menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hướng dẫn scan văn bản với máy Scan HP 3000s3
Đăng ngày 29-10-2019 03:35

Thực hiện Công văn số 711/ VKSTC-C2 ngày 28/02/2019 của Viện KSND tối cao về việc Triển khai thực hiện Khung kiến trúc Viện kiểm sát điện tử phiên bản 1.0; Công văn số 636/VKSTC-C2 ngày 22/02/2019 của Viện KSND tối cao về việc Hướng dẫn số hóa hồ sơ. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện Số hóa hồ sơ theo hướng dẫn của Viện KSND tối cao, Phòng Thống kê tội phạm – CNTT, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng hướng dẫn Scan văn bản với dòng máy đã cấp cho các đơn vị (Scan HP 3000s3).

Đối với dòng máy Scan HP 3000s3 đã cấp cho các đơn vị trong năm 2019, cách thức scan văn bản theo các bước như sau:

1. Vào biểu tượng máy Scan HP 3000s3 trên màn hình desktop:

2. Chọn tab "Scan a Document or photo"; tại tab "Item Type" chọ chế độ Scan văn bản (document, mặc định) hoặc scan ảnh (photo):

Tại tab "Page Sides", chọn chế độ Scan văn bản 01 mặt hoặc 02 mặt. Lưu ý chế độ 01 mặt đối với front, back (đặt giấy mặt có chữ hướng về phía trước, hoặc phía sau).

Sau khi chọn xong các chế độ Scan, nhấn Scan, văn bản scan được hiển thị lên màn hình:

Để lưu văn bản đã Scan, nhấn Save

Đặt tên cho văn bản đã scan, lưu trữ tại vị trí phù hợp cho công việc.

Thanh Vân - Phòng TKTP