menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Văn phòng tổng hợp
Đăng ngày 01-04-2015 16:17
Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trực thuộc VKSND thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND thành phố thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tất cả các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng Ngành và các công tác đối nội, đối ngoại của ngành KSND thành phố; đồng thời giúp Viện trưởng VKSND thành phố thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước tại VKSND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ 1

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (VKSND thành phố) là đơn vị cấp Phòng, trực thuộc VKSND thành phố, do Viện trưởng VKSND thành phố trực tiếp quản lý và chỉ đạo.

Văn phòng tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND thành phố  thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tất cả các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng Ngành và các công tác đối nội, đối ngoại của ngành KSND thành phố; đồng thời giúp Viện trưởng VKSND thành phố thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước tại VKSND  thành phố. Văn phòng tổng hợp VKSND thành phố Đà Nẵng có các nhiệm vụ sau đây:

- Nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; các Chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của VKSNDTC; các Chỉ thị, Nghị quyết của  Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành phố có liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát, Kế hoạch công tác của VKSND thành phố.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND thành phố tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế của VKSND tối cao về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; phối hợp với các Phòng thuộc VKSND thành phố giúp Viện trưởng tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế khác của VKSND tối cao và VKSND thành phố.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng xây dựng các Kế hoạch, chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, hàng tháng, hàng tuần; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Viện trưởng VKSND thành phố đối với các đơn vị trong ngành KSND thành phố Đà Nẵng.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND thành phố tổ chức theo dõi, nắm thông tin về vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả các công tác và các hoạt động của các đơn vị trong ngành KSND thành phố.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng xây dựng các báo cáo gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thường trực thành uỷ; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các loại báo cáo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND thành phố.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua - khen thưởng VKSND thành phố Đà Nẵng phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào, các đợt thi đua và thực hiện các đúng các quy định của pháp luật, của Ngành về thi đua - khen thưởng.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện các hoạt động về công tác hậu cần của ngành KSND thành phố.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và thực hiện các quy định về hành chính tư pháp tại Viện KSND thành phố.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng trong việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cơ quan (Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh…) trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát động, tổ chức các hoạt động, phong trào thuộc trách nhiệm của VKSND thành phố.

2. Về cơ cấu tổ chức:

Văn phòng tổng hợp VKSND thành phố hiện có tổng biên chế 19 cán bộ, công chức, bao gồm các bộ phận: Tổng hợp, Văn thư- Lưu trữ; Hành chính- quản trị; Kế toán- Tài vụ và xây dựng cơ bản; Lái xe- Phục vụ.

- Chánh Văn Phòng: đồng chí Nguyễn Văn Hưng.

- Phó Văn phòng: đồng chí Phạm văn Dũng.

- Phó Văn phòng: đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hoà.

- Số điện thoại VPTH: 0511- 3821929.

-Email: vp_danang@vksndtc.gov.vn

Ban chấp hành Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2015-2017
3. Những thành tích nổi bật đã đạt được trong thời gian qua:

Được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" từ năm 2007 đến năm 2011; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể;  Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể vào các năm 2009, 2010, 2011; Huân chương lao động hạng Ba vào năm 2012; Cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng;  Bằng khen của Viện trưởng VKSND Tối cao;  Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng.