menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng Tổ chức cán bộ, VKSNDtp. Đà Nẵng - Hoàn thiện và phát triển
Đăng ngày 11-08-2014 09:21
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được thành lập vào tháng 10/1975. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo luật định và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng có cơ cấu tổ chức hoạt động đơn giản hơn nhiều so với hiện nay: Năm 1975 có 03 bộ phận; năm 1976 có 05 phòng; năm 1977 có thêm 02 phòng, trong đó có phòng Tổ chức cán bộ (tuy nhiên do quá trình quản lý tài liệu lưu trữ và nhiều lần chuyển đổi trụ sở làm việc, nên không tìm thấy Quyết định thành lập, chỉ biết qua nghiên cứu các thông tin từ tài liệu lưu trữ khác). Cán bộ của phòng lúc đó có 03 người, do đồng chí Mai Thị Kích làm Trưởng phòng; 02 công chức là đồng chí Phan Trường Sơn và đồng chí Phạm Đình Thông.Lật giở từng trang tài liệu về lịch sử truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng từ ngày đất nước được thống nhất đến nay để ghi lại truyền thống về sự hình thành và phát triển của tổ chức làm công tác xây dựng ngành.

 

 Đ/c Phan Trường Sơn- Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng và tập thể Phòng  Tổ chức cán bộ tại Vũng Chùa tháng 2 năm 2014                     ( ảnh Văn Hưng)

Phòng Tổ chức cán bộ được hình thành bắt đầu từ thời kỳ này và duy trì các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đến ngày 30/01/1993, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Quyết định số 06/TCCB về việc chuyển bộ phận Cơ yếu thuộc Văn phòng giao cho phòng Tổ chức cán bộ quản lý.

Trong thời gian từ năm 1984 đến khi chia tách tỉnh, cán bộ, công chức của phòng có sự thay đổi: Từ năm 1984 đến năm 1990 do đồng chí Thái Huy Tường làm Trưởng phòng và đồng chí Lê Doãn Phàn là công chức chuyên môn; Từ năm 1991 đến năm 1996 do đồng chí Ngô Văn Phụ làm Trưởng phòng và các đồng chí: Trần Đình Vĩnh, Nguyễn Văn Hải là công chức chuyên môn.

Khi chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (Theo Quyết định số 15/QĐ-TC ngày 28 tháng 12 năm 1996 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có 07 phòng nghiệp vụ, trong đó không có phòng Tổ chức cán bộ. Theo Tờ trình số 03/VP ngày 18/02/1998 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 1998, theo đó các phòng chuyên môn thuộc Viện gồm 07 phòng; có một số phòng ghép, trong đó: Bộ phận Tổ chức cán bộ ghép với Văn phòng tổng hợp, do đồng chí Trần Đình Vĩnh làm Chánh Văn phòng, đồng chí Nguyễn Văn Hải làm Phó Văn phòng, trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ.

Ngày 05/02/2002, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 29/QĐ-TC về việc thành lập phòng Tổ chức cán bộ thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tách bộ phận Tổ chức cán bộ của Văn phòng tổng hợp, do đồng chí Nguyễn Hữu Linh làm Trưởng phòng, đồng chí Nguyễn Văn Hải làm Phó Trưởng phòng và đồng chí Thái Duy Khanh là công chức chuyên môn.

Vào đầu năm 2003, phòng Tổ chức cán bộ đảm nhận thêm công tácgiải quyết đơn khiếu tố. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là đồng chí Nguyễn Thị Khánh Bình; Phó trưởng phòng là đồng chí Nguyễn Văn Hải; hai chuyên viên là các đồng chí: Thái Duy Khanh và Lương Hồng Minh (trực tiếp làm công tác khiếu tố). Sau đó, đồng chí Lương Hồng Minh được điều động đi nhận nhiệm vụ mới và đồng chí Đoàn Văn Thanh điều động về phòng thay đồng chí Lương Hồng Minh.

Xuất phát từ yêu cầu và tính chất công tác, năm 2006 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các Quyết định về việc chia tách một số phòng nghiệp vụ, trong đó có Quyết định số 24/QĐ-VKSTC-V9 ngày 28/11/2006 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chia tách phòng Tổ chức cán bộ và Khiếu tố thành hai phòng: Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Khiếu tố. Theo Quyết định này, cán bộ, công chức của phòng Tổ chức cán bộ còn lại 02 người: đồng chí Nguyễn Thị Khánh Bình, Trưởng phòng và đồng chí Thái Duy Khanh, chuyên viên. Đến cuối năm 2008, phòng được bổ sung thêm 01 chuyên viên (đồng chí Lê Thị Bắc). Tháng 9/2009 bổ nhiệm đồng chí Thái Duy Khanh, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Ngày 01/10/2010, điều động đồng chí Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng 2 giữ chức vụ Trưởng phòng thay đồng chí Nguyễn Thị Khánh Bình về nghỉ hưu.

