menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ tháng 12 năm 2020
Đăng ngày 27-11-2020 14:54

 Vừa qua Chính phủ ban hành 03 Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ đầu tháng 12/2020. Tác giả giới thiệu một số nội dung cơ bản để bạn đọc tham khảo


1. Phạt đến 100 triệu đồng nếu báo chí đưa thông tin sai sự thật

Nghị định 119/2020/NĐ-CP  ngày 07/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản có hiệu lực từ ngày 01/12/2020. Theo  Nghị định này, mức phạt tiền đối với cơ quan báo chí có hành vi đăng, phát nội dung thông tin sai sự thật cụ thể như sau:
- Nếu gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng: phạt từ 5 – 10 triệu đồng (hiện hành nếu chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ bị phạt từ 02 – 06 triệu đồng);
- Nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng: phạt từ 50 – 70 triệu đồng (hiện hành phạt từ 10 – 20 triệu đồng);
- Nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng: phạt từ 70 – 100 triệu đồng (hiện hành phạt từ 40 – 60 triệu đồng).
Ngoài bị phạt tiền, cơ quan báo chí còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau:
- Cải chính, xin lỗi đối với hành vi vi phạm;
- Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng, phát trên báo điện tử, tạp chí điện tử, báo nói, báo hình.
Riêng đối với hành vi gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động từ 01 đến 12 tháng.
Lưu ý: Các mức phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức vi phạm.

2. Vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có thể bị phạt đến 25 triệu đồng
 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành về thuế, hoá đơn có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. Theo đó, mức xử phạt đối với tổ chức có hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định, cụ thể như sau:
- Phạt cảnh cáo nếu quá thời hạn từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ;
- Phạt tiền từ 02 – 05 triệu đồng nếu quá thời hạn từ 01 – 30 ngày (trừ trường hợp tại (a));
- Phạt tiền từ 05 – 08 triệu đồng nếu quá thời hạn từ 31 – 60 ngày;
- Phạt tiền từ 08 – 15 triệu đồng nếu quá thời hạn từ 61 – 90 ngày hoặc quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
- Phạt tiền từ 15 – 25 triệu đồng nếu quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế và:
Có phát sinh số thuế phải nộp và đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019;
Nếu số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì mức phạt tối đa bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền tại (d).

Điều 4, Nghị định này quy định về hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ

1. Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp:

a) Hóa đơn, chứng từ giả;

b) Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

c) Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

d) Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

đ) Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

e) Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

2. Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ:

a) Hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; hóa đơn tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định;

b) Hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ); hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả;

c) Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn;

d) Hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác;

đ) Hóa đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra;

e) Hóa đơn, chứng từ mà cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

3. Phạt đến 80 triệu đồng nếu vận chuyển trái phép tiền mặt qua biên giới

  Nghị định 128/2020/NĐ-CPngày 19/10/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.
Theo đó, cá nhân vận chuyển trái phép hàng hóa, đồng Việt Nam tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt, vàng, kim loại quý khác, đá quý qua biên giới sẽ bị phạt tiền như sau:
- Từ 05 – 10 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có trị giá dưới 30 triệu đồng;
- Từ 10 – 20 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có trị giá từ 30 đến dưới 50 triệu đồng;
- Từ 20 – 40 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có trị giá từ 50 đến dưới 70 triệu đồng;
- Từ 40 – 60 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có trị giá từ 70 đến dưới 100 triệu đồng;
- Từ 60 – 80 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt trên là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, trường hợp cá nhân vi phạm mức phạt tiền sẽ bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.

Hoài Linh- Phòng10