menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VKSNDTP ĐÀ NẴNG
Đăng ngày 09-02-2012 14:20
Để tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng ; Cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để hỗ trợ họat động nghiệp vụ của cán bộ, công chức ; Thông tin , tuyên truyền về các hoạt động của ngành Kiểm sát, vào 19/12/2011, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 09 /TKTP, kèm theo Quy chế về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của VKSNDTP Đà Nẵng.

  

 QUY CHẾ

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VKSNDTP ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09 , ngày 19   tháng12  năm 2011

của Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng) 

 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1.  Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1.  Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của VKSNDTP Đà Nẵng, bao gồm:

          -Trang thông tin điện tử(gọi tắt là trang tin)là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.

- Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu lên trang tin;

- Công tác biên tập trang tin;

- Các công tác khác trên mạng.

          2. Quy định này áp dụng cho cán bộ, công chức và nhân viên  các VKSND quận, huyện và các phòng trực thuộc VKSNDTP Đà Nẵng (gọi tắt là các đơn vị ).

 Điều 2. Chức năng, tên gọi và địa chỉ

          1. Trang tin  của VKSNDTP Đà Nẵngcó chức năng:

a) Hỗ trợ quá trình ra các quyết định quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng;

b) Cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và các văn bản có liên quan khác về hoạt động của ngành Kiểm sát để hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức;

c)Thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Kiểm sát; Thông tin về các hoạt động  của VKSND TP Đà Nẵng và các VKSND quận, huyện .

          2.Tên gọi: Trang thông tin điện tử VKSNDTP Đà Nẵng

3. Địa chỉ trang tin  :

+ Trong thời gian thử nghiệm: www.vksdanang.no-ip.info

+ Sau khi hoàn thiện và đăng ký tên miền : www.vksdanang.gov.vn

Chương II: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH TRANG TIN

Điều 3.  Nguyên tắc quản lý, vận hànhtrang tin

1. Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng trang tin  phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về: báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo và các quy định quản lý Website.

2. Khuyến khích việc sử dụng trang tin để nâng cao năng suất lao động; Hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, kiểm sát viên.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân toàn ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia cung cấp và sử dụng thông tin điện tử, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về thông tin điện tử, ngăn chặn những hành vi lợi dụng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật.

 Điều 4.  Quản lý trang tin

 1. Trang tin hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng (gọi tắt là Viện trưởng);

 2. Ban quản trị trang tin (Ban quản trị) có trách nhiệm biên tập và quản lý nội dung của trang tin, bảo đảm nội dung của trang tin ngày càng phong phú và đa dạng; Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những vấn đề liên quan đến nội dung trang tin ;

       3. Mọi hoạt động của trang tin phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định của Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng.

Điều 5.Trách nhiệm của phòng thống kê tội phạm trong quản lý, vận hành và duy trì trang tin.

         1. Chủ trì trong quản lý, vận hành và duy trì hoạt động trang tin; Phối hợp với Văn phòng và các đơn vị khác trong việc duy trì và phát triển trang tin phù theo quy định của pháp luật;

         2.Cung cấp cho cán bộ, công chức trong ngành KSNDTP Đà Nẵng mã thành viên cùng  bí danh, mật khẩu để đăng nhập vào trang tin .

        Thu hồi lại mã thành viên cùng bí danh, mật khẩu để đăng nhập khi thành viên nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển ngành hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật;

         3. Thực hiện các thủ tục đăng ký tên miền và làm thủ tục xin giấy phép hoạt động của trang tin  theo quy định của pháp luật;

         4.Hàng tháng, Trưởng phòng thống kê tội phạm có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của trang tin cho Lãnh đạo Viện;

         5.Bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa trang tin:

       -  Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chỉnh sửa, giám sát hoạtđộng để bảo đảm hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày.

      -  Hàng năm, trang tin phải được rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

        6.Bảo đảmđường truyền, máy móc, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, xử lý thông tin; Phối hợp với Văn phòng đề xuất Viện trưởngđầu tư xây dựng hạ tầng ,  trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cập nhật thông tin cho trang tin,  khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ hiện cóđểbảo đảm cho hoạt động của trang tin theo nguyên tắc tiết kiệm chi phí và bảo đảm hiệu quả.

        7.Bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu như:  Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu trên trang tin;Xây dựng giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin của trang tin; Xây dựng phương án dự phòng khắc phục sự cố bảo đảm hệ thống trang tin hoạt động liên tục ở mức tối đa.

