menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Một số điểm mới về Hợp đồng lao động trong BLLĐ 2019
Đăng ngày 27-05-2021 07:47

Ngày 01/01/2021 Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực, trong đó quy định nhiều điểm mới liên quan đến hợp đồng lao động.

- BLLĐ 2019 sửa đổi quy định về các loại hợp đồng lao động

Bộ luật Lao động năm 2019 đã bỏ loại hợp đồng lao động theo mùa vụ và chỉ quy định thời hạn tối đa đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn là không quá 36 tháng (không còn quy định là từ đủ 12 tháng đến 36 tháng như trước đây). Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019 thì chỉ còn 02 loại hợp đồng là: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn (không quá 36 tháng).

- BLLĐ 2019 bổ sung quy định về hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện họp đồng lao động

Bộ luật Lao động năm 2019 bổ sung thêm nhóm hành vi: “Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động”.

Hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động là hợp đồng ký kết nhằm mục đích ghi nhận việc người lao động làm việc trả tiền đang vay hay để bù nợ cho người sử dụng lao động. Nếu người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động với mục đích này thì bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

-BLLĐ 2019 thừa nhận hình thức giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản thông qua phương tiện điện tử và sửa đổi thời hạn áp dụng hình thức hợp đồng lao động bằng lời nói

Bộ luật Lao động năm 2019 ghi nhận 2 hình thức giao kết hợp đồng lao động là bằng văn bản và bằng lời nói. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 14 Bộ luật Lao động năm 2019, ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng lao động điện tử. Theo đó, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Quy định này nhằm là phù hợp với tình hình thực tiễn  khi mà khoa học công nghệ phát triển thì việc giao kết họp đồng lao động có thể thực hiện qua phương tiện điện tử. Tuy nhiên, cần lưu ý, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử “dưới hình thức thông điệp dữ liệu” phải tuân theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

BLLĐ 2019 thay đổi thời hạn áp dụng hình thức hợp đồng bằng lời nói:

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 03 tháng trừ một số trường họp. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cho người lao động về bảo hiểm xã hội, đồng thời thể hiện sự thống nhất với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2914, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với loại hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

-  BLLĐ bổ sung phạm vì điều chỉnh của phụ lục hợp đồng lao động

Điểm mới so với BLLĐ 2012 là cùng với việc quy định một điều luật riêng, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định phụ lục hợp đồng lao động “không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động”, nhằm bảo đảm sự thống nhất với loại hợp đồng lao động đã giao kết trong Điều 20

- BLLĐ bổ sung quy định về thẳm quyền giao kết hợp đồng lao động

Khác với BLLĐ 2012 không qui định một điều luật riêng, Bộ luật Lao động năm 2019 đã dành Điều luật riêng (Điều 18) quy định về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động. Cụ thể:

Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. Họp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

- BLLĐ sửa đổi, bổ sung quy định về chấm dứt hợp đồng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động là nội dung quan trọng của Bộ luật Lao động, bởi vậy đây là nội dung có khá nhiêu vấn đề được sửa đổi, bổ sung là: Bổ sung các trường hợp chấm dứt họp đồng lao động; sửa đổi các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động,bổ sung các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước cho người sử dụng lao động; sửa đổi các trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chẩm dứt hợp đồng lao động và sửa đổi quy định trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài những nội dung sử đổi, bổ sung trên đây – BLLĐ 2019 còn sửa đổi bổ sung quy định về thử việc, bổ sung các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động, sửa đổi quy định về hợp đồng lao động vô hiệu.

T  Anh