menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác tham mưu tổng hợp phục vụ cho tổng kết công tác năm 2020 tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 27-11-2020 10:44

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-VKSTC ngày 16/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về “Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021”, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai đến toàn thể các đơn vị hai cấp để kịp thời đánh giá tình hình hình công tác năm năm 2020 và có biện pháp tổ chức hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp phục vụ cho việc báo cáo tổng kết năm 2020. Để thực hiện hiệu quả công tác tổng kết năm 2020 và chuẩn bị triển khai kế hoạch công tác năm 2021, thì nhiệm vụ tham mưu tổng hợp tại VKSND quận, huyện và các đơn vị cấp Phòng thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng (viết tắt là các đơn vị) phải có một số biện pháp hữu hiệu như sau:

1. Về thực hiện các quy định liên quan đến nhiệm vụ tham mưu tổng hợp

- Trưởng các đơn vị cần quán triệt, chỉ đạo đơn vị, công chức làn công tác tham mưu tổng hợp chấp hành nghiêm quy định của Ngành về công tác tham mưu tổng hợp và những quy định liên quan đến đến công tác tham mưu tổng hợp trong các quy chế, quy định của VKSND tối cao và VKSND thành phố Đà Nẵng, như:

+ Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND);

+ Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND;

+ Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành KSND;

+ Hệ thống mẫu báo cáo tổng hợp và Hướng dẫn xây dựng báo cáo công tác của các đơn vị trong ngành KSND và của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng;

- Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo trong chỉ đạo và thực hiện công tác tham mưu tổng hợp của đơn vị, nhất là đối với những văn bản và các báo cáo có tính chất quan trọng, có nội dung tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo điều hành; chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành KSND và kết quả việc chấn chỉnh thực hiện thông báo rút kinh nghiệm trong công tác này của đơn vị, từng đơn vị phải tập trung đánh giá để rút ra được những thiếu sót, tồn tại và nguyên nhân cùng những biện pháp, cách làm hay; đồng thời báo cáo lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng (qua Văn phòng) để tổng hợp, rút kinh nghiệm chung…

- Công chức được phân công thực hiện công tác tham mưu tổng hợp cần nghiên cứu kỹ những kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản triển khai cụ thể, chi tiết về phương pháp, kỹ năng xây dựng các văn bản tham mưu tổng hợp để thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu đối với mỗi loại công việc như: xây dựng các báo cáo, công văn, thông báo, tổng hợp các loại tài liệu khác và các hoạt động để thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành KSND; lưu ý đối với những thiếu sót, tồn tại đã được nêu trong các thông báo rút kinh nghiệm hay các những chỉ đạo cụ thể của lãnh đạo tại các cuộc họp, hội nghị… để tránh sai sót.

Hình ảnh: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 tại VKSND thành phố Đà Nẵng

2. Về xây dựng các dữ liệu phục vụ xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2020

- Các đơn vị phải căn cứ Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Chỉ thị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) năm 2020; Kế hoạch công tác trọng tâm, các chỉ thị chuyên đề, thông báo chỉ đạo, Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của VKSND tối cao; các kế hoạch, chương trình công tác, các chỉ đạo chuyên đề nghiệp vụ và thông báo chỉ đạo của VKS thành phố; các kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 của đơn vị; các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy địa phương,... để báo cáo kết quả công tác năm 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021, trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

+ Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội, của Ngành; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân;

+ Công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp;

+ Công tác xây dựng, ban hành Quy chế, Quy định, văn bản hướng dẫn, thi hành pháp luật và công tác trả lời thỉnh thị, hướng dẫn nghiệp vụ;

+ Các hoạt động của đơn vị nhân dịp tổng kết 60 năm thành lập Ngành nhằm nâng cao vị thế, vai trò của VKSND và hình ảnh người cán bộ Kiểm sát;

+ Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành tốt công tác năm 2021; kiến nghị giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác năm 2021.

