menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Chi bộ 1: Sinh hoạt chuyên đề toàn khóa “ Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh”. Đăng ngày 20-11-2021 09:17
  • Chi bộ 2 triển khai học tập Chuyên đề năm 2021 Đăng ngày 20-10-2021 06:21
  • Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ Đăng ngày 11-09-2021 10:27
  • Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đăng ngày 25-07-2021 03:33
  • Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức kết nạp Đảng viên mới Đăng ngày 22-07-2021 03:02
  • Gương mẫu phát huy 10 chữ vàng Bác dạy ngành Kiểm sát Đăng ngày 12-07-2021 07:58
  • Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương Đăng ngày 12-06-2021 10:59
  • Hưởng ứng ngày Truyền thống thi đua yêu nước ! Đăng ngày 09-06-2021 08:06
  • “Người đi tìm hình của Nước”
  • Học tập Bác về bảo vệ Môi trường !