menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng: Xác định một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.
Đăng ngày 31-01-2021 12:48

Ngày 20/01/2021, VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Theo đó, VKSND thành phố Đà Nẵng xác định mục tiêu: Tiếp tục thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới –Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” nhằm tạo động lực phát triển Ngành;  Xây dựng cơ chế bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đánh giá cán bộ; Công tác thi đua khen thưởng phải thực chất, bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch, hiệu quả và thực sự tạo động lực phấn đấu cho công chức và Kiểm sát viên (KSV) trong Ngành. Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen, thưởng năm 2021 được xác định như sau:

1. Về thực hiện các Chỉ thị của Đảng và của Viện trưởng VKSND tối cao.

Căn cứ vào Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 31/12/2020 về công tác của ngành KSND năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2021 về công tác năm 2021 của VKSND thành phố, VKS 2 cấp cần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực sự tạo động lực cho đội ngũ công chức trong Ngành phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao, đề ra các hình thưc thi đua phù hợp; đảm bảo công tác khen thưởng phải thực chất, công bằng, kịp thời; sửa đổi các chỉ tiêu thi đua làm triệt tiêu động lực phấn đấu, thi đua; khuyến khích việc chủ động phát hiện, báo cáo kịp thời và xử lý nghiêm minh vi phạm, tiêu cực trong đơn vị của người đứng đầu. Lãnh đạo VKSND thành phố, các Trưởng đơn vị cấp Phòng và Viện trưởng VKS quận, huyện có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị mình phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao theo Nghị Quyết 96/2019/QH14 ngày 27/14/2019 của Quốc Hội về công tác tư pháp; Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, xem đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của cơ quan, đơn vị mình.

VKS hai cấp nghiêm túc tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua theo đợt (theo chuyên đề), tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà yêu cầu chính trị và nghiệp vụ của mỗi đợt thi đua đã đặt ra theo hướng dẫn của VKSND tối cao.

Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo VKSND thành phố lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương… Hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua theo chỉ đạo của VKSND tối cao và UBND thành phố Đà Nẵng, VKS hai cấp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, hướng trọng tâm các phong trào thi đua vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKS hai cấp. Các phong trào thi đua gắn với các sự kiện lớn của đất nước, của thành phố Đà Nẵng và của Ngành.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua năm 2021 phù hợp điều kiện của đơn vị và đề ra các mục tiêu phấn đấu để đạt hiệu quả cao nhất; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố trong việc quản lý, theo dõi công tác thi đua khen thưởng; rà soát, đề xuất, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất nổi bật, xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành; thường xuyên cập nhật theo dõi các tiêu chí điểm thưởng, điểm trừ và các trường hợp không xét thi đua của các đơn vị theo Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành KSND và Quy chế thi đua khen thưởng của VKSND thành phố.

Hội đồng Sáng kiến nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, thẩm định các sáng kiến của các tập thể, cá nhân nhằm bảo đảm các sáng kiến gắn liền với việc nâng cao hiệu quả công tác, có tính khả thi và tính ứng dụng trong thực tiễn để gắn với việc đánh giá kết quả thi đua khen thưởng và tập trung nâng cao chất lượng đối với các sáng kiến cấp Ngành, đảm bảo các sáng kiến của cá nhân được VKSND tối cao công nhận và là điều kiện để “Công nhận chiến sỹ thi đua Ngành KSND” cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định. Các  sáng kiến được công nhận phải thực hiện việc công bố trên Trang thông tin điện tử VKSND thành phố nhằm phổ biến rộng rãi cho công chức học tập, nâng cao hiệu quả công tác của từng đơn vị.

