menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Một số biện pháp thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong quan hệ công tác của VKSND và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tại VKSND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 21-06-2022 08:12

Từ khi ban hành đến nay, Quy chế dân chủ của VKSND thành phố luôn được cấp ủy và lãnh đạo VKSND thành phố và các đơn vị VKSND quận, huyện thường xuyên quan tâm tổ chức thực hiện

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao); Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND thành phố Đà Nẵng (Ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-VKS, ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng), thực hiện ở hai cấp kiểm sát.

Từ khi ban hành đến nay, Quy chế dân chủ của VKSND thành phố luôn được cấp ủy và lãnh đạo VKSND thành phố và các đơn vị VKSND quận, huyện thường xuyên quan tâm tổ chức thực hiện.

1.  Nội dung về dân chủ trong quan hệ công tác của VKSND và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được quy định tại các điều từ Điều 13 đến Điều 20 của Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND thành phố Đà Nẵng:

Điều 13. Trách nhiệm của VKSND trong hoạt động nghiệp vụ

Điều 14. Trách nhiệm báo cáo của VKSND trước Hội đồng nhân dân

Điều 15. Quan hệ giữa VKSND với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức

Điều 16. Quan hệ giữa VKSND với các cơ quan thông tin, báo chí

Điều 17. Trách nhiệm của Viện trưởng

Điều 18. Trách nhiệm của công chức

Điều 19. Quan hệ giữa Viện trưởng, thủ trưởng đơn vị với cơ quan, đơn vị cấp trên

Điều 20. Quan hệ giữa Viện trưởng, lãnh đạo đơn vị với Viện kiểm sát quận, huyện

2. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong quan hệ công tác của VKSND và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tại VKSND thành phố Đà Nẵng (hai cấp)

- Việc thực hiện trách nhiệm của VKSND trong hoạt động nghiệp vụ, quy định tại Điều 13 QCDC

Các Phòng nghiệp vụ và các VKSND quận, huyện trực thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và thực hiện Quy chế quy định, chức trách nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên … trong hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của pháp luật; mỗi KSV và cán bộ đều chấp hành nghiêm chỉnh các Quy chế hoạt động nghiệp vụ nên trong những năm qua không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật nghiệp vụ.

- Việc thực hiện trách nhiệm báo cáo của VKSND trước Hội đồng nhân dân, quy định tại Điều 14 QCDC

Trong các năm qua, VKSND hai cấp thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát trước Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân quận, huyện, trả lời đầy đủ, cụ thể và kịp thời các vấn đề mà các Đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu hoặc chất vấn.

- Việc thực hiện quan hệ giữa VKSND với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, quy định tại Điều 15 QCDC

Duy trì thường xuyên Quy chế phối hợp công tác giữa VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng với Mặt trận tổ quốc Việt Nam hai cấp thành phố Đà Nẵng để cùng thực hiện việc trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật, cùng với VKS giám sát trại tạm giam Hoà Sơn, Công an thành phố Đà Nẵng và nhà tạm giữ công an các quận, huyện trên địa bàn theo chức năng giám sát của Mặt trận tổ quốc.

- Việc thực hiện quan hệ giữa VKSND với các cơ quan thông tin, báo chí, quy định tại Điều 16 QCDC

Đối với các cơ quan thông tin báo chí, Viện kiểm sát phối hợp chặt chẽ với các cơ quan này trong việc triển khai và tổng kết công tác kiểm sát của ngành, trả lời những vấn đề mà cơ quan thông tin, báo chí phản ánh, kiến nghị theo quy định của Pháp luật.

- Việc thực hiện trách nhiệm của Viện trưởng, quy định tại Điều 17 QCDC

VKSND hai cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26.5.2014 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo đúng quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 và Quy chế, quy định của Ngành; gắn công tác tiếp công dân thường xuyên với công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật; gắn công tác tiếp công dân, đối thoại khi giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài; bố trí Kiểm sát viên và lãnh đạo Viện tổ chức tiếp công dân tại trụ sở VKSND để giải thích, hướng dẫn và thụ lý, kịp thời giải quyết đúng pháp luật những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm của ngành kiểm sát nhân dân.

- Việc thực hiện trách nhiệm của công chức, quy định tại Điều 18 QCDC

Công chức VKSND hai cấp thực hiện tốt các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan và trong mối quan hệ với cá nhân, tổ chức; trong việc cải cách thủ tục hành chính; không đẻ xảy ra trường hợp công chức quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, để quá thời hạn luật định trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

- Việc thực hiện quan hệ giữa Viện trưởng, thủ trưởng đơn vị với cơ quan, đơn vị cấp trên, quy định tại Điều 19 QCDC và việc thực hiện quan hệ giữa Viện trưởng, lãnh đạo đơn vị với Viện kiểm sát quận, huyện, quy định tại Điều 20 QCDC được VKSND hai cấp chấp hành nghiêm túc.

Việc phổ biến thông tin về chỉ đạo, điều hành trên Trang Thông tin điện tử của VKSND thành phố và triển khai thực hiện Phần mềm Văn bản và điều hành do VKSND tối cao cung cấp, góp phần cho việc công khai những việc công chức biết, tham gia ý kiến hay giám sát, kiểm tra được nhanh chóng và đến tất cả công chức VKSND hai cấp.

Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ theo quy định của đơn vị như: hàng tuần, quý, họp sơ kết 6 tháng, tổng kết năm để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ trong quan hệ công tác của VKSND và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tại VKSND thành phố Đà Nẵng

Để nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ trong quan hệ công tác của VKSND và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tại VKSND thành phố Đà Nẵng,  góp phần cùng các hoạt động nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của VKSND tối cao, Thành ủy và Đảng ủy Khối CCQ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, trực tiếp là Ban cán sự, đồng chí Bí thư cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; hàng năm cấp uỷ cần xem xét đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ thành một tiêu chuẩn thi đua để đánh giá xếp loại tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo các đoàn thể hướng dẫn, vận động các thành viên của đoàn thể mình thực hiện tốt Quy chế dân chủ.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của công chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có kế hoạch kiểm tra hoặc yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra việc thực hiện QCDC.

- Định kỳ rà soát các Quy chế hoạt động của cơ quan VKSND thành phố, các VKSND quận, huyện để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, với các quy định pháp luật mới ban hành, gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là vai trò của người đứng đầu.

Việt Hồng, Thanh tra – Khiếu tố