menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
PHÒNG THỐNG KÊ TỘI PHẠM VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN,
Đăng ngày 02-07-2013 09:39
Phòng Thống kê tội phạm (nay là Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin) trực thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở Bộ phận Thống kê tội phạm trực thuộc Văn phòng tổng hợp theo quyết định số 09/VKSTC-V9 ngày 15 tháng 6 năm 2006 của VKSND tối cao với biên chế ban đầu chỉ có 02 đồng chí: 01 Trưởng Phòng và Kiểm sát viên sơ cấp làm công tác tổng hợp thống kê. Qua bảy năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, đến nay, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã phát triển cả về lượng và chất lượng. Phòng có 4 đồng chí, 02 Kiểm sát viên trung cấp (Trưởng Phòng, Phó Phòng), 02 chuyên viên; Trình độ chuyên môn: 01 Thạc sĩ Luật, 03 Đại học, trong đó có 01 đồng chí có 04 bằng Đại học, 02 đồng chí có 02 bằng Đại học; ¾ cán bộ công chức là Đảng viên. Hiện nay, 1 đồng chí theo học Cao cấp chính trị.

 

          

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin là đơn vị nghiệp vụ  chỉ sự lãnh đạo, điều hành củaViện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng  và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin. Chức năng,nhiệm vụ của Phòng là:Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND thành phố quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo thống kêtại 15 đơn vị (7 VKSND quận, huyện và 8 Phòng nghiệp vụ), phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức thực hiện thống kê liên ngành; theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ công tác thống kê liên ngành, thống kê kết quả hoạt động thực hiện chức năng của các đơn vị trong ngành; sơ kết, tổng kết công tác thống kê của VKSND thành phố; Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích số liệu thống kê trong phạm vi VKSND thành phố; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn về công tác thống kê và CNTT; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin thống kê theo đúng chế độ bảo mật hiện hành của Nhà nước và quy định của VKSND tối cao;Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển và quản lý mọi hoạt động ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác thống kê, công tác quản lý chỉ đạo điều hành. Tổ chức thu thập, xử lý, truyền gửi và quản lý dữ liệu thống kê; Quản lý, vận hành và thường trực Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng.

       Công tác thống kê là công việc thầm lặng , luôn đòi hỏi tính kịp thời và độ chính xác cao, để có số liệu chính xác và kịp thời phục vụ các báo cáo của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng cho VKSND tối cao, Hội đồng nhân dân,… cán bộ công chức trong Phòng luôn miệt mài làm việc, nhiều lúc phải cả vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật để đối chiếu, tổng hợp số liệu theo đúng quy định.

         Từ ngày thành lập Phòng đến nay, Phòng luôn coi trọng công tác ứng dụng CNTT vào các công tác thống kê, quản lý án hình sự, và chỉ đạo điều hành. Mạng nội bộ (LAN) và hệ thống truyền số liệu giữa VKSND thành phố Đà Nẵng với các VKSND quận, huyện và VKSND tối cao luôn vận hành thông suốt phục vụ đắc lực cho công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện. Năm 2009, Phòng đã triển khai thành công phần mềm quản lý án hình sự tại các VKSND quận, huyện và các Phòng nghiệp vụ.

         Mặc dù biên chế ít, song cán bộ công chức trong Phòng luôn nổ lực phấn đấu, phát huy sáng kiến kỹ thuật, năm 2011, cán bộ công chức trong Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã tự tìm tòi, sáng tạo xây dựng trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng (Website: vksdanang.gov.vn). Đây là một trong những trang thông tin điện tử của các VKSND tỉnh, thành tại các tỉnh phía Nam. Để trang sinh động và phong phú hơn, cán bộ công chức trong Phòng  tự mua máy ảnh, tự bỏ tiền đi học làm biên tập, cách viết tin, bài làm cho trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng…Bước đầu, trang thông tin điện tử đã cập nhật các thông tin quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo VKSND thành phố, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của các Phòng nghiệp vụ, các tin tức về hoạt động của VKSND thành phố và các đơn vị trực thuộc để phổ biến kịp thời và rộng rãi đến cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát thành phố và từng bước tuyên truyền hoạt động của VKSND thành phố đến nhân dân địa phương.

        

         Trang thông tin điện tử do Phòng Thống kê tội phạm và CNTT tự xây dựng.

        Có thể nói, VKSND thành phố Đà Nẵng là một trong số ít các VKSND tỉnh, thành ở miền Trung- Tây Nguyên đi đầu trong việc ứng dụng phần mềm quản lý án hình sự và tự xây dựng thành công trang thông tin điện tử để phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý chỉ đạo điều hành và công tác tuyên truyền hoạt động của Viện kierm sát.

         Trong năm 2013, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân, Phòng đã tự xây dựng chuyên đề về “Đổi mới công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm của VKSND thành phố Đà Nẵng” để đề xuất Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng chuyển đổi mô hình thống kê hình sự, thống kê tội phạm tại cơ quan VKSND thành phố từ thống kê phân tán sang thống kê tập trung ; Thông qua công tác thống kê để phân tích được tình hình tội phạm  tại địa phương và đề xuất kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát; Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, và tuyên truyền hoạt động của Ngành Kiểm sát; Phục vụ tốt các hội nghị, hội thảo, giao ban  trực tuyến do ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức.

 

Đ/c Phan Trường Sơn, Viện trưởng và cán bộ công chức Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

         Ngoài việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ công chức trong Phòng luôn được đảng viên, quần chúng trong cơ quan tín nhiệm bầu, cử kiêm nhiệm thêm nhiều công tác khác như: có 02 đồng chí là Đảng ủy viên, trong đó có đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy, Chi hội trưởng luật gia và Phó Ban Biên tập thường trực trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng; 01 đồng chí chuyên viên Công nghệ thông tin là Bí thư Chi đoàn cơ quan, Chi ủy viên Chi bộ 4…

     Để đạt được những kết quả nêu trên, Lãnh đạo và cán bộ công chức trong Phòng đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, không nói nhiều, không khoa trương song bằng hành động cụ thể, bằng những công việc “thầm lặng” vượt qua những khó khăn, thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”