menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hưởng ứng ngày Truyền thống thi đua yêu nước !
Đăng ngày 09-06-2021 08:06

Cách đây 73 năm giữa lúc cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống lại thực dân Pháp đang diễn ra hết sức cam go, khốc liệt, nhằm kêu gọi, động viên toàn dân tộc chung tay bảo vệ và dựng xây đất nước - ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để Cách mạng giành thắng lợi to lớn hơn. Ngày 04/3/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là “Ngày Truyền thống thi đua yêu nước”.

Lời kêu gọi thi đua Ái Quốc của Chủ tich Hồ Chí Minh  -  Ảnh tư liệu

Trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng những ngôn từ hết sức mộc mạc, gần gũi, dễ hiểu nhưng qua đó đã đề cập một cách toàn diện về việc tổ chức, triển khai một phong trào thi đua như: mục đích, vai trò, ý nghĩa, nội dung, cách làm, lực lượng cũng như sức lan tỏa của phong trào:

   LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC

“Mục đích thi đua ái quốc là:

Diệt giặc đói,
Diệt giặc dốt,
Diệt giặc ngoại xâm.

Cách làm là: dựa vào:

Lực lượng của dân,
Tinh thần của dân, để gây:
Hạnh phúc cho dân.

Vì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau:

Làm cho mau,
Làm cho tốt
Làm cho nhiều.

Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa. Thực hiện một khẩu hiệu:

Toàn dân kháng chiến,
Toàn diện kháng chiến.

Trong Thi đua ái quốc, chúng ta:

Vừa kháng chiến,
Vừa kiến quốc.

Kết quả đầu tiên của Thi đua ái quốc sẽ là:

Toàn dân đủ ăn đủ mặc,
Toàn dân biết đọc, biết viết,
Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới, để diệt ngoại xâm,

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.

Thế là chúng ta thực hiện:

Dân tộc độc lập,
Dân quyền tự do,
Dân sinh hạnh phúc.

Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra.

Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin:

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc,

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn,

Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp,

Đồng bào công nông thi đua sản xuất,

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh,

Nhân viên chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân,

Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng.

Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi.

Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp về mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp chúng ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.

Hỡi toàn thể đồng bào,

Hỡi toàn thể chiến sỹ,

Tiến lên!

                                                                                                                                                                                                                       HỒ CHÍ MINH

(Theo: Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia).

Phong trào thi đua "Diệt giặc dốt"  của Bộ đội dừng chân nghĩ trên đường hành quân trong kháng chiến chống Pháp - ảnh tư liệu

Ngay từ mục đích của phong trào thi đua yêu nước của Bác đã hàm chứa ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta được đúc kết từ truyền thống văn hiến ngàn năm đồng thời cũng rất thực tiễn: diệt "giặc đói", diệt "giặc dốt" để cho nhân dân có cái ăn, để toàn dân biết đọc, biết viết để có tri thức để lao động, để chiến đấu, có sức mạnh đánh đuổi ngoại xâm.

Trong  “ Lời kêu gọi…” chúng ta thấy tư tưởng lấy dân làm gốc được thể hiện rất rõ nét trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Lực lượng củav dân; Tinh thần của dân …”. Sức mạnh của nhân dân được tập hợp, đoàn kết lại thì không khó khăn nào không thể vượt qua được.

 Và tư tưởng “Lấy dân làm gốc” còn được thể hiện xuyên suốt trong cả đối tượng và khẩu hiệu của phong trào thi đua yêu nước. Riêng về khẩu hiệu thi đua yêu nước của Người rất ngắn gọn: "Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến". Khẩu hiệu ấy tuy ngắn gọn nhưng thể hiện được đây là một phong trào rộng khắp và tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vì mục tiêu: "Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc".

Phong trào thi đua ái quốc đã trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao trên con đường xây dựng và phát triển của đất nước, đến nay phong trào ấy vẫn vẹn nguyên giá trị.

 Để nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế - ngày 04/3/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là “Ngày Truyền thống thi đua yêu nước”. Đây cũng là dịp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Hàng năm, thực hiện hưởng ứng ngày Ngày Truyền thống thi đua yêu nước, phong trào thi đua của toàn Ngành và của địa phương đề ra – Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đề ra Chương trình thi đua, tổ chức thực hiện đạt được hiệu quả thiết thực để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và các phong trào thi đua khác. Qua phong trào thi đua kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để nhân rộng điển hình qua đó tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát của hai cấp kiểm sát.  

Nhân ngày Truyền thống thi đua yêu nước, học tập Bác  – mỗi cán bộ kiểm sát và người lao động cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt lời Bác dạy đối với Ngành kiểm sát, thi đua lành mạnh góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung là :  “ Giữ gìn kỷ cương xã hội”  để cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hùng cường như tâm nguyện và khát vọng cháy bỏng của Người ! ./.

Quang Nớp

 

 

Main is temporarily unavailable.