menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đăng ngày 29-05-2021 10:09

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Viết tắt là Kết luận 01).

( Ảnh minh họa)

Kết luận 01, Bộ Chính trị đã đánh gía kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI,XII) về xây dựng và chỉnh đốn đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, với những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một số  bộ lộc một số hạn chế, đó là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có nơi chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát với thực tế; một số người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn thụ động trông chờ, ỷ lại, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, Kết luận 01 yêu cầu các cấp ủy Đảng phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa, to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, được hình thành trong quá trình vận dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng giải phóng dân dân tộc ở Việt Nam và các nước thuộc địa đầu thế kỷ XX. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Từ tư tưởng ban đầu “trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới”, trên nền tảng “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tiếp tục phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh”, định hướng lên chủ nghĩa xã hội. Trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được vận dụng và phát triển sáng tạo, với nhiều nội dung mới, cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động trong công cuộc đổi mới sáng tạo của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Bởi vậy, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn công tác, xây dựng Đảng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ sự chắt lọc những giá trị tư tưởng, tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, các nguyên lý lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, trải nghiệm qua hoạt động thực tiễn cách mạng vô cùng phong phú của Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự tiếp thu những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của văn hóa phương Đông và phương Tây, của tư tưởng đạo đức cộng sản, hình thành nên những giá trị đạo đức Hồ Chí Minh như: vị trí, vai trò của đạo đức, những chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người Việt Nam mới và những nguyên tắc thực hành đạo đức. Đạo đức Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của Người. Tiếp theo, sự thống nhất giữa tư tưởng và đạo đức trong con người Hồ Chí Minh đã tạo nên phong cách Hồ Chí Minh, từ phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách giao tiếp, đến phong cách sống hài hòa, gắn bó với thiên nhiên, với mọi người. Việc học tập Bác cần có nội dung toàn diện, cả tư tưởng, đạo đức, phong cách. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để xây dựng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức, lối sống phải thường xuyên liên tục, lâu dài, tự giác, trong công việc hàng ngày.

Trong học tập, cần nắm vững nội dung và hiểu rõ những giá trị, ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam trong mỗi giai đoạn cách mạng, đồng thời là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, nuôi dưỡng ý chí và khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành mục tiêu “kép”: phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ  XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tư tưởng về xây dựng Đảng cách mạng chân chính, tư tưởng tất cả vì nhân dân của Hồ Chí Minh. Học và làm theo Bác không chỉ để mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân, mà qua đó, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, để Đảng xứng đáng “là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” như lời căn dặn của Bác.

Về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng; giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề bức xúc, trọng tâm trong thực tiễn. Thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống", lấy "xây" là nhiệm cơ bản, chiến lược và lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Lấy ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Đối với mỗi đảng viên, công chức, người lao động, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải gắn với chức trách, nhiệm vụ, vị trí việc làm cụ thể, không thể chung chung. Mỗi người có một vị trí việc làm, công việc, nhiệm vụ khác nhau nên phải liên hệ và việc làm cần phải cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng đảng viên, công chức và người lao động. Cấp ủy phải hướng dẫn và tổ chức đăng ký làm theo Bác của mỗi đảng viên, phù hợp với công việc của từng đảng viên;

Về nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nêu gương tạo nên mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa cán bộ với nhân viên, đảng viên với quần chúng và qua đó góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Vai trò của nêu gương của người đứng đầu có ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cấp ủy Đảng. Bác Hồ đã dạy về “muốn người ta theo mình thì phải làm gương trước” và “một tấm gương sáng bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Nội dung nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được Kết luận 01 như sau: Thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải cụ thể, thiết thực, thể hiện trong các công việc. Cán bộ lãnh đạo cần nêu gương đầu, thể hiện trong thái độ của mình đối với việc học tập và thực hiện Kết luận 01. Trong học tập, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, người đứng đầu thực sự nghiêm túc, thực sự quan tâm, thực sự gương mẫu sẽ có tác dụng tích cực đến chất lượng học tập cũng như sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ. Cán bộ, đảng viên nêu gương, làm trước trong đăng ký và thực hiện các nội dung đăng ký làm theo Bác. Người đứng đầu gương mẫu, làm trước vì lợi ích chung có tác dụng kích thích, lan tỏa trong tập thể, góp phần lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác ở cơ quan, đơn vị.

Đối với công việc được giao là thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ; Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tuỵ với công việc được giao. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài tại cơ quan, đơn vị; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong lĩnh vực mình phụ trách; Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ.

Đối với bản thân, cần nêu gương trong không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Trung thực, thẳn thắn, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ, thể hiện trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Tránh trường hợp “ Nói một đường, làm một nẻo” hoặc “ Nói không đi đôi với làm”.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 ( Khóa XI,XII)

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI,XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm, kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

Bênh cạnh đó, Bộ Chinh trị cũng yêu cầu đổi mới, nội dung phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền Khen thưởng, biểu dương kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu…các cấp ủy tăng cường giáo dục nhận thức về những giá trị đạo đức, tinh thần, văn hóa cho đảng viên, công chức, cần nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội các cấp phải tiếp tục lãnh đạo,chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI, khóa XII ) và Kết luận 01 này./.

Văn Hưng