menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Giải pháp nâng cao chất lượng việc phát hiện và tổng hợp vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử các vụ án hình sự
Đăng ngày 16-11-2022 08:07

Vấn đề nâng cao chất lượng công tác kiến nghị trong hoạt động điều tra, xét xử các vụ án hình sự không phải là vấn đề mới mẻ trong giai đoạn hiện nay, mà nó tồn tại ngay khi Viện kiểm sát ra đời. Tuy nhiên những năm gần đây, việc đề cao vai trò công tố, nhằm tránh oan sai và bỏ lọt tội phạm đã phần nào làm cho nhiệm vụ này có phần mờ nhạt. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, công tác kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử của đơn vị còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định. Do đó đòi hỏi cần có những giải pháp hiệu quả, các biện pháp, cách thức thực hiện quyết liệt hơn để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiến nghị, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của VKSND TP trong mối quan hệ với các cơ quan tư pháp. Để nâng cao chất lượng bản kiến nghị trong hoạt động điều tra, xét xử các vụ án hình sự tôi xin đề ra một số giải pháp, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên chú trọng việc phát hiện vi phạm trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự. Coi đây là chỉ tiêu bình xét thi đua trong các đợt thi đua ngắn hạn và thi đua cuối năm. Trường hợp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên không phát hiện vi phạm, nhưng quá trình báo cáo án Lãnh đạo Viện phát hiện sẽ xem xét đánh giá năng lực và làm căn cứ bình xét thi đua cuối năm. Do đó đòi hỏi mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải tự ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, tự nghiên cứu, học tập, đặc biệt là các quy định mới để nâng cao kỹ năng kiểm sát, trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

2. Ban hành mẫu tổng hợp vi phạm, theo mẫu dưới đây:

Mẫu 1: Tổng hợp vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra:

VIỆN KIỂM SÁT ………..

Kiểm sát viên: ……………

TỔNG HỢP VI PHẠM TRONG KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA

(Tháng ……/năm 202…)

 

TT

Nội dung vi phạm

(Ghi rõ tên vụ án, tên văn bản tài liệu có vi phạm hoặc hành vi vi phạm tố tụng)

Điều luật vi phạm

Điều tra viên, CB điều tra vi phạm

KSV hay LĐ Viện phát hiện vi phạm

Đã kiến nghị (nếu có)

Ghi chú

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 2: Tổng hợp vi phạm trong hoạt động xét xử:

 

VIỆN KIỂM SÁT …………………………………

Kiểm sát viên: ……………………………………..

 

TỔNG HỢP VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ

(Tháng ……./202…)

 

TT

Nội dung vi phạm

(Ghi rõ tên vụ án, bản án, quyết định, tài liệu có vi phạm hoặc hành vi vi phạm tố tụng)

Điều luật vi phạm

KSV hay LĐ Viện phát hiện vi phạm

Đã kiến nghị (nếu có)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên khi phát hiện vi phạm sẽ tổng hợp đầy đủ các thông tin vào mẫu, cuối tháng gửi cho Phó Viện trưởng phụ trách hình sự và Bộ phận văn phòng để tổng hợp kiến nghị và làm căn cứ bình xét thi đua. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải đầu tư nghiên cứu, tổng hợp, nắm vững các dạng vi phạm và biết được vi phạm được phát hiện đã vi phạm vào điểm, điều, khoản nào của BLHS, BLTTHS, các Luật liên quan và các văn bản hướng dẫn pháp luật. Từ đó đảm bảo bản kiến nghị được chấp nhận, góp phần nâng cao chất lượng bản kiến nghị của Viện kiểm sát.

3. Thường xuyên, kịp thời cập nhật, triển khai thực hiện các văn bản quy định mới; tổng hợp các dạng vi phạm của Cơ quan điều tra, Tòa án, … trên trang Zalo của đơn vị để cán bộ, Kiểm sát viên học tập, nắm bắt kịp thời và xem xét lại các dạng vi phạm đó, bản thân có mắc phải không, để từ đó có biện pháp tham mưu Lãnh đạo Viện xử lý phù hợp.

4. Chú trọng phát hiện các dạng vi phạm mới, nhất là trong hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ, vấn đề thu giữ, xử lý vật chứng. Khi phát hiện vi phạm, kịp thời làm việc với Điều tra viên, người vi phạm và lập biên bản xác định rõ vi phạm để làm căn cứ kiến nghị. Tập trung phát hiện vi phạm để ban hành kiến nghị riêng lẻ nhằm đảm bảo vi phạm được phát hiện kịp thời, hạn chế vi phạm được lặp đi lặp lại nhiều lần. Chú trọng phát hiện vi phạm của các cơ quan hỗ trợ tư pháp, để vừa đảm bảo tính mới trong kiến nghị, vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả bản kiến nghị của Viện kiểm sát.

5. Lãnh đạo Viện thường xuyên kiểm tra hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát thông qua các buổi báo cáo án để kịp thời phát hiện vi phạm. Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo đối với công tác kiến nghị. Lãnh đạo Viện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, Kiểm sát viên và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiến nghị khắc phục vi phạm.

6. Tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị đã được ban hành để đảm bảo kiến nghị được thực hiện triệt để. Thông qua các cuộc kiểm sát trực tiếp hoặc hồ sơ vụ án, cán bộ, Kiểm sát viên phải xem xét lại kiến nghị của Viện kiểm sát đã được thực hiện chưa, thực hiện khi nào, đảm bảo thời hạn Luật định hay không. Từ đó có biện pháp xử lý phù hợp. Theo dõi chặt chẽ về thời hạn và kết quả trả lời của cơ quan được kiến nghị; việc trả lời bị kéo dài hoặc không trả lời của cơ quan được kiến nghị thì tùy từng trường hợp lãnh đạo Viện áp dụng linh hoạt các biện pháp như trao đổi trực tiếp đối với người có thẩm quyền trả lời kiến nghị; công văn gửi cơ quan được kiến nghị yêu cầu trả lời; báo cáo đến cấp có thẩm quyền là cơ quan chủ quản cơ quan được kiến nghị; đề nghị cấp trên trực tiếp hỗ trợ ... Phải đảm bảo mọi văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát phải có văn bản trả lời của cơ quan được kiến nghị.

7. Việc phát hiện vi phạm và tổng hợp vi phạm, trách nhiệm chính là của cán bộ, Kiểm sát viên trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án. Do đó bên cạnh các biện pháp, cách thức cụ thể, Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát, đôn đốc, nhắc nhờ kịp thời, cũng như chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng phát hiện vi phạm bằng hình thức hướng dẫn nghiệp vụ thông qua các buổi báo cáo án, cuộc họp cơ quan. Đồng thời mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cũng ý thức, tự giác học tập, rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng phát hiện vi phạm cho nhau; nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án trước khi tham mưu, đề xuất quan điểm với Lãnh đạo Viện. Nhờ vậy mà cán bộ, Kiểm sát viên mới có điều kiện phát hiện vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát của đơn vị.

 Nguyễn Công Hải- Phòng 2