Ngày 23/9/2013, xuất phát từ nhu cầu công tác và bố trí, sử dụng công chức, Viện trưởng VKSND thành phố ban hành Quyết định số 210/QĐ-VKS về việc chuyển giao bộ phận Cơ yếu (gồm 01 người – đồng chí Nguyễn Hữu Hường) từ Văn phòng tổng hợp sang phòng Tổ chức cán bộ quản lý.

Theo hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 04/3/2014, Viện trưởng VKSND thành phố ký Quyết định số 39/QĐ-VKS về việc thành lập Tổ Thanh tra trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ và được bổ sung thêm 02 biên chế chuyên trách; đồng chí Phó Trưởng phòng kiêm Tổ Trưởng Tổ Thanh tra. Theo đó, điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Long, Phó Trưởng phòng 3 giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thay đồng chí Thái Duy Khanh đi nhận nhiệm vụ mới. Như vậy, phòng Tổ chức cán bộ hiện nay, ngoài chức năng tham mưu cho Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Viện về công tác tổ chức cán bộ, công tác cơ yếu, còn có thêm chức năng tham mưu cho lãnh đạo Viện về công tác thanh tra nội bộ. Cơ cấu cán bộ, công chức của phòng, gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn; về cơ cấu ngạch công chức, gồm: 02 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm tra viên chính, 02 Kiểm sát viên sơ cấp và 01 Cán sự.

Trong quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ của phòng đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành trong suốt 39 năm qua (kể từ sau ngày giải phóng đến nay). Một số cán bộ đã hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao và đã nghỉ hưu, như các đồng chí: Mai Thị Kích, Ngô Văn Phụ, Thái Huy Tường, Nguyễn Thị Khánh Bình. Một số cán bộ lãnh đạo của phòng lúc đó, sau này được luân chuyển, điều động bổ sung cho các đơn vị trực thuộc, như đồng chí Trần Đình Vĩnh được điều động làm Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu, nay giữ chức vụ Trưởng phòng 2; đồng chí Nguyễn Văn Hải được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng các phòng 2, 4, 7, hiện nay về lại phòng và giữ chức vụ Trưởng phòng. Một số cán bộ trẻ đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng, như đồng chí Lê Doãn Phàn được điều động đến công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam (khi chia tách tỉnh), nay là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; đồng chí Lương Hồng Minh được điều động bổ sung cho các phòng nghiệp vụ và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng các phòng 2, 5; đồng chí Thái Duy Khanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, nay được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng phòng 4. Đặc biệt, trong số cán bộ của phòng có đồng chí Phan Trường Sơn và đồng chí Nguyễn Hữu Linh, qua nhiều năm phấn đấu, rèn luyện, kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng, các đồng chí đã được cán bộ, công chức của cơ quan và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tín nhiệm bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng của ngành ở địa phương. Đồng chí Phan Trường Sơn hiện nay giữ các chức vụ: Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND thành phố; đồng chí Nguyễn Hữu Linh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND thành phố. Các thế hệ cán bộ trẻ của phòng Tổ chức cán bộ quá các thời kỳ đã trưởng thành và đã là nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của hai cấp Viện kiểm sát nhân dân thành phố từ đó cho đến nay.

Đ/c Phan Trường Sơn, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng và đ/c Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng TCCB ( ảnh Văn Hưng)

 

Trong suốt 39 năm qua, phòng Tổ chức cán bộ đã không ngừng được củng cố, kiện toàn theo hướng đổi mới và ngày càng hoàn thiện; cán bộ của phòng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố trong công tác tổ chức và cán bộ của ngành ở địa phương. Đóng góp tích cực đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành ngày càng lớn mạnh, phấn đấu đạt mục tiêu của Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Cán bộ kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Viện kiểm sát nhân dân thành phố nói riêng ngày càng vững mạnh, nâng cao vị thế của ngành trong xã hội và sự tín nhiệm của nhân dân./.