menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỐNG KÊ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2012
Đăng ngày 13-02-2012 08:54
Thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 01/01/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dânnăm 2012, với mục tiêu “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương hướng về cơ sở”, và yêu cầu:“Đổi mới căn bản công tác thống kê để công tác thống kê thật sự là công cụ quan trọng giúp lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành”, Cục Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung cần tập trung trong công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2012 như sau:

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

_______________________

     Số: 11/HD-VKSTC-TKTP

Hà Nội, ngày 10  tháng  02  năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

Công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2012

 

Thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 01/01/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dânnăm 2012, với mục tiêu “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương hướng về cơ sở”,  và yêu cầu:“Đổi mới căn bản công tác thống kê để công tác thống kê thật sự là công cụ quan trọng giúp lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành”, Cục Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung cần tập trung trong công tác thống kê và công nghệ thông tin năm  2012 như sau:

I. Về công tác thống kê

1. Những vấn đề chung

- Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các địa phương (gọi tắt là các đơn vị) thực hiện nghiêm túc Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân và các Quy chế của ngành; gửi đầy đủ, kịp thời các loại báo cáo đúng thời gian lấy số liệu, nội dung và thời hạn gửi báo cáo thống kê. Tổng hợp đầy đủ các số liệu phát sinh trong kỳ, tránh bỏ sót và kiểm tra kỹ số liệu trong báo cáo thống kê trước khi truyền gửi lên cấp trên, nhất là các chỉ tiêu  số liệu ít phát sinh cần phải quản lý chặt chẽ như: Các trường hợp Toà tuyên không phạm tội, đình chỉ, đình chỉ không tội, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, các bản kiến nghị, kháng nghị... Số liệu của các chỉ tiêu này phải có sự thống nhất giữa báo cáo thống kê, báo cáo tổng hợp, danh sách các phụ lục kèm theo và các chuyên đề nghiệp vụ.

- Các Vụnghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện ngay việc tổng hợp số liệu thống kê bằng phần mềm và truyền số liệu về Cục Thống kê tội phạm nhằm phát huy các ứng dụng của trang thiết bị công nghệ thông tin mà ngành đã đầu tư, xây dựng. Tiếp tục duy trì thực hiện việc tiếp ký số liệu thống kê với các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TTLT-VKSTC-BCA-TATC - BQP ngày 07/1/2005 Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm.

2. Một số nhiệm vụ mới về công tác thống kê

- Năm 2012, ngoài các biểu mẫu thống kê thực hiện như năm 2011, có bổ sung 2 loại thống kê và bắt đầu thực hiện từ tháng  01/2012, như sau:

+Thống kê về phòng chống ma tuý: Các đơn vị triển khai biểu mẫu báo cáo thống kê về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 436/QĐ-VKSTC-VP ngày 29/9/2011 của Viện trư­ởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hiện nay, do chưa có phần mềm (khi nào có phần mềm Cục Thống kê tội phạm sẽ thông báo sau) để tổng hợp nên các đơn vị rà soát và bổ sung các tiêu chí thống kê về ma tuý như trong biểu mẫu đã ban hành vào hệ thống sổ nghiệp để kịp thời theo dõi và thống kê các tiêu chí này được đầy đủ.

+Thống kê chỉ tiêu số bị can khởi tố và truy tố: Thực hiện theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ t­ướng chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu quốc gia, ngành Kiểm sát nhân dân phải thực hiện thống kê 2 chỉ tiêu số bị can khởi tố và truy tố và được phân tổ theo điều luật, tỉnh, thành phố, nhóm tuổi và giới tính. Tuy nhiên, do chưa có biểu mẫu và phần mềm để tổng hợp số liệu nên các đơn vị cần bổ sung thêm vào sổ sách nghiệp vụ các tiêu chí về nhóm tuổi, giới tính để thống kê được đầy đủ, kịp thời (khi nào có biểu mẫu và phần mềm tổng hợp Cục Thống kê tội phạm sẽ gửi đến các đơn vị sau).

- Tổng kết 6 năm thực hiện Thông tư số 01 về thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành: Năm 2012, tiến hành tổ chức tổng kết 6 năm thực hiện Thông tư số 01 về thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành (Kế hoạch và hướng dẫn tổng kết sẽ được gửi đến các đơn vị sau).

3. Một số lưu ý và hướng dẫn bổ sung

- Nguyên tắc thống kê:Số liệu phát sinh ở kỳ thống kê nào được thống kê vào kỳ thống kê đó, nếu vì lý do nào đó mà chưa thống kê thì không được thống kê vào kỳ tiếp theo mà phải hiệu chỉnh đúng vào kỳ thống kê có số liệu phát sinh và báo cáo đính chính số liệu bằng văn bản về Viện kiểm sát cấp trên để điều chỉnh lại số liệu;

- Báo cáo bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần: các đơn vị lưu ý phân công, bố trí cán bộ để thực hiện đảm bảo tổng hợp được đầy đủ chính xác và gửi báo cáo kịp thời về Viện kiểm sát cấp trên theo quy định. Nếu có trường hợp người bị bắt, tạm giữ, tạm giam trốn, chết hoặc Viện kiểm sát trả tự do theo khoản 1 Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân phải báo cáo danh sách cụ thể kèm theo. Do chưa có phần mềm để tổng hợp những trường hợp này nên các đơn vị gửi danh sách về hòm thư của Cục Thống kê tội phạm hoặc qua điện thoại.

