menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Nhìn lại kết quả phong trào thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2019
Đăng ngày 25-06-2020 11:50

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (VKSND thành phố) đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ tư, giai đoạn 2015-2020. Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác này thời gian tới.

 

 

Đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND thành phố khai mạc Hội nghị

Hội nghị điển hình tiên tiến VKSND thành phố Đà Nẵng lần thứ tư, giai đoạn 2015-2019 diễn ra trong thời điểm toàn thể công chức, người lao động hai cấp thành phố Đà Nẵng sôi nổi tiến hành các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020) và hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Qua 05 năm triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, VKSND thành phố đã quán triệt và triển khai các Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Ngành và địa phương để tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực, gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ với công tác xây dựng Ngành, và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị 39-CT/TW, Chỉ thị 34-CT/TW và Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao, Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ, lãnh đạo VKSND thành phố đã tổ chức quán triệt kịp thời đầy đủ nội dung thi đua khen thưởng đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn Ngành nhận thức sâu sắc ý nghĩa và nội dung đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng; xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực, là biện pháp quan trọng, cần thiết để phát huy tinh thần yêu nước, tiềm năng nội lực của mỗi cá nhân, tập thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước. Qua đó mỗi công chức, người lao động trong Ngành nhận thức và xác định được công tác thi đua, khen thưởng có vai trò, vị trí hết sức quan trọng,  là động lực để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đồng thời là công cụ phục vụ có hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của VKSND các cấp, là nhân tố tích cực để xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong giai đoạn mới.

Căn cứ Chỉ thị 39-CT/TW, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị công tác thi đua của Ngành hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND thành phố xác định công tác thi đua khen thưởng là một nhiệm vụ quan trọng mà trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trước hết thuộc về Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện và các cấp ủy Đảng; công chức, Đảng viên là những người đầu tàu gương mẫu thực hiện trên cơ sở phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, quần chúng đủ mạnh để phát động, duy trì phong trào thi đua thường xuyên, liên tục.

Nghị quyết đại hội Đảng bộ, Chi bộ các nhiệm kỳ và Nghị quyết cấp uỷ hàng năm đều đề ra chỉ tiêu yêu cầu toàn thể Đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, Chỉ thị 34-CT/TW, tiên phong trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tham gia đầy đủ các mặt công tác xã hội, nhất là thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác, bảo đảm có đủ tiêu chuẩn Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể xây dựng chương trình kế hoạch công tác, xây dựng và phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua, phấn đấu đạt tiêu chuẩn đơn vị, tổ chức vững mạnh toàn diện.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thường xuyên chủ động phối hợp với chính quyền tham gia tích cực vào các hoạt động thi đua của đơn vị, thực hiện tốt vai trò của tổ chức quần chúng. Nghị quyết  các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ, đại hội Công đoàn, đại hội Chi đoàn thanh niên xác định việc tham gia các hoạt động thi đua là nhiệm vụ của từng đoàn viên.

Hội nghị cán bộ công chức triển khai hàng năm lấy việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng Ngành, xây dựng con người mới là nội dung giao ước giữa lãnh đạo đơn vị với toàn thể công chức, người lao động.

 

Đồng chí  Nguyễn Văn Bung- Phó Viện trưởng VKSND thành phố trao giấy khen và quà lưu niện cho các cá nhân điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Hội đồng thi đua - khen thưởng đã phân công Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng phối hợp lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đề ra chương trình, kế hoạch thi đua và các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua đúng với nội dung do VKSND tối cao đề ra trong các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao hàng năm về công tác thi đua khen thưởng, nội dung thi đua xuyên suốt là sự kết hợp, lồng ghép giữa việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, các mặt công tác xã hội tại địa phương và xây dựng con người mới - đồng thời có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua, tiến hành việc sơ kết, tổng kết, bình xét  khen thưởng... đảm bảo công tác thi đua, các phong trào thi đua hoạt động có nề nếp, hiệu quả.