 Điều 6.  Kinh phí hoạt động của  trang tin

 Kinh phí hoạt động của trang tin được cân đối trong dự toán được giao hàng năm của VKSND TP Đà Nẵng cấp bao gồm các khoản:

- Chi thường xuyên cho việc duy trì hệ thống thông tin trên Internet;

- Chi chương trình nâng cấp và phát triển hệ thống;

- Tuỳ theo điều kiện kinh phí của VKSNDTP Đà Nẵng, Viện trưởng sẽ quyết định tiền nhuận bút cho các bài viết được đăng trên trang tin;

- Các khoản chi khác được Viện trưởng duyệt.

Chương III: CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

  Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhâncung cấp thông tin

          1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thông tin, dữ liệu gửi cho Ban quản trị để đăng tải trên trang tin.Các đơn vị, cá nhân cung cấp các thông tin có nội dung sai, không chính xác với tình hình thực tế sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng.

          2.Thông tin cung cấp trên trang tin  phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Phục vụkịp thời trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo VKSNDTP Đà Nẵngvà nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, cá nhân.

        3. Thông tin cung cấp trên trang tin phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

          4. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên trang tin phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

 Điều 8.  Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật

Thông tin, dữ liệu được cập nhật trên trang tin bao gồm các nội dung sau:

         1. Giới thiệu chung về VKSNDTP Đà Nẵng: những thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan; Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ  của lãnhđạo Viện hai cấp và các phòng.

2. Tin tức: Các thông tin, hình ảnh liên quan đến ngành Kiểm sát, VKSND TP Đà Nẵng và các VKSND quận, huyện trực thuộc; Các tin tức- sự kiện nổi bật trong nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, hợp tác quốc tế...

3. Các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát.

          4. Tin nội bộ như: Lịch làm việc của Lãnh đạo Viện; Văn bản quản lý chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện và các phòng nghiệp vụ; Thông báo rút kinh nghiệm; Thông tin thi đua-khen thưởng.

5. Thông tin nổi bật về hoạt động đảng, đoàn thể như: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Chi hội cựu chiến binh v.v…

6. Các ý kiến phản hồi từ cán bộ, công chức trong ngành KSNDTP Đà Nẵng đối với các thông tin, bài viết đăng trên trang tin;

         7. Trang liên kết: liên kết với hệ thống thư điện tử của VKSND tối cao; các website của VKSND tối cao, trường nghiệp vụ kiểm sát, VKSND thành phố Hải phòng, VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế, thư viện pháp luật… 

        8.Thông tin giao dịch của trang tin bao gồm: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉthư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân.

         9. Các thông tin cần thiết khác. 

Điều 9.Các hành vi bị nghiêm cấm khi vận hành trang tin

1. Nghiêm cấm việc cập nhật các văn bản, tài liệu thuộc danh sách tài liệu mật do Nhà nước quy định lên trang tin;

2.Lợi dụng cung cấp thông tin nhằm mục đích:

a) Chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam; Gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền chiến tranh xâm lược; Gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; Phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

d) Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản;

e) Lợi dụng trang  tin  để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

3. Lợi dụng trang tin để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

4. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

5. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các thành viên được truy cập vào mục tin  nội bộ.

6. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại.

7. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự.

8.Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 10.Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

Mọi thông tin, dữ liệu do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban quản trị được thực hiện theo các hình thức sau:

1. Các đơn vị, cá nhân được giao quyền cập nhật, trực tiếp cập nhật thông tin trên trang tin nội bộ, các mục tin.

2. Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 - 2001.

3. Thông tin, dữ liệu không tuân thủ theo quy định sẽ không được đăng; đồng thời các đơn vị, cá nhân đã gửi thông tin, dữ liệu chưa đạt yêu cầu phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho chính xác và phù hợp, sau đó gửi lại Ban quản trị để duyệt và đăng tin.

 Điều 11.  Thời hạn cung cấp, cập nhật  và lưu giữ thông tin

1. Các thông tin được quy định tại Điều 8 của Quy chế này phải được cập nhật thường xuyên, chính xác.

2. Các thông tin công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; các thông tin có tính thời sự  phải được cập nhật hàng ngày.

3. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin này phải được cung cấp kịp thời để công bố chính thức lên trang tin nội bộ.

         4. Lưu trữ thông tin: Ban quản trịcó trách nhiệm bảo đảm việc lưu trữ thông tin của trang tin  theo quy định của Nhà nước về Lưu trữ.

