menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Quá trình hình thành, phát triển của phòng Khiếu tố - VKSND TP Đà Nẵng
Đăng ngày 15-06-2015 08:31
Phòng khiếu tố là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 57 ngày 09.5.2003, Quyết định số 59 ngày 06.2.2006, Quyết định 487 ngày 04.9.2008 của Viện trưởng VKSND Tối cao thì phòng khiếu tố có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Về chức năng, nhiệm vụ

Phòng khiếu tố là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Mọi hoạt động của Phòng  theo sự chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng và sự hướng dẫn nghiệp vụ của Vụ khiếu tố VKSND Tối cao. Theo Quyết định số 57 ngày 09.5.2003, Quyết định số 59 ngày 06.2.2006, Quyết định 487 ngày 04.9.2008 của Viện trưởng VKSND Tối cao thì phòng khiếu tố có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Tham mưu, giúp việc Viện trưởng VKS cấp mình trong công tác tổ chức, tiếp công dân của đơn vị

Trực tiếp tiếp nhận, phân loại, xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến VKS.

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tham mưu Lãnh đạo Viện giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

Tham mưu giúp việc Viện trưởng quản lý nhà nước công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về tư pháp thuộc thẩm quyền của toàn ngành.

 Hướng dẫn chỉ đạo các Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện về công tác khiếu tố. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ khiếu tố trong toàn ngành Kiểm sát

 2. Về tổ chức bộ máy

 - Giai đoạn từ 01.01.1997 – 2002: Là bộ phận công tác trực thuộc Phòng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính- kinh tế- xã hội do đồng chí Nguyễn Hữu Linh làm Trưởng phòng.

 - Giai đoạn từ  đầu năm 2003 – tháng 11.2006: Công tác khiếu tố là bộ phận công tác thuộc phòng Tổ chức cán bộ do Đ/c Nguyễn Thị Khánh Bình làm trưởng phòng.

 - Giai đoạn từ tháng 11.2006 đến nay: Là phòng nghiệp vụ độc lập được thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-VKSTC-V9 ngày 28.11.2006 của Viện KSND Tối cao.  Hiện nay biên chế của Phòng khiếu tố có 4 đồng chí, gồm 02 KSV trung cấp, 01 Kiểm tra viên chính, 01 kiểm tra viên. Đồng chí Nguyễn Luyện, Trường phòng. Đồng chí Phạm Ngọc Bình, Phó trưởng phòng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ sau khi thành lập đến nay, Phòng khiếu tố đã tổ chức thực hiện tốt các qui định của Nhà nước, của ngành về công tác công tác tiếp công dân. Coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của ngành, đơn vị để chỉ đạo thực hiện. Đã tiếp và hướng dẫn hàng ngàn công dân đến khiếu nại, tố cáo. Đã tiếp nhận, phân loại, xử lý hàng ngàn đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh… không để thất lạc, tồn đọng kéo dài. Đã chuyển đến các đơn vị nghiệp vụ xem xét đề xuất giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền VKS không để khiếu nại vượt cấp và  theo dõi, quản lý kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo về tư pháp cụ thể tại các cơ quan tư pháp. Hằng năm, Phòng khiếu tố đã chủ động vận dụng linh hoạt các biện pháp để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp tại một trong các cơ quan Tòa án, thi hành án dân sự và cơ quan điều tra cùng cấp.