menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Cẩm Lệ: Đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại Hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Đăng ngày 22-01-2021 01:45
  • Hải Châu - Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ kiểm sát Đăng ngày 31-12-2020 08:47
  • Hòa Vang - Tăng cường công tác phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Đăng ngày 03-12-2020 08:42
  • Một số giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại Chi bộ 1 Đăng ngày 11-10-2020 06:57
  • Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05 Đăng ngày 23-08-2020 09:42
  • Viết về “ người thầy” Kiểm sát Đăng ngày 25-07-2020 03:46
  • Nhìn lại kết quả phong trào thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2019 Đăng ngày 25-06-2020 11:50
  • Sơn Trà - Một số kết quả hoạt động của Chi bộ VKSND quận, nhiệm kỳ 2015-2020 Đăng ngày 31-05-2020 03:34
  • Liên Chiểu - Vượt qua khó khăn hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đăng ngày 26-05-2020 21:51
  • Cảm xúc tháng năm Đăng ngày 18-05-2020 11:26