 

Chương IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ , CÁ NHÂN TRONG CÔNG TÁC BIÊN TẬP, SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 12.  Ban quản trịtrang tin

          1. Ban quản trị trang tin (gọi tắt là Ban quản trị )là bộ phận giúp việc cho Viện trưởng  trong việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin để đảm bảo hoạt động của trang tin. Phòng thống kê tội phạm, VKSNDTP Đà Nẵng có nhiệm vụ  thường trực của Ban quản trị.

2.Ban quản trị do Viện trưởng ra quyết định thành lập theo đề nghị của Trưởng phòng thống kê tội phạm.

          3.Ban quản trịgồm có Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và các thành viên.  Ban quản trị làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

 Điều 13. Nhiệm vụ của Ban quản trị

 1. Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi trang tin qua các hình thức được quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

 2.Biên tập, xử lý các tin của các trang tin, chuyên mục và chuyên đề;  Duyệt tin, sửa chính tả trước khi đăng tin.

 3. Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị.

 4. Tổ chức cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài VKSNDTP Đà Nẵng để cung cấp thông tin về  hoạt động của ngành Kiểm sát và các ngành có liên quan.

 5. Định kỳ 03 tháng, Ban quản trị họp  họp một lần để đánh giá công tác và xác định phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Điều 14.  Trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các Uỷ viên Ban quản trị

 1. Trưởng Ban quản trị: Trực tiếp duyệt các thông tin, dữ liệu và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nội dung được đưa lên trang tin ; Tổ chức quản lý nội dung và sử dụng thông tin đăng lên trang tin  theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế này.

2.Phó Trưởng Ban quản trị: Chịu trách nhiệm  duyệt các thông tin được Viện trưởng và Trưởng ban quản trị phân công; Phụ trách biên tập, đưa tin về các hoạt động tuyên truyền của ngành Kiểm sát ; Điều hành Ban quản trị khi Trưởng ban quản trị đi vắng.

3. Các Ủy viên Ban quản trị: Thực hiện các nhiệm vụ cập nhật văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; Thu thập thông tin, biên tập tin theo lĩnh vực được Viện trưởng và Trưởng Ban quản trị  phân công, đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn và hình thức được quy định tại  các Điều 8,  9 và 10 của Quy định này.

 

Điều 15.Trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị.

1. Văn phòng có trách nhiệm cập nhật thường xuyên, đầy đủ và kịp thời các văn bản quản lý chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện, văn bản của Văn phòng thông qua cán bộ của Văn phòng là thành viên Ban quản trị.

2.Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ban quản trị cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu  thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý cho Trang tin theo các chuyên mục được quy định.

3. Các văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành không thuộc loại tài liệu mật cần phổ biến, phải ghi rõ trong mục Nơi nhận: “Công bố trên Trang thông tin điện tử ”.

4.  Các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm, trích dẫn... từ các nguồn thông tin, tài liệu của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc trích. 

          5. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm động viên cán bộ, công chức trong đơn vị viết bài đưa tin, tuyên truyền về hoạt động của đơn vị mình.

Điều 16.Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc nhận thông tin quản lý, chỉ đạo điều hành và bảo mật bí danh, mật khẩu được cấp.

1. Hàng ngày, Lãnh đạo, cán bộ, công chức được cấp quyền đăng nhập của các đơn vị trực thuộc VKSND TP Đà Nẵng có trách nhiệm đăng nhập vào mục tin nội bộ của trang tin để nhận các thông tin quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo VKSNDTP Đà Nẵng như: lịch công tác tuần, văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo rút kinh nghiệm…

2.Cán bộ, công chức được cấp mã số thành viên có trách nhiệm bảo mật bí danh, mật khẩu của mình được VKSNDTP Đà Nẵng cấp; Không được cho cá nhân khác sử dụng bí danh, mật khẩu của mình để đăng nhập vào mục tin nội bộ của trang tin  .

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 17.  Trách nhiệm thi hành

Tất cả cán bộ, công chức và nhân viên các VKSND quận, huyện và các phòng trực thuộc VKSNDTP Đà Nẵngcó trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định của Quy chế  này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế theo đề nghị của Trưởng phòng thống kê tội phạm ./.

( Toàn văn Quy chế này được đăng tại mục tin nội bộ, các đơn vị , cá nhân có nhu cầu có thể đăng nhập vào mục tin nội bộ để tải về văn bản này )