menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Văn phòng tổng hợp VKSND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 25-02-2020 07:19

Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trên cơ sở sáp nhập Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin với Văn phòng tổng hợp, tên đơn vị mới là Văn phòng tổng hợp.

Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng là đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Văn phòng tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện các công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành tất cả các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng Ngành và các công tác đối nội, đối ngoại của ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; đồng thời giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

1. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng tổng hợp:

- Nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch; Chương trình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành phố có liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát;

- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; phối hợp với các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng giúp Viện trưởng tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế khác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân thành phố;
- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng các kế hoạch; chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố đối với các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức, theo dõi, nắm thông tin về vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả các công tác và các hoạt động của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng các báo cáo gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thường trực Thành uỷ; Thường trực hội đồng nhân dân thành phố và các loại báo cáo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố;

- Giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua - khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào, các đợt thi đua và thực hiện các tác nghiệp về thi đua - khen thưởng; về công tác xây dựng sáng kiến và công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện các hoạt động về công tác hậu cần, thực hiện công tác Kế toán- Tài chính của ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; Thực hiện các hoạt động về công tác hành chính, quản trị; công tác đối nội, đối ngoại của VKSND thành phố;

- Giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và thực hiện các tác nghiệp về hành chính tư pháp tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin.

- Giúp Viện trưởng trong việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố để phát động, tổ chức các hoạt động khác thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2. Cơ cấu tổ chức, các chức vụ, chức danh về nghiệp vụ chuyên môn:

Cơ cấu tổ chức bộ máy làm việc của Văn phòng tổng hợp có các Bộ phận công tác, các chức vụ, chức danh về nghiệp vụ chuyên môn như sau:

Các Bộ phận công tác: Bộ phận Tham mưu tổng hợp; Bộ phận Hành chính, quản trị; Bộ phận Kế toán- Tài chính;  Bộ phận thống kê và công nghệ thông tin.

Các chức vụ, chức danh, công chức khác và người lao động: Chánh Văn phòng; Các Phó Chánh Văn phòng; Kiểm sát viên; Kế toán trưởng, các công chức khác và người lao động. Biên chế của Văn phòng tổng hợp hiện nay có 14 công chức và 10 người lao động.

3. Thông tin liên hệ:

Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Hưng.

Số điện thoại cơ quan: 02363.727.888.

Địa chỉ: Văn phòng tổng hợp - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Số 755 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

                                                   Tác giả: Quang Vương - VPTH