- Thống kê trả hồ sơ điều tra bổ sung: Để thống nhất cách tính án trả hồ sơ điều tra bổ sung theo Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSTC-BCA-TANDTC ngày 27/8/2010 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao và Bộ Công an về hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật TTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thực hiện như sau:

+ Số vụ và bị can Toà án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát, Viện kiểm sát trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung trong báo cáo tháng được thể hiện ở dòng 116,119,153,154 chỉ tính số vụ và bị can được Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra chấp nhận trong kỳ thống kê. Số liệu này cũng sẽ là số liệu tiếp ký thống kê liên ngành. Đối với các tr­ường hợp không chấp nhận sẽ theo dõi cụ thể tại phụ lục. Khi xây dựng báo cáo tổng hợp các đơn vị l­ưu ý số vụ Toà án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung trong kỳ vẫn đư­ợc thể hiện ở dòng 153 như­ng số vụ Viện kiểm sát trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung trong kỳ sẽ là hiệu số của dòng 116 trừ dòng 119 (không tính số vụ Toà trả cho Viện kiểm sát, Viện kiểm sát trả cho Cơ quan điều tra).

+ Phần mềm phụ lục danh sách của 2 chỉ tiêu vẫn cập nhật tất cả những trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung căn cứ vào quyết định trả hồ sơ của Toà án và Viện kiểm sát. Khi đó 2 chỉ tiêu này giữa báo cáo thống kê và phụ lục sẽ chênh lệch những vụ Viện kiểm sát và cơ quan điều tra không chấp nhận.

- Phần kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động trong mẫu báo cáo tháng:Các đơn vị (kể cả 3 Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm) theo dõi và thống kê đầy đủ, kịp thời các bản kiến nghị, kháng nghị trong kỳ, tránh bỏ sót. Số kháng nghị phúc thẩm trong kỳ thống kê thì phải thống kê đầy đủ vào dòng 20 (số vụ, việc Viểm kiểm sát kháng nghị phúc thẩm thuộc phần IX.A. Kiểm sát giải quyết vụ việc sơ thẩm) và không thống kê vào dòng 31 nữa (số vụ, việc mới/Tr.đó: Số vụ, việc Viện kiểm sát kháng nghị). Số kiến nghị phải được thống kê đầy đủ vào dòng 26 và dòng 55 (hai dòng này đã được chỉnh sửa trên biểu mẫu, phần mềm và chỉ có 1 ô riêng biệt ở phía cuối hai trang thứ nhất và thứ hai của phần IX trong biểu thống kê tháng).

- Kiểm sát thi hành án dân sự:Số liệu thi hành án giữa cơ quan Thi hành án dân sự và Kiểm sát Thi hành án dân sự của Viện kiểm sát thường không thống nhất và có những đơn vị có sự chênh lệch lớn. Do vậy, các đơn vị có biện chỉ đạo, kiểm tra để bộ phận Kiểm sát thi hành án dân sự nắm chắc tổng số thụ lý, số đã thi hành xong và số có điều kiện thi hành trong số chưa thi hành án. Thống kê đầy dủ, kịp thời các tiêu chí hoạt động kiểm sát, phát hiện và xử lý các vi phạm trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự (phần C và D mục XII của biểu thống kê tháng).

- Phần kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo: Cần lưu ý tại phần A dòng tổng cộng (d21) = d8 + d15 + d16 + d17 + d18 + d19 + d20; các ô đánh dấu sao trong biểu mẫu không được nhập số liệu vào.

II. Về công nghệ thông tin

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý án và thống kê án hình sự trong toàn ngành (Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã cấp đầy đủ tài khoản cho các đơn vị trong toàn ngành để thực hiện). Những đơn vị đã triển khai phải kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo việc cập nhật các thông tin, dữ liệu các vụ án hình sự đ­ược kịp thời, th­ường xuyên, đầy đủ. Những đơn vị chư­a triển khai cần triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Địa chỉ truy nhập vào phần mềm này là http://qlahs.vksndtc.gov.vn hoặc http://123.30.8.200. Tuy nhiên, việc trích xuất ra báo cáo thống kê của phần mềm này hiện nay ch­ưa đ­ược kiểm tra đầy đủ nên trước mắt các đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện việc cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu các vụ án hình sự vào phần mềm, khi nào phần mềm được hoàn thiện Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ có thông báo sau.

