menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Những nội dung góp ý vào dự thảo Chỉ thị của UBNDTP Đà Nẵng về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự
Đăng ngày 20-10-2021 10:19

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng góp ý vào dự thảo Chỉ thị của UBNDTP Đà Nẵng về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự nhất là việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trong thời gian đến, đặc biệt là công tác thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước để xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư.

Trên cơ sở nội dung dự thảo Chỉ thị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cơ bản thống nhất với dự thảo và tham gia một số nội dung như sau:
 Về trách nhiệm của Cơ quan Thi hành án dân sự cần bổ sung nội dung Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan, ban, ngành liên quan đến việc cưỡng chế, kê biên, phong tỏa, đảm bảo thu hồi kịp thời, tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt về tham nhũng, kinh tế. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương (BCDDTW) về phòng chống tham
nhũng (PCTN) theo dõi, chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tăng cường công tác phối hợp liên ngành, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (BCĐTHADS), Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan để giải quyết các việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài, khó thi hành, có quan điểm khác nhau giữa các ngành, có khiếu nại, tố cáo kéo dài, nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Đề nghị bổ sung vào Chỉ thị ( dự thảo) nội dung: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình quan tâm, giám sát, kiểm tra, tạo điều kiện để việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị đạt hiệu quả cao.
                                                     

Nguyễn Bá Ngọc- P8