menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng, chống tiêu cực trong đảng viên, công chức VKSND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 15-11-2021 07:52

Qua tiễn hoạt động công tác thanh tra những năm gần đây, Thanh tra – Khiếu tố VKSND thành phố Đà Nẵng đề xuất một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực trong thời gian tới.

Tại cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” ngày 10/9/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  lưu ý: Công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Xác định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nên lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với quan điểm vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh, trong đó phòng ngừa là chính, là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, nhằm thực hiện tốt mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đơn vị đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bô Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa Kế hoạch công tác hàng năm của VKSND hai cấp, chú trong việc đánh giá kết quả thực hiện trong sơ kết, tổng kết công tác hàng năm, trong sinh hoạt thường xuyên của đảng bộ, các chi bộ, các đơn vị.

Thanh tra – Khiếu tố thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ đối với công chức, và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao. Trong đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của công chức và người lao động trong ngành kiểm sát nhân dân, quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án (ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 20/02/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao);... Tăng cường tổ chức việc thanh tra trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ.

Các Quyết định thanh tra theo kế hoạch, kiểm tra theo kế hoạch của VKSND thành phố đều được gửi cho các đơn vị được thanh tra, kiểm tra trong thời hạn qui định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 và Quy chế công tác kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/3/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao. Các Kết luận thanh tra, kiểm tra đều thực hiện việc công khai bằng các hình thức phù hợp.

Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp, trước khi tiến hành kiểm sát trực tiếp tại các cơ quan khác, các đơn vị đều xây dựng Kế hoạch, trình Lãnh đạo Viện phê duyệt, do vậy các chương trình, nội dung kiểm sát đều đúng theo kế hoạch, không xảy ra hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị được kiểm sát.

Kết quả, qua theo dõi tình hình 05 năm liên tiếp từ năm 2016 đến nay, VKSND thành phố không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến tiêu cực của công chức, người lao động của VKSND hai cấp.

* Để tiếp tục thực hiện tốt việc phòng, chống tiêu cực trong thời gian đến, Thanh tra – Khiếu tố đề xuất một số giải pháp cần thực hiện:

(1) Thủ trưởng các đơn vị, cấp ủy các chi bộ thường xuyên và kiên trì giáo dục, rèn luyện đảng viên, công chức về đức tính liêm chính, xây dựng văn hoá tiết kiệm, chống lãng phí, không tiêu cực.

(2) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức nhằm ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những hành vi hay biểu hiện tiêu cực.

(3) Phát huy vai trò nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết, các đồng chí là cấp ủy viên, lãnh đạo các đơn vị VKS hai cấp trong việc phòng, chống lãng phí, tiêu cực.

(4) Duy trì công tác phòng, chống tiêu cực một cách thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ.

(5) Lãnh đạo Viện quan tâm thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác định kỳ theo quy định của VKSND tối cao; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và hoạt động nghiệp vụ.

Lê Thị Minh Phương, Thanh tra – Khiếu tố

Main is temporarily unavailable.