- Phần mềm thống kê 12 tháng đã được đưa lên thư mục http://123.30.8.195/prg/PMTK2010 trên máy chủ củaViện kiểm sát nhân dân tối cao, các đơn vị lấy về cài đặt và thực hiện. Lưu ý, các phần mềm ở thư mục này thường xuyên được chỉnh sửa và hoàn chỉnh nên các đơn vị cần chủ động theo dõi để lấy bản mới sử dụng (nhất là khi có thông báo sửa đổi các phần mềm). Đồng thời, phải nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng theo hướng dẫn sử dụng phần mềm hoặc theo phần hướng dẫn có trong các phần mềm. Phần mềm FTP3_2010 sử dụng để truyền dữ liệu từ cấp huyện lên cấp tỉnh; phần mềm FTP4_2010 sử dụng để truyền dữ liệu từ cấp tỉnh lên VKSND tối cao. Khi truyền các file không nên đặt tên các file, thư mục (folder) dài, có dấu cách, dấu chữ Việt.

+ Địa chỉ để truyền dữ liệu là  ftp.vks.gov.vn hoặc 123.30.8.195

+ Địa chỉ trang tin điện tử www.vksndtc.gov.vn hoặc http://123.30.8.196

+ Địa chỉ phần mềm quản lý nhân sự http://123.30.8.199

+ Địa chỉ thư điện tử  http://mail.vks.gov.vn hoặc http://123.30.8.201

Lưu ý: Do một số nhà cung cấp dịch vụ internet không phân dải hết tên miền dẫn đến có những nơi đôi lúc không truy nhập được theo theo tên trong trường hợp này thì truy nhập theo địa chỉ IP như trên.

III. Về công tác chỉ đạo điều hành và bố trí cán bộ làm công tác thống kê

- Thống nhất lấy số liệu thống kê là số liệu chính thức để xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, báo cáo thi đua, sơ kết, tổng kết, chuyên đề nghiệp vụ… và căn cứ vào số liệu thống kê để đánh giá kết quả công tác và bình xét các danh hiệu thi đua.

- Chỉ đạo để bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác thống kê và công nghệ thông tin một cách hợp lý, ổn định, lâu dài tránh tình trạng điều chuyển liên tục hoặc bố trí những cán bộ mới vào ngành hay những người chờ nghỉ chế độ làm công tác thống kê; Chỉ luân chuyển các cán bộ làm công tác thống kê khi đã đào tạo và hướng dẫn được cán bộ thay thế; Chỉ đạo các Viện kiểm sát cấp dưới, các phòng nghiệp vụ gửi báo cáo thống kê đầy đủ, chính xác, đúng kỳ hạn; Chỉ đạo việc sử dụng số liệu trong báo cáo thống kê làm số liệu chính thức để giao ban, rút kinh nghiệm, bình xét thi đua… cho các đơn vị. Đối với VKSND cấp huyện có nhiều án cần bố trí một cán bộ chuyên trách làm công tác thống kê.

- Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện thống kê đối với Viện kiểm sát cấp huyện, các phòng nghiệp vụ ít nhất một năm 2 lần. Thường xuyên cử cán bộ thống kê và công nghệ thông tin hướng dẫn giúp đỡ các đơn vị, VKS cấp huyện thực hiện công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là các đơn vị chưa có kỹ sư về công nghệ thông tin. Định kỳ hàng thángphải tổ chức so sánh, đối chiếu số liệu giữa đường truyền với báo cáo bằng văn bản (báo cáo có chữ ký, đóng dấu của Lãnh đạo),tổng hợp các lỗi và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thống kê để hướng dẫn, rút kinh nghiệm kịp thời đối với các đơn vị nghiệp vụ và Viện kiểm sát cấp huyện;

- Thực hiện việc bổ nhiệm Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cho cán bộ làm công tác thống kê khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để cán bộ yên tâm công tác (vì theo Quy chế, thống kê là đơn vị nghiệp vụ).

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và ban hành các qui định về công tác thống kê và công nghệ thông tin, hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định đã ban hành cho phù hợp với các Quy chế có liên quan của ngành và tình hình thực tế ở địa phương;

- Có kế hoạch xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, bộ máy thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin ở đơn vị mình, như: Chủ động tuyển dụng các cán bộ công nghệ thông tin; tổ chức các lớp đào tạo về tin học văn phòng hoặc tin học nâng cao cho các cán bộ công chức; đào tạo nghiệp vụ quản lý, đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ quản trị, lập trình... cho các cán bộ công nghệ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cán bộđã được đào tạo về tin học để ứng dụng vào thực tiễn công tác của ngành, nhất là những đồng chí đã được đào tạo chuyên ngành về công nghệ thông tin, về quản trị mạng, có trình độ tin học nâng cao.

Trên đây là những nội dung cơ bản về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2012, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần trao đổi thì phản ánh về Cục thống kê tội phạm để được giải đáp.

 

Nơi nhận:

 - Lãnh đạo VKSNDTC (để b/c);

 - VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

 - Các đơn vị trực thuộc VKSNDTC;

 - VKSQS TW;

 - Các phòng thuộc Cục TKTP ;`

 - Lưu VT, Cục TKTP.

TL. VIỆN TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỘI PHẠM

 

(Đã ký)

 

  

     Trần Văn Trung