menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên Đăng ngày 24-05-2023 10:06
  • Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng: tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết sô 35-NQ/TW, sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 010KL/TW Đăng ngày 20-05-2023 08:07
  • Liên Chiểu: Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Đăng ngày 20-05-2023 07:15
  • Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, sinh hoạt chuyên đề năm 2022 Đăng ngày 24-05-2022 07:29
  • Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị của Đảng cách mạng - Giá trị vận dụng trong xây dựng Đảng về chính trị hiện nay Đăng ngày 08-05-2022 07:16
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng Đăng ngày 06-04-2022 09:36
  • Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng không phải là "sự chuyên quyền" Đăng ngày 22-02-2022 02:57
  • Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới Đăng ngày 30-01-2022 09:04
  • Chi bộ 1: Sinh hoạt chuyên đề toàn khóa “ Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh”. Đăng ngày 20-11-2021 09:17
  • Chi bộ 2 triển khai học tập Chuyên đề năm 2021 Đăng ngày 20-10-2021 06:21