Để thực hiện đúng Luật Thi đua khen thưởng, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, năm 2014, Viện trưởng VKSND thành phố đã thành lập Hội đồng Nghiên cứu và áp dụng pháp luật (nay là Hội đồng Sáng kiến). Từ đó đến nay, Hội đồng Sáng kiến đã giúp Viện trưởng VKSND thành phố xét duyệt các sáng kiến là giải pháp công tác của tập thể, cá nhân thuộc Viện kiểm sát hai cấp, góp phần đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Sau quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên và các đợt thi đua ngắn hạn, hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng cho 02 tập thể và 03 cá nhân; Viện trưởng VKSND tối cao tặng 19 “Cờ thi đua Ngành kiểm sát nhân dân”, “Cờ thi đua dẫn đầu khối”; 36 tập thể và 183 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và hưởng ứng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; “Chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập ngành KSND tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”; “Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc và Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân"; Thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng…Trong 05 năm qua, toàn Ngành đã được UBND thành phố Đà Nẵng tặng 03 Cờ thi đua cho 03 tập thể, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân.

Để ghi nhận, động viên và suy tôn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua trong 5 năm qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND thành phố họp, bình xét và đề nghị Viện trưởng VKSND thành phố khen thưởng cho 03 tập thể là VKSND quận Ngũ Hành Sơn, VKSND quận Cẩm Lệ, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) và 15 cá nhân.

Đồng chí  Nguyễn Văn Bung- Phó Viện trưởng VKSND thành phố trao giấy khen và quà lưu niện cho các cá nhân điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND thành phố đánh giá thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong nước và tại địa phương sẽ có những diễn biến phức tạp, khối lượng công việc và yêu cầu đặt ra cho toàn Ngành kiểm sát rất nặng nề; đặc biệt, yêu cầu chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đặt ra ngày càng cấp thiết; toàn Ngành thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra cho toàn Ngành phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức công vụ, bản lĩnh thực thi nhiệm vụ cho công chức, như thế mới có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức năng của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí Lê Tiến yêu cầu hai cấp Kiểm sát cần kế thừa thành tích và những kinh nghiệm, bài học trong suốt thời gian qua, phát huy tinh thần “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, phát huy, kế thừa truyền thống thi đua yêu nước, những thành tích quý báu đã đạt được trong năm năm qua của đơn vị, đồng chí Viện trưởng kêu gọi toàn thể công chức và người lao động hai cấp kiểm sát thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực công tác, xây dựng VKS hai cấp thành phố trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương giao.

 

Đồng chí  Nguyễn Văn Bung- Phó Viện trưởng VKSND thành phố trao giấy khen và quà lưu niện cho các cá nhân điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Sau quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên và các đợt thi đua ngắn hạn, hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng cho 02 tập thể và 03 cá nhân; Viện trưởng VKSND tối cao tặng 19 “Cờ thi đua Ngành kiểm sát nhân dân”, “Cờ thi đua dẫn đầu khối”; 36 tập thể và 183 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và hưởng ứng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; “Chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập ngành KSND tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”; “Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc và Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân"; Thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng…Trong 05 năm qua, toàn Ngành đã được UBND thành phố Đà Nẵng tặng 03 Cờ thi đua cho 03 tập thể, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân.

Để ghi nhận, động viên và suy tôn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua trong 5 năm qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND thành phố họp, bình xét và đề nghị Viện trưởng VKSND thành phố khen thưởng cho 03 tập thể là VKSND quận Ngũ Hành Sơn, VKSND quận Cẩm Lệ, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) và 15 cá nhân.

Đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND thành phố trao giấy khen và quà lưu niện cho các cá nhân điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND thành phố đánh giá thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong nước và tại địa phương sẽ có những diễn biến phức tạp, khối lượng công việc và yêu cầu đặt ra cho toàn Ngành kiểm sát rất nặng nề; đặc biệt, yêu cầu chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đặt ra ngày càng cấp thiết; toàn Ngành thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra cho toàn Ngành phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức công vụ, bản lĩnh thực thi nhiệm vụ cho công chức, như thế mới có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức năng của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí Lê Tiến yêu cầu hai cấp Kiểm sát cần kế thừa thành tích và những kinh nghiệm, bài học trong suốt thời gian qua, phát huy tinh thần “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, phát huy, kế thừa truyền thống thi đua yêu nước, những thành tích quý báu đã đạt được trong năm năm qua của đơn vị, đồng chí Viện trưởng kêu gọi toàn thể công chức và người lao động hai cấp kiểm sát thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực công tác, xây dựng VKS hai cấp thành phố trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương giao.

Tác giả: Trương Quang Vương – VP.