menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
QUI ĐỊNH VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Đăng ngày 04-04-2012 08:40
Tất cả cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phải gương mẫu thực hiện: 1.1 Có tinh thần yêu nước, nhận thức đúng đắn và kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; chống suy thoái, dao động về chính trị tư tưởng; không nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 1.2 Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành; 1.3 Gương mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư và thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy cán bộ ngành kiểm sát “ công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn” 1.4 Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và hiệu quả công việc; 1.5 Đoàn kết tích cực đấu tranh xây dựng nội bộ tốt, luôn có mối quan hệ mật thiết với quần chúng, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; 1.5 Tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

 

 

 

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TP

ĐẢNG UỶ VKSND TP ĐÀ NẴNG

-----***-----

Số: 77- QĐ/ĐU

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-----oo()oo-----

 

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 12 năm 2011

         

 

QUI ĐỊNH

Về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

- Căn cứ Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Căn cứ Kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 26/9/2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng  về triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Để quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 và những năm tiếp theo;

Nay qui định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:

 

1. Chuẩn mực chung:

Tất cả cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phải gương mẫu thực hiện:

1.1 Có tinh thần yêu nước, nhận thức đúng đắn và kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; chống suy thoái, dao động về chính trị tư tưởng; không nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

1.2 Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành;

1.3 Gương mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư và thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy cán bộ ngành kiểm sát “ công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”

1.4 Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và hiệu quả công việc;

1.5 Đoàn kết tích cực đấu tranh xây dựng nội bộ tốt, luôn có mối quan hệ mật thiết với quần chúng, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân;

1.5 Tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

 

2. Chuẩn mực đạo đức lối sống cụ thể:

 

2.1 Trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị: Mỗi cán bộ, đảng viên phải:

 

 

- Chấp hành tốt ngày, giờ làm việc, thực hiện nhiệm vụ cú chất lượng và hiệu quả công tác được giao; chống lười biếng, lãng phí, phô trương, hình thức;

- Thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh phũng chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực, khụng vi phạm các tệ nạn xã hội; nói không đi đôi với làm, chạy theo danh vọng, địa vị, lợi ích cá nhân thuần tuý, lạm dụng quyền lực;

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước và Quy chế của cơ quan, đơn vị;

- Tích cực tuyền truyền, vận động gia đỡnh và người thân thực hiện ATGT, không để tai nạn giao thông xảy ra do chủ quan, không chấp hành luật giao thông;

- Đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong tỡnh đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ; chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương;

- Xõy dựng mối quan hệ mật thiết với nhõn dõn, tiếp thu ý kiến của dõn, trọng dõn và học điều tốt ở dân, không gây phiền hà, sỏch nhiễu trong giải quyết cụng việc cho dõn;

 

2.2 Trách nhiệm đối với địa phương: (nơi cư trú và nơi sinh hoạt) Mỗi cán bộ, Đảng viên phải :

- Chấp hành tốt các quy định ở địa phương và làm tròn các nghĩa vụ theo quy định, tích cực tham gia đóng góp vỡ lợi ích cộng đồng do địa phương phát động;

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết với chính quyền, đoàn thể và khu dõn cư. Xây dựng mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm (không để bản thân gia đỡnh mỡnh mất đoàn kết);

 

2.3 Trách nhiệm đối với gia đình: Mỗi cán bộ, Đảng viờn phải:

- Làm nồng cốt và làm tấm gương sáng trong gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo;

- Bản thân, các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội;

 

3. Tổ chức thực hiện:

 

3.1 Các chuẩn mực đạo đức lối sống nêu trên được thực hiện trong mỗi cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng kể từ ngày ban hành, đến hết năm 2015. Sẽ có sơ kết bổ sung và hoàn thiện tổ chức thực hiện cho những năm tiếp theo;

3.2 Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; căn cứ vào các chuẩn mực nêu trên, cuối năm mỗi cá nhân và đơn vị tự nhận xét mặt ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục, được từng tổ chức (Tổ chức Đảng, Cơ quan, Đoàn thể) bỡnh xột chọn những đơn vị, cá nhân tiêu biểu khen thưởng theo quy định hiện hành, kiên quyết kiểm điểm, phê bỡnh những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công;

 

Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị toàn thể các đơn vị và mỗi cá nhân có quyết tâm cao trong thực hiện các chuẩn mực đó đề ra, gúp phần làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả cao./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban TV ĐUKCCQ;

- Ban CS Đảng VKSND TP ĐN;

- Các ĐUV, các ban chi ủy;

- Các đoàn thể VKSND TP ĐN;

- Lưu.

 

               T/M. ĐẢNG UỶ

                BÍ THƯ

 

                                   

 

                        Nguyễn Hữu Linh