- Báo cáo tổng kết công tác phải xây dựng theo từng mẫu báo cáo đối với từng đơn vị (ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-VKS ngày 19/02/2020 của Viện trưởng VKSND thành phố). Đồng thời, theo nội dung yêu cầu trong kế hoạch tổ chức tổng kết của VKSND tối cao có kèm theo đề cương và phụ lục báo cáo theo từng đặc điểm riêng của từng cấp nên quá trình xây dựng báo cáo tổng kết, các đơn vị lưu ý:

+ Đề cương, phụ lục báo cáo tổng kết được Văn phòng VKSND thành phố triển khai thực hiện trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của VKSNS tối cao với yêu cầu thực tiễn công tác tổng kết năm 2020 nên các đơn vị phải thực hiện theo đúng hướng dẫn, về các nội dung, yêu cầu trong đề cương và cập nhật số liệu vào phụ lục, không sao chép từ các đề cương, phụ lục của các năm trước để xây dựng báo cáo. Các đơn vị hoàn thành các tiêu chí trong Phụ lục IV về một số chỉ tiêu công tác năm 2020; Phụ lục 1, 2, 3 về kiến nghị trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự theo yêu cầu và hướng của Công văn số 793/VKS-VP ngày 19/11/2020 của VKSND thành phố Đà Nẵng.

+ Đánh giá kết quả công tác phải căn cứ vào những quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng cấp và lĩnh vực công tác được giao thực hiện; bám sát những chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao trong Chỉ thị công tác và Kế hoạch công tác trọng tâm hằng năm của VKSND tối cao; các chỉ thị chuyên đề, thông báo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các chỉ thị, kết luận của Đảng, nghị quyết của Quốc hội liên quan đến VKSND và quy định của VKSND tối cao; các Kế hoạch, chương công tác của Viện trưởng VKSND thành phố; các kế hoạch, chương trình công tác năm của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo của cấp ủy địa phương về công tác tư pháp;...Đánh giá kết quả công tác phải bảo đảm thực chất, khách quan, đầy đủ ưu điểm; hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân ưu điểm, hạn chế; phương hướng, giải pháp trọng tâm; kiến nghị, đề xuất,… trong từng lĩnh vực, nội dung công tác và đánh giá chung.

- Các đơn vị chủ động và thường xuyên rà soát, tổng hợp những biện pháp, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngay từ đầu năm, để thông báo rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị với cấp trên; đồng thời, để chủ động báo cáo trước kỳ tổng kết công tác theo yêu cầu của VKSND tối cao.

- Số liệu trong báo cáo tổng hợp và trong báo cáo thống kê phải thống nhất; số liệu để xây dựng các báo cáo tổng hợp là số liệu do người (bộ phận của VKSND quận huyện) hoặc đơn vị làm công tác thống kê cung cấp; quá trình xây dựng báo cáo, nếu phát hiện số liệu không thống nhất cần kịp thời thông báo đến người hoặc đơn vị liên quan để điều chỉnh thống nhất; đồng thời, tổng hợp rút kinh nghiệm chung.

- Báo cáo tổng kết công tác là văn bản quan trọng, đòi hỏi tính chính xác cao nên cần có ý kiến đóng góp của những đơn vị, cá nhân liên quan trước khi trình Lãnh đạo của đơn vị ký ban hành và báo cáo tổng hợp hai cấp trước khi trình Viện trưởng VKSND ký ban hành.

- Những đơn vị, cá nhân được giao góp ý vào dự thảo cần nêu cao trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến vào dự thảo; cần nghiên cứu kỹ nội dung báo cáo, nhất là những nội dung do các đơn vị thuộc VKSND thành phố được giao quản lý, theo dõi kết quả nghiệp vụ của VKSND quận, huyện; nội dung ý kiến góp ý cần cụ thể, nêu cụ thể các đơn vị đạt kết quả tốt, đơn vị còn hạn chế, yếu kém;… Không góp ý chung chung, thiếu cụ thể, sâu sát.

Nguyễn Tường Tâm- VPTH