menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Các phòng nghiệp vụ
Đăng ngày 14-09-2011 16:32
Chức năng, nhiệm vụ , lãnh đạo của các phòng

I. PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ KINH TẾ- CHỨC VỤ (PHÒNG 1)

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường và các tội phạm về sở hữu;

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường và các tội phạm về sở hữu do Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử và các vụ án do VKSND tối cao ủy quyền xét xử;

Kiểm sát việc giải quyết về tin báo tố giác tội phạm trong các lĩnh vực nêu trên do Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, hoặc do các cơ quan khác: Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm tiến hành một số hoạt động điều tra;

Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND thành phố kiến nghị, kháng nghị bằng văn bản đối với các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các tổ chức đơn vị liên quan để khắc phục hậu quả và phòng ngừa vi phạm pháp luật; Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND thành phố quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát quận, huyện; nghiên cứu, phát hiện, tổng hợp những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra và trong hoạt động xét xử của Tòa án; Tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND thành phố phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 04 đồng chí ; Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí; Chuyên viên: 01 đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Ngô Phú Quảng;

Phó Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Thị Như Phương.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  trụ sở VKSNDTP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511-888180

 

 

II. PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ  SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ TRỊ AN-AN NINH (PHÒNG 2)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 2 là đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTP Đà Nẵng có chức năng nhiệm vụ sau:
 

Giúp Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội do cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra;Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về an ninh thuộc chương XI, các vụ án về ma túy thuộc chương XVIII và những vụ án thuộc các chương khác của Bộ luật hình sự do lãnh đạo Viện giao;

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật ở giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với những vụ án do VKSND tối cao ủy quyền;

Tham mưu giúp Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện về các loại án hình sự thuộc lĩnh vực phòng được phân công làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm;

Thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ; Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu với Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng ban hành các kiến nghị nhằm khắc phục các vi phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 04 đồng chí; Chuyên viên: 02 đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Trần Đình Vĩnh;

Phó Trưởng phòng: đồng chí Lương Hồng Minh.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: trụ sở VKSNDTP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511-3821354

 

III. PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM TÁI THẨM HÌNH SỰ (PHÒNG 3)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ,

Phòng 3 là đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTP Đà Nẵng có chức năng, nhiệm vụ sau:

 

Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự của Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng;

Tham mưu đề xuất với Viện trưởng VKSND thành phố kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định hình sự của Toà án nhân dân quận, huyện tại thành phố Đà Nẵng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

Kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm sát xét xử hình sự đối với VKSND quận, huyện;

Phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, phát hiện thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị khắc phục vi phạm, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân;

Kiến nghị với Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác thuộc VKSNDTP Đà Nẵng hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với VKSND quận, huyện.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 07 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 05 đồng chí; Chuyên viên: 02 đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Phan Thanh Bình;

Phó Trưởng phòng: 

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  trụ sở VKSNDTP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511-3895506

 

IV.PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, QUẢN LÝ & GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (PHÒNG 4)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 4 là đơn vị trực thuộc VKSNDTP Đà Nẵng, thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đúng luật định.

 

Chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh. Tính mạng sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị tước bỏ, được tôn trọng. Các bản án hình sự có hoặc chưa có hiệu lực pháp luật đều được thi hành ngay theo quy định của pháp luật, các quyết định thi hành án của Toà án được thi hành đúng pháp luật. Phòng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Thường kỳ hoặc bất thường kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam; Kiểm tra hồ sơ tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù;

Yêu cầu cơ quan cùng cấp và cấp dưới quản lý nơi tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, kiểm tra những nơi đó và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân; yêu cầu cơ quan cùng cấp, cấp dưới và người có trách nhiệm thông báo tình hình tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù;

Tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù; kháng nghị cơ quan cùng cấp và cấp dưới yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật;

Phát hiện, xử lý các trường hợp oan, sai, khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm; quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ, trái pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí; chuyên viên: 01 đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Hữu Quyết Thắng;

Phó Trưởng phòng: đồng chí Thái Duy Khanh

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  trụ sở VKSNDTP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511-3895505

 

V.PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT  ÁN DÂN SỰ(PHÒNG 5)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ,

Phòng 5 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc VKSNDTP Đà Nẵng có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân , Bộ luật tố tụng dân sự và luật tố tụng hành chính. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

Giúp Viện trưởng VKSND thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; giúp Viện trưởng ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới;

Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát quận, huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình . Trên cơ  sở kế hoạch công tác của Vụ 5, VKSND tối cao xây dựng kế hoạch công tác từng năm cho phòng và các Viện kiểm sát quận, huyện. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công tác, trả lời các vụ án có thỉnh thị, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát quận, huyện;

Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án; kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền   

Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật theo sự phân công của Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của Phòng là 8 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 04 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí, chuyên viên :03 đồng chí).

