menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thành viên Ủy ban kiểm sát
Đăng ngày 28-09-2017 18:53
Căn cứ vào Luật tổ chức VKSND năm 2014, Viện trưởng VKSND tối cao đã bổ nhiệm các thành viên Uỷ ban kiểm sát VKSND thành phố Đà Nẵng, gồm:

 

1. Đ/c Phan Trường Sơn, Viện trưởng

2.Đ/c Nguyễn Văn Bung, Phó Viện trưởng

3.Đ/c Trần Hoài Nam, Phó Viện trưởng

4.Đ/c Ngô Thọ Nam, Phó Viện trưởng

5.Đ/c Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng 10

6.Đ/c Lương Hồng Minh, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

7.Đ/c Ngô Phú Quảng, Trưởng Phòng 3