặc dù Thông tư 72 nêu trên đã ban hành được hơn hai năm, song tại nhiều địa phương trên cả nước cho đến nay vẫn chưa tiến hành hoạt động này.

Vì vậy việc xác định chính xác đối tượng của tội phạm, đâu là công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia để xử lý hình sự về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp phụ thuộc vào nhận định đánh giá chủ quan của các cơ quan áp dụng pháp luật, thậm chí có khi nhầm lẫn với đối tượng của tội phạm “Trộm cắp tài sản”quy định tại Điều 138 BLHS và một số tội phạm khác (việc phân biệt này cũng có ý nghĩa quan trọng khi khung hình phạt tại khoản 1 Điều 231 BLHS: “từ ba năm đến mười hai năm” nặng hơn rất nhiều so với khoản 1 Điều 138 BLHS, tội Trộm cắp tài sản: “cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm” và khung hình phạt của một số tội phạm khác).

Thực tế cho thấy một số tài sản như hệ thống đường dây điện, điện thoại ... trước đây khi nền kinh tế còn nghèo, lạc hậu, những đường dây này chủ yếu phục vụ cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế quốc doanh, nên việc cắt, phá những tài sản này hầu như đều xử lý về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”. Nhưng hiện nay nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, những công trình điện và thông tin đã phát triển rộng rãi len lỏi vào tận các khu vực dân cư, tổ dân phố ... phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt thì không còn là công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Thực tế này càng đòi hỏi phải phân biệt rạch ròi đâu là công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, đâu là tài sản bình thường là đối tượng của tội Trộm cắp tài sản để xử lý chính xác tội phạm.

 

4. Một số kiến nghị

Từ những tồn tại, bất cập nêu trên, chúng tôi xin kiến nghị cơ quan chức năng những nội dung sau:

Một là,cần sửa đổi, bổ sung tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc”gia theo hướng qui định 3 khung hình phạt chính, tương ứng theo mức độ hậu quả như sau: 

- Khung cấu thành cơ bản (khoản 1 Điều 231): Không quy định về hậu quả cụ thể (nhưng có thể hiểu ngầm là chưa gây ra hậu quả, đến hậu quả nghiêm trọng), mức hình phạt tù từ ba năm đến mười năm;

 - Khung hình phạt tăng nặng (khoản 2 Điều 231): Phạm tội gây ra hậu quả rất nghiêm trọng thì bị tù từ bảy năm đến mười lăm năm. Theo hướng sửa đổi, bổ sung này cũng nên đưa tình tiết “có tổ chức” và “tái phạm nguy hiểm” quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 231 BLHS hiện hành vào khoản 2 sửa đổi, bổ sung này.

- Khung hình phạt tăng nặng tiếp theo (khoản 3 Điều 231): Phạm tội gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị tù trên mười lăm năm, chung thân hoặc tử hình.

Hai là,song song với việc sửa đổi bổ sung trên, cơ quan chức năng sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể tình tiết về mức độ hậu quả (nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng), hoặc nếu chưa thể hướng dẫn cụ thể thì cũng cần thống nhất những tiêu chí cơ bản trong việc nhận định, đánh giá về tính chất, mức độ hậu quả, hoặc áp dụng tương tự theo cách hướng dẫn một số loại tội phạm khác (như tham khảo Thông tư Liên tịch 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTPngày 25. 12. 2001 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV “các tội xâm phạm sở hữu”), để vận dụng xử lý đối với loại tội phạm nguy hiểm này.

 

Ba là,Các cơ quan chức năng trong phạm vi trách nhiệm đã được nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 72/2009/TT-BCA của Bộ Công an nêu trên, đồng loạt khẩn trương lập danh sách và công bố danh mục cụ thể các công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia một cách cụ thể, rõ ràng, để một mặt có cơ chế quản lý, bảo vệ tốt và nâng cao hiệu quả phòng ngừa những tài sản quan trọng về an ninh quốc gia này, mặt khác để tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng thống nhất và xử lý đúng người, đúng tội.

      

Ảnh minh họa: Đường dây 500 Kv Bắc- Nam- Một trong những công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Tác giả bài viết: Thái Văn Đoàn