 Trưởng phòng: đồng chí Lê Phước Thạnh

Phó Trưởng phòng: đồng chí  Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Thị Tuyết

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: trụ sở VKSNDTP Đà Nẵng 

Điện thoại:  0511-3822959

VI.PHÒNG KHIẾU TỐ (PHÒNG 7)

Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;

Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật;

Tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát;

Hướng dẫn chỉ đạo các Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện về công tác khiếu tố. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ khiếu tố trong toàn ngành Kiểm sát Đà Nẵng;

Tiếp nhận, chuyển và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm;

Giải quyết, tham gia giải quyết đơn do Viện trưởng giao.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm tra viên chính: 01 đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Luyện.

Phó Trưởng Phòng:

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  trụ sở VKSNDTP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511-3889905

 

VII. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ (PHÒNG 9)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 9 là đơn vị thuộc VKSNDTP Đà Nẵng, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành Kiểm sát Đà Nẵng. Phòng có những nhiệm vụ sau:

Hàng năm căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao xây dựng chương trình công tác và các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ;

Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý;

Giúp việc cho Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong công tác xét tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát Đà Nẵng;

Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND thành phố thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Quản lý cán bộ, công chức; Bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;

Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề...bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của ngành;

Giúp việc cho Ban cán sự Đảng VKSND thành phố;

Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm tra viên chính: 01 đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Văn Hải;

Phó Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Mạnh Long.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: trụ sở Viện kiểm sát thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại:0511-3886473

 

 

VIII. PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (PHÒNG 10)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ,

Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc VKSNDTP Đà Nẵng có chức năng và nhiệm vụ sau

 

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự của Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất;

Tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của VKSND tối cao, hướng dẫn nghiệp vụ các VKSND quận, huyện;

Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội...trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phát hiện các vi phạm;

Đề xuất với Viện trưởng VKSND thành phố ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự;

Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng VKSND thành phố.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí; Kiểm tra viên: 01 đồng chí; Chuyên viên: 01 đồng chí).

Trưởng phòng:đồng chí  Nguyễn Bá Ngọc;

Phó Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Văn Giáp

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  trụ sở VKSNDTP Đà Nẵng.

Điện thoại:0511-3895508

 IX.VĂN PHÒNG

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Văn phòng VKSNDTP Đà Nẵng là đơn vị tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động của ngành Kiểm sát Đà Nẵng, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.

2. Về cơ cấu tổ chức

Văn phòng gồm các bộ phận: Tổng hợp, Hành chính- quản trị; Kế toán- Tài vụ; 

Văn phòng hiện có 19 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm tra viên:01 đồng chí  Chuyên viên: 05 đồng chí , nhân viên:  15 đồng chí).

Chánh Văn phòng: đồng chí Nguyễn Văn Hưng;

Phó Văn phòng: đồng chí Phạm Văn Dũng, Nguyễn Thị Xuân Hòa

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  trụ sở VKSNDTP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511- 3821929

 


X.PHÒNG THỐNG KÊ TỘI PHẠM 
   

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng thống kê tội phạm là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc VKSNDTP Đà Nẵng, có chức năng quản lý và tổ chức hoạt động thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, thống kê kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát Đà Nẵng; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác nghiệp vụ thống kê của Viện kiểm sát hai cấp. Phòng thống kê tội phạm có nhiệm vụ sau:

Giúp Viện trưởng VKSND thành phố trong việc tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo thống kê của Viện kiểm sát hai cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức thực hiện thống kê hình sự, thống kê liên ngành;

Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND thành phố quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát thành phố và các Viện kiểm sát quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác thống kê và công nghệ thông tin;

Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo đúng chế độ bảo mật của nhà nước và quy định của ngành;

Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý mọi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê, công tác quản lý chỉ đạo điều hành; Hướng dẫn và quản lý về kỹ thuật công nghệ thông tin ở Viện kiểm sát hai cấp.

Tham mưu, giúp Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng trong quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của VKSNDTP Đà Nẵng;

Tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong cung cấp dữ liệu lý lịch tư pháp.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí; Kiểm tra viên: 01 đồng chí; Chuyên viên: 01 đồng chí).

Trưởng phòng: Trần Văn Nớp

 

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  trụ sở VKSNDTP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511-3895507

 

V.PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT   CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH-KINH DOANH THƯƠNG MẠI- LAO ĐỘNG (PHÒNG 12)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ,

Phòng 12 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc VKSNDTP Đà Nẵng có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân , Bộ luật tố tụng dân sự và luật tố tụng hành chính. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

Giúp Viện trưởng VKSND thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động  giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; giúp Viện trưởng ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với