menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - Tăng cường công tác phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
Đăng ngày 03-12-2020 08:42

Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng; đồng thời vừa là nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, việc xử lý kỷ luật Đảng đã có tác dụng thúc đẩy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên giữ gìn và chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương  của Đảng và chính sách, pháp luật cả Nhà nước…

Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng là công tác quan trọng trong việc xây dựng đảng, gắn liền với việc thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị, đồng thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, ngày 09/8/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang đã ra Quyết định số: 2032-QĐ/HU ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Chi ủy Viện KSND huyện Hòa Vang trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với nội dung:

Thông báo, trao đổi thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phát hiệu dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và những việc liên quan đến cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước để xem xét, xử lý kỷ luật đảng và chỉ đạo hoặc đề nghị xử lý kỷ luật về chính quyền, đoàn thể được kịp thời.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; đôn đốc thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý bị tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và bị xử lý kỷ luật.

Nghiên cứu, tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về những nội dung công tác có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Thực hiện các nhiệm vụ do Ban thường vụ Huyện ủy giao có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Tham mưu, giúp Ban thường vụ Huyện ủy quyết định những vấn đề về xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của Chi ủy Viện KSND huyện. 

Đồng thời Quy chế quy định việc tham mưu giúp Huyện ủy mà trực tiếp thường xuyên là Ủy ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng và thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ Huyện ủy giao thuộc chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của hai cơ quan. Ngoài ra, Quy chế còn quy định trách nhiệm phối hợp, phương pháp phối hợp giữa hai cơ quan…

Trên cơ sở các nội dung của Quy chế, Cấp ủy Chi bộ đã quán triệt triển khai đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời đồng chí Bí thư chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng của Chi bộ. Giao đầu mối là cán bộ phụ trách văn phòng chi bộ phụ trách theo dõi và báo cáo với chi bộ các trường hợp phải báo cáo và phối hợp với UBKT huyện ủy theo quy chế. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện nghiệp vụ nếu có phát sinh các trường hợp đảng viên vi phạm thì phải báo cáo Lãnh đạo viện và Bí thư  Chi bộ để tập hợp, theo dõi và thông tin phối hợp với tổ chức đảng nơi đảng viên vi phạm để tiến hành thủ tục kỷ luật đảng theo quy định và thực hiện báo cáo với Ban tổ chức Huyện ủy, UBKT huyện ủy trong công tác phối hợp.

Hằng năm, cấp ủy chi bộ luôn quán triệt triển khai chỉ thị số: 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị  nay là Chỉ số: 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc và công tác bảo vệ đảng; Nghị quyết 05/NQ-HU ngày 20/3/2017 của Đảng bộ Huyện ủy Hòa Vang về việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn huyện.

Trong kỳ, cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với UBKT huyện ủy trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện việc tổng hợp báo cáo đầy đủ các đảng viên vi phạm pháp luật bị khởi tố điều tra để UBKT biết, theo dõi và chỉ đạo.

Qua công tác thực hành quyền công tố kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác kiểm sát án điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự thì xác định có: 08 đảng viên vi phạm. Trong đó: giai đoạn tin báo, tố giác tội phạm: 01 đảng viên vi phạm thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy; Giai đoạn khởi tố điều tra, truy tố, xét xử: 06 bị can là đảng viên phạm tội trong đó 02 đảng viên thuộc đảng ủy xã Hòa Châu và xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Chi bộ Viện KSND huyện đã kịp thời  báo cáo các vụ án liên quan điến tham nhũng, có cán bộ, đảng viên vi phạm, các vụ án hình sự do cấp trên chuyển điều tra theo thẩm quyền; ủy quyền xét xử cụ thể:

Trong năm 2015, tiếp nhận 01 vụ án điều tra giải quyết theo thẩm quyền do Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Đà Nẵng chuyển giải quyết, vụ án Cao Lê Hiệp cùng đồng bọn phạm tội “trộm cắp,  chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ” theo các Điều 138, 250, 289, 281 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 (vụ quản lý thị trường số 2).  Trong đó có 03 cán bộ đội quản lý thị trường vi phạm về tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 281 Bộ luật hình sự.

Trong năm 2016,  Viện KSND huyện Hòa Vang được Viện KSND TP. Đà Nẵng ủy quyền xét xử vụ án Vũ Văn Tam cùng đồng bọn phạm tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”,  “đưa hối lộ” và tội “nhận hối lộ” theo quy định tại các Điều 175, 279, 289 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Đây là vụ án chặt phá rừng Cà Nhông, trong đó có 07 bị cáo là cán bộ, công chức Kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Cà Nhông bị xét xử về tội “ Nhận hối lộ” theo Điều 279 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Các trường hợp trên đều được Chi bộ Viện KSND huyện Hòa Vang báo cáo kịp thời với Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra huyện ủy biết theo dõi và chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong chi bộ: Chi bộ Phối hợp chặt chẽ với UBKT huyện ủy trong công tác đề ra công tác giám sát, kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng hằng năm đối với đảng viên trong chi bộ. Trong kỳ chi bộ thi hành kỷ luật đảng 1 đảng viên bằng hình thức khiển trách đảng viên này vi phạm do có vợ sinh con thứ 3. Sau khi tiến hành kỷ luật đảng đã báo cáo đầy đủ UBKT huyện ủy biết theo dõi và chỉ đạo.

* Nhìn chung:  Công tác phối hợp thực hiện Quy chế đã được hai cơ quan triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhằm trao đổi, báo cáo thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Có được kết quả nêu trên, ngoài sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ là sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ Huyện ủy trong công tác này.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp trong thời gian qua vẫn tồn tại một số tồn tại, khó khăn như:

Thứ nhất: Việc thực hiện Quy chế phối hợp đã được Lãnh đạo giữa Chi ủy Viện kiểm sát và UBKT huyện ủy quan tâm phối hợp thực hiện, tuy nhiên chưa có thông tin phản hồi qua lại kết quả giải quyết công tác này.

Thứ hai: Việc thực hiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quy chế mà cụ thể là:  Trong việc kiểm tra, tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; đôn đốc thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý bị tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và bị xử lý kỷ luật chưa thực hiện thường xuyên.

Thứ ba: Việc Lãnh đạo 02 cơ quan tổ chức họp rút kinh nghiệm hằng năm, bàn biện pháp thực hiện Quy chế trong thời gian tiếp theo, từ khi ban hành Quy chế đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.

Từ những kết quả đạt được cũng như các tồn tại nêu trên, Chi ủy Viện KSND huyện Hòa Vang đề xuất một số giải pháp trong thời gian đến.

Thứ nhất: Tăng cường chặt chẽ công tác phối hợp, trao đổi thông tin hai chiều giữa Chi ủy Viện KSND huyện Hòa Vang với UBKT huyện ủy  về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo Quy chế đã ký kết.

Thứ hai: UBKT huyện ủy Chủ trì, phối hợp với Chi ủy Viện kiểm sát trong công tác kiểm tra, tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với các trường hợp tổ chức đảng, cơ sở đảng vi phạm liên quan đến hành vi phạm đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Hằng năm, đại diện Lãnh đạo giữa 02 cơ quan họp rút kinh nghiệm nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong năm nhằm tăng cường công tác phối hợp trong thời gian đến./. 

                      Trương Công Hòa – Viện KSND huyện Hòa Vang