menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Nâng cao chất lượng công tác thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 16-12-2022 08:12

Công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, phân tích và công bố các số liệu tổng hợp về tình hình tội phạm, về kết quả hoạt động thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân. Công tác thống kê nghiệp vụ có vai trò rất quan trọng trong hỗ trợ hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành của ngành Kiểm sát nhân dân. Các số liệu thống kê về tội phạm và số liệu thống kê về kết quả kiểm sát các hoạt động của các cơ quan tố tụng có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tình hình tội phạm, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan tố tụng các cấp.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm và xem công tác thống kê nghiệp vụ là một trong những công tác quan trọng của Ngành. Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, ý thức trong thực hiện báo cáo thống kê ngày càng được nâng lên. Chính vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác thống kê tội phạm. Các biểu, phụ lục thống kê, văn bản xây dựng luôn bảo đảm thực hiện đúng quy định, đầy đủ về số liệu, nội dung và kịp thời gian yêu cầu. Các số liệu này đã trở thành một trong những căn cứ quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền đánh giá, phân tích thực trạng và đề ra giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm ở địa phương và là cơ sở để VKSND thành phố có biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể:

  • Đối với kỳ báo cáo thống kê tuần, tháng, 06 tháng, 12 tháng nhìn chung các đơn vị đã thu thập, tổng hợp và truyền, gửi báo cáo thống kê về VKSND thành phố đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn quy định.
  • Đối với báo cáo thống kê tháng 9 và tổng hợp một số chỉ tiêu bổ sung phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Quốc hội khóa, mặc dù thời hạn tổng hợp và gửi báo cáo thống kê bị rút thời gian, nhưng các đơn vị đã chủ động, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đảm bảo chất lượng của báo cáo thống kê cũng như các chỉ tiêu bổ sung; đồng thời truyền, gửi báo cáo về VKSND thành phố đúng thời hạn yêu cầu.
  • Các đơn vị đã chú trọng thực hiện nghiêm túc việc nhập thông tin phần mềm quản lý và thống kê án hình sự, dân sự

 

Trước đây, báo cáo thống kê các đơn vị phải gửi bản giấy về Viện kiểm sát nhân dân thành phố và VKSND thành phố phải gửi báo cáo giấy về VKSND tối cao. Sau khi VKSND tối cao có Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 01/6/2022 về việc thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND thành phố đã có công văn số 1133 /VKS-VP  ngày 15/6/2022 Hướng dẫn thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân dân để thực hiện, các đơn vị đã thực hiện việc ký số, xác thực số liệu thống kê các kỳ tháng và truyền gửi về VKSND thành phố (Qua Văn phòng tổng hợp) đầy đủ và không phải gửi bản giấy và lưu trữ, tiết kiệm được rất nhiều kinh phí của đơn vị. VKSND thành phố tăng cường phối hợp trong thực hiện các thống kê liên ngành : Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và thống nhất các quy định của Thông tư liên tịch số 05/2018 ngày 12/11/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự và các biểu mẫu thống kê liên ngành ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-VKSTC ngày 8/3/2019 của Ban Chỉ đạo Thống kê liên ngành Trung ương ban hành Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành. Thực hiện tốt Công tác thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành theo Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tư pháp, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, công tác thống kê nghiệp vụ vẫn còn hạn chế, bất cập về trình độ đội ngũ của cán bộ làm thống kê, đa số là trình độ Luật, không có trình độ chuyên sâu về thống kê, cán bộ làm công tác thống kê chủ yếu là kiêm nhiệm... Đề nghị lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục kiện toàn tổ chức, lựa chọn, bố trí công chức có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết làm công tác thống kê tại các đơn vị, đáp ứng khối lượng công việc và yêu cầu nâng cao chất lượng, tăng cường chuyển đổi số công tác thống kê. Trước khi luân chuyển, điều động công chức làm công tác thống kê, yêu cầu phải đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho công chức thay thế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Xuân Hòa- VPTH

Main is temporarily unavailable.