menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ 2 triển khai học tập Chuyên đề năm 2021
Đăng ngày 20-10-2021 06:21

Thực hiện Kế hoạch Học tập Chuyên đề năm 2021 của Đảng ủy đề ra, ngày 13/10/2021, Chi bộ 2, Đảng bộ Viện KSND TP Đà Nẵng đã tổ chức học tâp Chuyên đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đây là Chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, Chi ủy chi bộ đã phân công Đảng viên thực hiện Chuyên đề đảm bảo về mặt nội dung, kết cấu và có liên hệ thực tiễn hoạt động của các đơn vị trong Chi bộ, cụ thể Chuyên đề đã nêu được đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị là nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, lâu dài của Đảng. Trong hơn 30 năm đổi mới, bám sát thực tế trong mỗi giai đoạn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thường xuyên, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó Chuyên đề đã nêu được cụ thể từng nội dung:

- Thứ nhất: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị là nguy cơ liên quan đến tồn vong của Đảng, của chế độ.

- Thứ hai: Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

- Thứ ba:Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

Chuyên đề đã nêu cụ thể được nội dung để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị cần thực hiện tốt những giải pháp nổi bật sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay; khuyến khích phát triển tư duy lý luận phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh.

Bốn là, chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm là, hoàn thiện Quy chế về kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc và có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái. Tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại những vấn đề còn có nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sáu là, hoàn thiện quy định về tổ chức, bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Chú trọng nắm tình hình và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, lao động và công tác ở nước ngoài.

Bảy là, xây dựng quy định xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nghiêm trọng.

Tám là, các cấp ủy, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chuyên đề cũng đã liên hệ được thực tiễn hoạt động tại Chi bộ: Từ khi được quán triệt và học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Cán bộ, Đảng viên Chi bộ 2, Đảng bộ Viện kiểm sát NDTP Đà Nẵng không ngừng học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành thực hiện các nghị quyết của Đảng, thường xuyên trao giồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thực tế cho thấy từ trước đến nay Cán bộ đảng viên trong chi bộ 2 ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn như phấn đấu hoàn thành tốt công tác kiểm sát giam giữ, thi hành án hình sự - dân sự; công tác kiểm sát án Dân sự - Hôn nhân gia đình - Hành chính – Kinh doanh thương mại – Lao động thì không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật của Đảng, kỷ luật Ngành cũng không có đơn thư tố cáo nào đối với Cán bộ đảng viên. Sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẳn sàng đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực…đó là những điều mà mỗi Cán bộ, Đảng viện Chi bộ 2, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã làm được và sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian đến. Tại buổi sinh hoạt Chuyên đề cũng đã có một số ý kiến tham luận để làm rõ hơn những nội dung cơ bản trên và nhất là ý kiến nhấn mạnh đến liên hệ thực tiễn hoạt động của Chi bộ, liên hệ thực tiễn cuộc sống ./.

Nguyễn Thị Tú Anh – Chi bộ 2