menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thực trạng đề ra yêu cầu xác minh trong kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trong quý I năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang
Đăng ngày 19-03-2021 04:13

Khâu tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố là một giai đoạn tiền tố tụng rất quan trọng, là cơ sở để xác định có dấu hiệu tội phạm hay không. Thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cho thông tin về tội phạm được tập trung, xử lý nhanh chóng hơn, đảm bảo cho việc thực hiện nguyên tắc khách quan trong tố tụng hình sự.

Cơ sở pháp lý để Viện kiểm sát thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình được quy định từ Điều 144 đến Điều 160 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT- BCA- BQP- BTC- BNN&PTNT- VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Địa bàn huyện Hòa Vang có diện tích rộng, bao gồm cả ba loại địa hình là miền núi, trung du, đồng bằng, hơn nữa cùng với tiến trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, mặt trái của cơ chế thị trường và đô thị hóa làm phát sinh các vấn đề xã hội bức xúc, tình trạng thiếu việc làm, các tệ nạn xã hội phát sinh. Tuy nhiên,  tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hòa Vang trong quý I năm 2021 được giữ vững, ổn định, không để xảy ra vụ việc gì phức tạp, nghiêm trọng. Hầu hết các nguồn tin Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tiếp nhận từ Công an huyện Hòa Vang chuyển đến, đối với các cơ quan liên ngành như: Hạt Kiểm lâm, chi cục thuế, thanh tra huyện Hòa Vang, Đội quản lý thị trường số 2 hầu như không tiếp nhận nguồn tin nhưng vẫn gửi các phiếu thu thập thông tin hàng tháng cho Viện kiểm sát để theo dõi theo Quy chế phối hợp số 01/2018 LN-QCPH ngày 02/11/2018 của Liên ngành.

Số liệu thụ lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trong quý 1 năm 2021 là 42 tin, trong đó, cũ 10 tin, mới 32 tin. Đã giải quyết 28 tin, trong đó khởi tố 16 tin, không khởi tố 12 tin. Còn lại đang giải quyết 14 tin. Kiểm sát viên đã ban hành 27 bản yêu cầu xác minh/42 tin, chiếm tỷ lệ 64%.

Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng việc thực hành quyền công tố, kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật hệ thống sổ thụ lý để nắm tình hình thụ lý, những biến động phát sinh tăng, giảm và kết quả xử lý đối với các tin báo, tố giác tội phạm để trao đổi với cơ quan điều tra có những biện pháp phù hợp đảm bảo cho hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm. Tiếp tục triển khai và yêu cầu các Kiểm sát viên nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, nhất là đối với Quy chế số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố, điều tra lưu ý các quy định từ Điều 38 đến Điều 43 chương IV quy định về Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố.

Sau một thời gian thực hiện công tác đề ra yêu cầu xác minh trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm ở Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang cho thấy việc đề ra yêu cầu xác minh bám sát vào nội dung tin báo, tố giác tội phạm sẽ đẩy nhanh được tiến độ và hiệu quả giải quyết nội dung tin báo, tố giác được khách quan, toàn diện và triệt để, đảm bảo hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm…nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát, uy tín của Kiểm sát viên đối với Cơ quan Điều tra và Điều tra viên.

Huỳnh Thị Trúc Bin- VKSND huyện Hòa Vang