menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội đồng Sáng kiến VKSND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 20-11-2016 21:52
Theo Quyết định số 36-QĐ-VKS ngày 26.1.2014 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng Nghiên cứu và áp dụng pháp luật. Ngày 01.4.2014, Viện trưởng đã ban hành quyết định số 45/QĐ-VKS kèm theo Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của Hội đồng Nghiên cứu và áp dụng pháp luật. Đây là cơ sở pháp lý để Hội đồng Nghiên cứu và áp dụng pháp luật hoạt động và xét duyệt các sáng kiến của VKS hai cấp thành phố. Sau đó tại Quyết định số 322/VKS-VP ngày 25.11.2014, Viện trưởng VKSND thành phố đã đổi tên“Hội đồng Nghiên cứu và áp dụng pháp luật”thành “Hội đồng Sáng kiến”. Thành viên Hội đồng Sáng kiến gồm:

 

 

1. Th.s Trần Hoài Nam, Phó Viện trưởng VKSND thành phố, Chủ tịch Hội đồng.

2. Đ/c Nguyễn Văn Bung, Phó Viện trưởng VKSND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng

3.Th.s Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng 10, Phó Chủ tịch Hội đồng

4.Th.s Nguyễn Hồng Giang, Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn, Ủy viên

5.Th.s Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng Phòng 7, Ủy viên

6. Đ/c Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng Phòng 8, Ủy viên

7. Th.s Nguyễn Thị Ngọc, Kiểm sát viên Trung cấp, Phòng 3, Ủy viên

8. Th.s Nguyễn Tường Tâm, Phó Văn Phòng, Thư ký Hội đồng