menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Những quy định mới về thi hành án tử hình
Đăng ngày 01-12-2020 10:57

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Liên ngành  Bộ Công an, Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Ngoại giao - TANDTC – VKSNDTC ban hành Thông tư liên tịch số 02 quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 và thay thế Thông tư liên tịch số 05/2013.

Việc ban hành Thông tư số 02/2020 nhằm giải quyết một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, đồng thời quy định chi tiết, cụ thể  nhiều nội dung quan trọng. Trong bài viết này chúng tôi xin nêu một số điểm mới so với Thông tư liên tịch số 05/2013 như sau:

Thứ nhất. Thông tư 02/2020 đã bổ sung thêm cơ quan Ngoại giao bên cạnh các cơ quan là Công an, Quân đội, Y tế, Ngoại giao, Tòa án, Viện kiểm sát.Việc này đã giải quyết được vướng mắc khi người phải thi hành án là người nước ngoài.

Thứ hai. Thông tư 02/2020 bổ sung thêm trường hợp cán bộ thi hành án không xác định được tĩnh mạch thì  Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phân công cán bộ thi hành án xác định tĩnh mạch; bác sỹ pháp y của Công an cấp tỉnh, đơn vị Quân đội cấp quân khu bộc lộ tĩnh mạch của người bị thi hành án tử hình.

Thứ ba. Thông tư 02/2020  bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 10 gồm những tài liệu đối với trường hợp có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Viện trưởng VKSNDTC, đề nghị của Chánh án TANDTC xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

Thứ tư.  Thông tư 02/2020  bổ sung thêm thẩm quyền của Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình ngoài thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình khi xảy ra trường hợp người bị thi hành án tử hình chết trước khi đưa ra thi hành án tử hình.

Thứ năm. Thông tư 02/2020 bổ sung khoản 3 Điều 13 về trường hợp người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài. Theo đó, Chánh án Tòa án ra quyết định thi hành án thông báo bằng văn bản cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan khác được Bộ Ngoại giao ủy quyền để đề nghị cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch liên hệ với thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người nước ngoài bị thi hành án tử hình biết để làm đơn xin nhận tử thi, tro cốt. Trong thông báo nêu rõ nhân thân, nơi quản lý giam giữ người bị thi hành án tử hình, địa chỉ liên lạc, các tài liệu liên quan và ấn định thời hạn trả lời. Sau khi Chánh án Tòa án đã ra thông báo mà không nhận được đơn xin nhận tử thi, tro cốt của thân nhân, người đại diện hợp pháp hoặc văn bản trả lời của cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch thì coi như thân nhân, người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình từ chối nhận tử thi, tro cốt. Thông tư liên tịch cũng bổ sung khoản 4 Điều 14 về việc thông báo địa điểm mai táng cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án biết; thông báo cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan khác được Bộ Ngoại giao ủy quyền biết đối với trường hợp người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài.

Việc ban hành Thông tư Liên tịch số 02/2020 đã giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc nhất là việc thi hành án tử hình đối với người nước ngoài. Việc nghiên cứu  kỹ lưỡng sẽ giúp cho công tác kiểm sát việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đảm bảo tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật và các quy định về thi hành án hình sự, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật, đối ngoại và chính sách nhân đạo của Nhà nước  trong thi hành án tử hình.

Phạm Văn Dũng - Phòng 8