menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VKSNDTP ĐÀ NẴNG
Đăng ngày 06-03-2012 16:18
Thực hiện Quyết định số 09/TKTP, ngày 19/12/2011 của Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng về ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử ( gọi tắt Trang tin) của VKSNDTP Đà Nẵng , phòng TKTP xây dựng và phát triển Trang tin qua 02 giai đoạn , gồm :

        Thực hiện Quyết định số 09/TKTP, ngày 19/12/2011 của Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng về ban hành  Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử ( gọi tắt Trang tin) của VKSNDTP Đà Nẵng ,  phòng TKTP xây dựng và phát triển Trang tin qua 02 giai đoạn , gồm :

   I. Giai đoạn thứ nhất: Xây dựng , thử nghiệm Trang thông tin điện tử

  Tận dụng cơ sở vật chất hiện có ( 02 máy chủ  cũ ), phòng TKTP   tiếp tục  thử nghiệm để hoàn thiện kỹ thuật và nội dung của Trang tin, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn để các đơn vị, cá nhân trong ngành  làm quen, biết sử dụng thành thạo và khai thác các tiện ích của Trang tin có hiệu qủa.

       1. Phạm vi hoạt động:  Trang thông tin điện tử có  phạm vi hoạt động  trong nội bộ ngành KSND TP Đà Nẵng  theo mô hình:“ Trang thông tin  điện tử nội bộ ” theo địa chỉ : http://vksdanang.no-ip.infohoặc http://vksdanang.dyndns.org.

  2. Trang thiết bị kỹ thuật : Tận dụng cơ sở kỹ thuật gồm 02 máy chủ đã của VKSNDTP Đà Nẵng để vận hành Trang tin.

  3. Nội dung  cập nhật và đăng tải trang tin:

      Phòng TKTP phối hợp với Ban quản trị trang tin và các đơn vị cập nhật và đăng  tải các thông tin gồm:

   -  Tất cả các thông tin về quản lý chỉ đạo điều hành ( Trừ tài liệu mật theo quy định  ) của VKSNDTP Đà Nẵng ;

   -  Các văn bản pháp luật , biểu mẫu nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát;

    - Các cập nhật tin tức, các bài viết về hoạt động của ngành Kiểm sát , của VKSND TP Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc, trao đổi nghiệp vụ,  tuyên truyền các hoạt động của Đảng uỷ  và tổ chức đoàn thể khác; Tin tức- sự kiện nổi bật trong nước và ở địa phương…

   

    4. Bộ máy quản lý, vận hành  trang  tin

     Tương ứng với giai đọan thử nhiệm, bộ máy quản lý vận hành Trang tin này là Ban quản trị  trang tin,  gồm các đại điện của phòng TKTP , Văn phòng và một số thành viên khác . Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị và từng thành viên do Viện trưởng phân công nhiệm vụ , trong đó  phòng TKTP có nhiệm vụ thường trực  theo các  Quyết định số 34 / TKTP, ngày 14 /10/2011 và số 09/TKTP, ngày 19/12/2011  của Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng  về việc thành lập  Ban quản trị trang thông tin điện tử của VKSNDTP Đà Nẵng,  ban hành  Quy chếvề quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử  của VKSNDTP Đà Nẵng .

        II. Giai đoạn 2: Đưa Trang tin chính thức hòa nhập vào mạng Internet .

        Để đưa Trang tin chính thức  hoà nhập vào mạng Internet quốc gia phải có  đầy đủ các điều kiện sau:

- Về thiết bị kỹ thuật : thiết bị kỹ thuật để vận hành website  như: máy chủ, máy tích điện, ổn áp…phải hoạt động ổn định và đáp ứng được yêu cầu để Trang tin  hoạt động ổn định và liên tục 24/24 giờ .     

- Về nội dung và hình thức của Trang tin đa dạng và phong phú.

- Về  nhân sự : trước hết phải có cán bộ am hiểu kỹ thuật vận hành website, đủ khả năng vận hành, khắc phục các sự cố về trang thiết bị bảo đảm cho Trang tin hoạt động ổn định và liên tục; Phải có người thường trực kiểm duyệt các tin, bài trước khi đưa lên Trang tin.

      Sau khi đủ các điều kiện trên, phòng TKTP sẽ đề xuất Viện trưởng  xin giấy phép họat động của Bộ thông tin và truyền thông  tên miền http://vksdanang.gov.vn. Khi có giấy phép họat động sẽ thông báo về hoạt động của Trang tin này cho  các đơn vị trong và ngoài ngành  Kiểm sát biết .

 1. Phạm vi hoạt động: Hoạt động theo mô hình : “ Trang thông tin điện tử  ” có phạm vi toàn quốc , mọi người đều có thể truy cập.

  2. Nội dung trang tin

 Ở giai đoạn này, bên cạnh việc cập nhật và đăng tải các thông tin về quản lý chỉ đạo, điều  hành , các văn bản pháp luật, biểu mẫu nghiệp vụ, công tác tuyên truyền về hoạt động của VKSND TP Đà Nẵng phải được chú trọng và phát triển để quảng bá hình ảnh  hoạt động VKSNDTP Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc đến các đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát trong nước.

 3. Bộ máy quản lý, vận hành  trang thông tin điện tử

 Để phù hợp với Quy mô họat động  của Trang tin trong giai đoạn này, phòng TKTP sẽ đề xuất Viện trưởng thành lập  Ban biên tập trangthông tin điện tử do Lãnh đạo VKSNDTP Đà Nẵng làm Trưởng ban , các thành viên gồm các đại điện của phòng TKTP, Văn phòng và một số phòng khác, trong đó có 02 tiểu ban, gồm:

- Tiểu ban nội dung : do Văn phòng chịu trách nhiệm.

- Tiểu ban kỹ thuật: do phòng Thống kê tội phạm chịu trách nhiệm.

 Ban biên tập có trách nhiệm kiểm duyệt các tin, bài viết trước khi đăng tải lên Trang tin: Đề xuất Viện trưởng sửa đổi, bổ sung  Quy chếvề quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử  của VKSNDTP Đà Nẵng cho phù hợp với quy mô Ban biên tập. Đồng thời có chế độ nhuận bút, thù lao  thích hợp để khuyến khích các đơn vị, cá nhân viết tin, bài cho Trang tin.