menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Microsoft Windows
Đăng ngày 05-04-2012 07:53
Thực hiện công văn số 797/VKSTC-TKTP ngày 27/3/2012 của Cục Thống kê tội phạm, VKSND Tối cao về việc thông báo và hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của hệ điều hành Microsoft Windows, đồng thời để bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của VKSND TP Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc, phòng Thống kê tội phạm hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

 

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 SỐ:  24/TKTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

                                                                              

Đà Nẵng, ngày  04  tháng 4  năm 2012     

 

 

 

V/v hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Microsoft Windows

                                   

Kính gửi: -  Các Phòng nghiệp vụ trực thuộcVKSND TP Đà Nẵng;

                -  Các Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện;                               

 

          Thực hiện công văn số 797/VKSTC-TKTP ngày 27/3/2012 của Cục Thống kê tội phạm, VKSND Tối cao về việc thông báo và hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của hệ điều hành Microsoft Windows, đồng thời để bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của VKSND TP đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc, phòng Thống kê tội phạm hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:                  

Bước 1: Tắt chế độ Remote Desktop

Click chuột phải vào My Computer\Properties sau đó chọn vào thẻ Remote màn hình xuất hiện

 

 

Bỏ chế độ chọn Allow Remote Assistance invitations to be sent f-rom this computerAllow users to connect remotely to this computer. Bấm Ok

 

Bước 2: Vá lỗi Windows XP

Bản vá được đặt tại thư mục DUNG CHUNG\WindowsXP-KB2621440-x86-ENU.exe Các đơn vị download về máy và cài đặt như sau:

Click đôi vào file mới down về để cài đặt, màn hình hiện

 

Click Next

 

Chọn I Agree, ClickNext

 

Sau đó Click Finish để hoàn thành quá trình cài đặt và khởi động lại máy

 

Hướng dẫn trên dành cho hệ điều hành Windows XP SP3, các hệ điều hành khác cài đặt tương tự có thể lấy bản vá của hệ điều hành Windows Vita, Windows 7 tại địa chỉ:

 http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-020

 

        Phòng Thống kê tội phạm cử đồng chí Đinh Thị Thanh Vân- chuyên viên CNTT đến kiểm tra, hướng dẫn cho Lãnh đạo Viện và các phòng nghiệp vụ từ ngày 5/4 đến ngày 6/4/2012.

 

        Đề nghị các đơn vị thực hiện để khắc phục lỗ hổng bảo mật cho các máy vi tính của  đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ với đồng chí Đinh Thị Thanh Vân- chuyên viên CNTT,  phòng Thống kê tội phạm VKSND TP Đà Nẵng để được hướng dẫn cụ thể.

         

 

 

Nơi nhận:

- Đ/c Vân- VT  (báo cáo)

- Đ/c Sơn-PVT (nt)

- Cục TKTP (nt)

- Văn phòng (để tổng hợp)

- Các đơn vị có liên quan(để phối hợp)

-  Lưu VP-TKTP

                              

                                  TL.VIỆN TRƯỞNG

Trưởng phòng thống kê tội phạm

 

                      

 

 

                             Nguyễn Văn Hưng