2. Việc tổ chức các phong trào thi đua

a. VKSND thành phố xác định trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng là thực hiện theo Chỉ thị của Ngành năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2021 của thành phố, đồng thời đề ra các chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ thi đua ngành KSND”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, phấn đấu nhận Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; các đơn vị cần đăng ký phấn đấu được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”, “Tập thể lao động xuất sắc” và “Tập thể lao động tiên tiến”; 100% công chức và người lao động đăng ký đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, các cá nhân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và “Chiến sỹ thi đua Ngành KSND”,“Chiến sỹ thi đua toàn quốc” việc đăng ký và thực hiện các nội dung thi đua phải theo đúng quy định; cần triển khai, tổ chức các phong trào thi đua cụ thể như sau:

Các Trưởng đơn vị tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, nhất là chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa, đảm bảo việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, đấu tranh phòng chống tham nhũng và hưởng ứng Cuộc thi “Kỹ năng viết cáo trạng và dự thảo bản luận tội” trong quý III năm 2021; thực hiện đột phá trong các công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật…; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện ghi âm, ghi hình trong tố tụng hình sự, tăng cường thực hiện số hóa hồ sơ, khai thác có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành, các đơn vị có trách nhiệm nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin.

Tiếp tục đề ra các giải pháp đột phá trong công tác cán bộ; rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của công chức, Kiểm sát viên gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cũng như Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh; quản lý chặt chẽ, sử dụng tài chính, tài sản công đúng quy định, thực hành tiết kiệm, hiệu quả ngân sách được cấp hoặc hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định, chống lãng phí; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua nhằm nâng cao vị thế của Ngành và đơn vị. Các tập thể, cá nhân được xét thi đua, khen thưởng phải bảo đảm chỉ tiêu viết tin, bài cho trang thông tin điện tử của VKSND thành phố.

Các Cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua tại đơn vị mình; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Luật gia, Hội Cựu Chiến binh,… nhằm phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; Tiếp tục lựa chọn các khâu công tác còn hạn chế, thiếu sót để phát động phong trào thi đua, tạo chuyển biến tích cực, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót đó; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị do Thường trực Thành ủy giao trong năm 2021.

Trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, hướng các phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, khắc phục tồn tại, đồng thời giải quyết những khó khăn, vấn đề bức xúc; phải chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị mình; tổ chức phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác, gắn với thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, thành tích của người đứng đầu phải gắn liền với thành tích của tập thể; khen thưởng tập trung hướng đến công chức không có chức danh lãnh đạo trực tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm khích lệ và tạo động lực phấn đấu cho toàn thể VKS hai cấp.

Qua công tác thi đua, khen thưởng, tích cực phát hiện, bồi dưỡng và nhân các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, thúc đẩy VKS hai cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

b. Triển khai tổ chức thực hiện các đợt thi đua như sau:

* Thực hiện phong trào thi đua Đảng và VKSND tối cao phát động: Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

* Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của địa phương và Cụm thi đua số 2: Tập trung phát động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đề ra các  sáng kiến thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo các Nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo Chỉ thị 29-CT/TU 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về 5 xây: "Trách nhiệm", "Chuyên nghiệp", "Trung thực", “Kỷ cương"; "Gương mẫu" và 3 chống các biểu hiện: "Quan liêu", "Tiêu cực", "Bệnh hình thức" và thực hiện tốt Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của thành viên Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các nội dung của Khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc VKSND thành phố.

VKSND thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong bản giao ước thi đua năm 2021 của Cụm thi đua số 2.

* Khen thưởng cấp Nhà nước, xét tặng kỷ niệm chương năm 2021, khen thưởng đột xuất: Khen thưởng cấp nhà nước như:“Huân chương lao động”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, xét tặng kỷ niệm chương năm 2021 được thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng, Thông tư 01 của VKSND tối cao về thi đua khen thưởng. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về VKSND thành phố trước ngày 10/3/2021.

 Khen thưởng đột xuất đối với thành tích lập được đối với từng vụ, việc cụ thể ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, có hiệu quả cao được các cấp Lãnh đạo, dư luận xã hội đánh giá cao, ảnh hưởng lớn tại địa phương cũng như toàn quốc. Các Thủ trưởng đơn vị chủ động đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng để xem xét, đề nghị khen thưởng đột xuất theo thủ tục rút gọn./.

VH(VPTH), ảnh Thu Hà