menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Văn phòng tổng hợp: tham gia góp ý dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố quy định các nội dung, mức chi và chế độ miễn giảm, hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy
Đăng ngày 29-09-2020 12:00

Trong thời gian qua, theo yêu cầu góp ý kiến về Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định các nội dung, mức chi và chế độ miễn giảm, hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, bản thân tôi xin góp một số ý kiến như sau:

1.Tại Mục I.1.b của Dự thảo Tờ trình ghi: “Theo khoản 2 Điều Thông tư số 124/2018/ TT-BTC ngày 20.12.2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện thì:“Người cai nghiện ma túy (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy) theo mức đóng góp cụ thể do Sở lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định”. Tuy nhiên, Nghị quyết số 198/2018/NQ-HĐND chưa quy định cụ thể các khoản đóng góp của người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập nên chưa đúng quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC”; bản thân tôi nhận thấy rằng Dự thảo Tờ trình nên đề nghị miễn đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập như đối với trường hợp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng mà tại Mục I.1c của Dự thảo Tờ trình cũng đang đề nghị miễn đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, bởi vì cần khuyến khích, động viên sự tự nguyện cai nghiện ma túy.

          2.Tại Mục I.1đ của dự thảo tờ trình ghi: “Về chính sách bồi dưỡng cho cán bộ tham gia họp tư vấn, thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiên bắt buộc của quận, huyện.

Theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 21.10.2019 ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND quận huyện thành lập Tổ tư vấn, thầm định hồ sơ tại quận, huyện để tư vấn, thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trước đây, theo Quyết định số 05/2016/QĐ –UBND ngày 01.02.2016 của UBND thành quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai  nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) thì “Tổ tư vấn, thẩm định hồ sơ người nghiện ma túy tại các quận, huyện gồm 04 thành viên được hỗ trợ 100.000 đồng/ người/buổi; nước uống theo quy định hiện hành của thành phố”, đến năm 2019 thì quy định này bị bãi bỏ do hình thức văn bản chưa đảm bảo theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đầy là giải pháp đặc thù của địa phương để tháo gỡ khó khăn trong công tác lập hồ sơ, rút ngắn thời gian lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc. Hiện nay, Trung ương chưa có quy định chế độ hỗ trợ cho công tác này. Do đó, cần thiết có chế độ hỗ trợ để động viên cán bộ trực tiếp thực hiện lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc”, bản thân thấy tờ trình dự thảo cần bỏ một từ “đưa” trong cụm từ “áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của quận, huyện”, thêm cụm từ “thành phố Đà NẵngTrước đây, theo Quyết định số 05/2016/QĐ –UBND ngày 01.02.2016 của UBND thành quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai  nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; đồng thời bổ sung thêm quy định chính sách bồi dưỡng đối với bộ phận xét nghiệm ma túy, Tòa án và cả Viện kiểm sát.

3. Mục III.2 của Dự thảo Tờ trình có nội dụng nguyên tắc hỗ trợ  thì  ngoài nguyên tắc hỗ trợ được tiến hành trực tiếp bằng tiền mặt; mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần thì  Dự thảo Tờ trình cần bố sung thêm nguyên tắc hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

4. Các góp ý kiến khác:

Trong quá trình trực tiếp tham gia các phiên xét họp xem xét đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, bản thân nhận thấy cần thiết đề nghị hỗ trợ xe chuyên chở các Cơ quan tham gia xét họp (Tòa án, Viện kiếm sát và Phòng lao động thương binh & Xã hội) để đảm bảo thời gian tham gia xét họp, tránh trường hợp gặp sự cố xảy ra trong quá trình di chuyển lên Cơ sở cai nghiện Bầu Bàng; cần có hình thức khen thưởng, hỗ trợ động viên cho các học viên chữa bệnh tốt tại cơ sở cai nghiện hoặc tại gia đình, cộng đồng. Bên cạnh đó nên có chính sách tạo công ăn, việc làm cho các học viên sau khi cai nghiện ma túy được tái nhập cộng đồng.

        Trên đây là một số đóng góp ý kiến của bản thân đối với Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định các nội dung, mức chi và chế độ miễn giảm, hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, mời bạn đọc theo dõi và cùng tham gia góp ý kiến.

Trần Nhã Minh Hoàng- VPTH